تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب برف
 •  

  تعبیر خواب برف

  محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب برف می گوید :

  برف به خواب دیدن ، غم و اندوه و عذاب است ، مگر اندکی دیده باشد . اگر در زمستان برف ببیند ، یا به جایگاهی که پیوسته در آنجا برف است ، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد .

   

  جابر مغربی در مورد تعبیر خواب برف می گوید :

  دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است .

  حضرت امام جعفر صادق (ع) در تفسیر تعبیر خواب برف می فرمایند :

  دیدن برف در خواب بر شش وجه است

  اول : رزق و روزی
  دوم : زندگانی
  سوم : مال بسیار و ارزانی نرخ ها
  چهارم : لشگر بسیار
  پنجم : بیماری
  ششم : غم و اندوه
  اگر ببیند در تابستان برف جمع می کرد ، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند .
  اگر در زمستان جمع می کرد ، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد .

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  تعبیر دیدن بارش برف در خواب

  تفسیر ابراهیم کرمانی از تعبیر خواب برف :

  برف به خواب دیدن در سردسیر ، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است . اگر ببیند برف به وقت خود می خورد ، بهتر از آن است که بی وقت باشد .

  منوچهر مطیعی تهرانی در باب تعبیر خواب برف می گوید :

  برف در خواب غم و اندوه است . روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده ، آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند . در این حالت انسان غمگین می شود . همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خوابد برف در خواب می بیند . عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم . اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آنجا و مکان غمی می رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست . اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود . اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد . این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کنید و برف را دور می ریزید کسالت و غم و اندوه را از خود می زدایید . بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است . از کرمانی نقل است که برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه .

  لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب برف می گوید :

  بارش برف : سستی زود گذر
  برف در کوهستان : قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را فائق شوید .
  آدم برفی : عشق ریاکارانه ؛ احساسات

  یوسف نبی علیه السلام و تعبیر خواب برف :

  دیدن برف عذاب و فتنه است .

  دیدن برف بی هنگام لشگر باشد .

  دیدن برف با هنگام فراخی روزی است .

  دیدن برف در زمین قحط باشد .

  دیدن برف در خواب

  نظر مولف در مورد تعبیر خواب برف :

  دیدن بارش برف به صورت آرام در فصل سرما به معنی گشایش در روزی می باشد و به دست آمدن مال در چند روز پیش رو

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  اگر در خواب بارش برف را ببینید ، به این معناست که باید در انتظار اخبار خوش باشید . مشاهده ‏ى آدم برفى در خواب ، بیانگر آن است که براى مدتى روابطى سرد و بى‏ تفاوت با دیگران خواهید داشت .

  آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب برف مى ‏گوید :

  ۱- دیدن برف در خواب ، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد .
  ۲- اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید ، نشانه آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سال ها خواستار آن بودید ، نومید و اندوهگین خواهید شد .
  ۳- برف خوردن در خواب ، نشانه آن است که به ایده آل های خود دست نخواهید یافت .
  ۴- دیدن برف گل آلود در خواب ، نشانه آن است که شخصیت و غرورتان را کسی مورد تحقیر قرار خواهد داد . با این حال شما باز خواهید کوشید با همین فرد ارتباط برقرار کنید .
  ۵- اگر خواب ببینید برف ها آب می شوند ، نشانه آن است که دلهره شما مبدل به شادمانی می گردد .
  ۶- اگر خواب ببینید از پشت پنجره به دانه های درشت برف نگاه می کنید ، نشانه آن است که در اثر فشار مالی با نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت .
  ۷- دیدن کوه های برف گرفته در خواب ، نشانه آن است که افکار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نمی آورد .
  ۸- اگر خواب ببینید در منظره ای برفی ، خورشید می درخشد ، نشانه آن است که بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد .
  ۹- اگر دختری خواب ببیند بر برف ها سورتمه سواری می کند ، نشانه آن است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفت هایی بسیار مواجه می شود .
  ۱۰- اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می کنید ، علامت آن است که پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید کرد . اگر قضاوت شما بر پایه درستی استوار نباشد ، یقیناً شکست خواهید خورد .
  ۱۱- اگر خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود را گم کرده اید ، علامت آن است که غم و اندوه به زندگی شما راه خواهد یافت .

  در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

  هوای برفی : دوران بسیار خوش در آینده
  زمین پوشیده از برف : خوشبختی
  برف کثیف : ناکامی و کسالت

   

  کلمات کلیدی : از آدم اگر (ع) ، ؛ آب آتش آدم آرام آرزویی آسمان آغاز آل آلود آمد آمدن آمده آن آنجا آنلی آنگاه آورد آوری آینده آینده زمین ابر ابراهیم ابن اثر احساسات اخبار ارتباط ارزانی ارزشمندی ارمغان از از تعبیر است است استوار افکار السلام اما امام انتظار انتظارش اند اندوه اندوه اگر اندوهگین اندوهی اندکی انسان اهدافتان اهل او اول اویتنهاو اگر ای اید ایده این با باب بارد بارش باز بازدید بازی باشد باشید باید ببیند ببینید ببینیم بدبختی بر براى برای برایت برایتان بردن برسد برف برفى برفی برقرار برکت بسیار بسیار پنجم بن به بهتر بود بودید بى‏ بی بیان بیانگر بیتون بیرون بیشتر بیم بیماری ششم بیند بیننده تابستان تحقیر تعبیر تفاوت تفسیر تمایلات تهرانی جابر جایگاهی جایی جعفر جمع حافظ حال حالت حضرت حلال خانه خانوادگی خواب خواب خوابد خواستار خواستگار خواهد خواهید خود خورد خوردن خورشید خوش خوشبختی برف خوشی خیر داد دارد داشت دانه دانید داوری دختری در درباره درباره  درخشد درستی درشت دست دلهره دلیل دور دوران دیدن دیده دیدید دیگر دیگران را راه رایگان رزق رسد رسیدن رفت رو روابطى روح روز روزانه روزهای روزهایی روزی روزی دوم روی رویاها روید ریاکارانه ریزید زحمت زدایید زمستان زمین زمینه زندگانی سوم زندگی زود زیادی سال سر سرد سردسیر سرزمین سرما سستی سواری سودی سورتمه سیاه سیرین شادمانی شخصیت شد شرم شش شما شناسید شود شوند شوید شکست صاحب صادق صفحات صورت ضمیر طوفان عامل عذاب عشق علامت علیه عموم عیش غرورتان غلیظ غم غمگین غمی غنیمت فائق فال فتنه فراخی فرد فرمائید فرمایند فشار فصل فقط قبل قحط قرار قضاوت لشگر لوک لیلا مال مالی ماند مبدل محمد مخالفت مدتى مردم مشاجراتی مشاهده مشکلات مصیبت مطیعی معاشرت معبران معناست معنی مغربی منظره منفعت منوچهر مه مواجه مورد موضع موضوع مولف مى مى‏ مکان مگر می میان ناحیه نامزد ناکامی نباشد نباشند نبی نخواهد نخواهید ندارد نرخ نرسیدن نشانه نصیب نظر نقل نمی نوشته نومید نگاه نیز نیکی ها ها چهارم های هایی هزیمتی هست همراه همین هنگام هوا هوای هیچ و و تعبیر وجه وجود وقت ولی پارو پایان پایه پذیرفتن پشت پنجره پوش پوشانده پوشیده پیرامون پیش پیشرفت پیوسته چند چون چگونه چیزی چیست کار کتاب کثیف کجا کرد کردن کرده کرمانی کسالت کسی کم کنار کند کننده کنید که کوشید کوه کوهستان گذر برف گذراند گذرانند گردد گرفته گرمسیر گرمسیر، گشایش گل گم گویای گوید یا یابد یافت یقیناً یوسف یک ‏ى ‏گوید

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب برف”

  دیدگاه ها بسته شده اند.