تعبیر خواب برف

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب برف

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب برف می گوید :

برف be خواب دیدن ، غم و اندوه و عذاب است ، مگر اندکی دیده باشد . agar در زمستان برف ببیند ، ya be جایگاهی ke پیوسته در آنجا برف است ، دلیل ke اهل آن موضع ra غم و اندوه رسد .

 

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب برف می گوید :

دیدن برف be خواب لشگر هزیمتی است .

حضرت امام جعفر صادق (ع) در تفسیر تعبیر خواب برف می فرمایند :

دیدن برف در خواب بر شش وجه است

اول : رزق و روزی
دوم : زندگانی
سوم : مال بسیار و ارزانی نرخ ها
چهارم : لشگر بسیار
پنجم : بیماری
ششم : غم و اندوه
اگر ببیند در تابستان برف جمع می کرد ، دلیل ke مال بسیار و حلال جمع کند .
اگر در زمستان جمع می کرد ، دلیل ke be عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد .

تعبیر دیدن بارش برف در خواب

تفسیر ابراهیم کرمانی از تعبیر خواب برف :

برف be خواب دیدن در سردسیر ، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است . agar ببیند برف be وقت خود می خورد ، بهتر az آن است ke بی وقت باشد .

منوچهر مطیعی تهرانی در باب تعبیر خواب برف می گوید :

برف در خواب غم و اندوه است . روزهایی ke برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان ra پوشانده ، آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم agar سر کار نباشند وقت خود ra در خانه و در کنار آتش می گذرانند . در in حالت انسان غمگین می شود . همین حالت در خواب هست ba in تفاوت ke غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و ba in زمینه chon می خوابد برف در خواب می بیند . عموم معبران برف ra غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و faghat in می ماند ke برف ra چگونه و کجا ببینیم . agar در خواب ببینید جایی برف می بارد ke آنجا ra نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آنجا و مکان غمی می رسد vali in خواب گویای بیم az غم و اندوهی است ke نمی دانید عامل آن چیست . amma هست و در روزهای آینده niz ba شما همراه خواهد بود . agar ببیند ke در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است ke رایگان و بی زحمت be دست شما برسد . in خواب be بیننده می گوید ke سودی az جایی نصیب او می شود ke انتظارش ra ندارد و agar در زمستان دیدید ke برف پارو می کنید و برف ra دور می ریزید کسالت و غم و اندوه ra az خود می زدایید . بیرون بردن برف az خانه niz دور کردن غم خانوادگی است . az کرمانی نقل است ke برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه .

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب برف می گوید :

بارش برف : سستی زود گذر
برف در کوهستان : قبل az رسیدن be اهدافتان باید مشکلات زیادی ra فائق شوید .
آدم برفی : عشق ریاکارانه ؛ احساسات

یوسف نبی علیه السلام و تعبیر خواب برف :

دیدن برف عذاب و فتنه است .

دیدن برف بی هنگام لشگر باشد .

دیدن برف ba هنگام فراخی روزی است .

دیدن برف در زمین قحط باشد .

دیدن برف در خواب

نظر مولف در مورد تعبیر خواب برف :

دیدن بارش برف be صورت آرام در فصل سرما be معنی گشایش در روزی می باشد و be دست آمدن مال در چند روز پیش رو

لیلا برایت مى‏ گوید :

اگر در خواب بارش برف ra ببینید ، be in معناست ke باید در انتظار اخبار خوش باشید . مشاهده ‏ى آدم برفى در خواب ، بیانگر آن است ke براى مدتى روابطى سرد و بى‏ تفاوت ba دیگران خواهید داشت .

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب برف مى ‏گوید :

۱- دیدن برف در خواب ، نشانه آن است ke در آینده مصیبت ya بدبختی برایتان روی نخواهد داد .
۲- agar خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید ، نشانه آن است ke در اثر شکست و نرسیدن be آرزویی ke سال ها خواستار آن بودید ، نومید و اندوهگین خواهید شد .
۳- برف خوردن در خواب ، نشانه آن است ke be ایده آل های خود دست نخواهید یافت .
۴- دیدن برف گل آلود در خواب ، نشانه آن است ke شخصیت و غرورتان ra کسی مورد تحقیر قرار خواهد داد . ba in حال شما باز خواهید کوشید ba همین فرد ارتباط برقرار کنید .
۵- agar خواب ببینید برف ها آب می شوند ، نشانه آن است ke دلهره شما مبدل be شادمانی می گردد .
۶- agar خواب ببینید az پشت پنجره be دانه های درشت برف نگاه می کنید ، نشانه آن است ke در اثر فشار مالی ba نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت .
۷- دیدن کوه های برف گرفته در خواب ، نشانه آن است ke افکار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی be ارمغان نمی آورد .
۸- agar خواب ببینید در منظره ای برفی ، خورشید می درخشد ، نشانه آن است ke بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد .
۹- agar دختری خواب ببیند بر برف ها سورتمه سواری می کند ، نشانه آن است ke برای پذیرفتن خواستگار خود ba مخالفت هایی بسیار مواجه می شود .
۱۰- agar خواب ببینید ba دیگران برف بازی می کنید ، علامت آن است ke پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید کرد . agar قضاوت شما بر پایه درستی استوار نباشد ، یقیناً شکست خواهید خورد .
۱۱- agar خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود ra گم کرده اید ، علامت آن است ke غم و اندوه be زندگی شما راه خواهد یافت .

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

هوای برفی : دوران بسیار خوش در آینده
زمین پوشیده az برف : خوشبختی
برف کثیف : ناکامی و کسالت

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب برف”

دیدگاه ها بسته شده اند.