تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب برف
 •  

  تعبیر خواب برف

  محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب برف می گوید :

  برف به خواب دیدن ، غم و اندوه و عذاب است ، مگر اندکی دیده باشد . اگر در زمستان برف ببیند ، یا به جایگاهی که پیوسته در آنجا برف است ، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد .

   

  جابر مغربی در مورد تعبیر خواب برف می گوید :

  دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است .

  حضرت امام جعفر صادق (ع) در تفسیر تعبیر خواب برف می فرمایند :

  دیدن برف در خواب بر شش وجه است

  اول : رزق و روزی
  دوم : زندگانی
  سوم : مال بسیار و ارزانی نرخ ها
  چهارم : لشگر بسیار
  پنجم : بیماری
  ششم : غم و اندوه
  اگر ببیند در تابستان برف جمع می کرد ، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند .
  اگر در زمستان جمع می کرد ، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد .

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  تعبیر دیدن بارش برف در خواب

  تفسیر ابراهیم کرمانی از تعبیر خواب برف :

  برف به خواب دیدن در سردسیر ، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است . اگر ببیند برف به وقت خود می خورد ، بهتر از آن است که بی وقت باشد .

  منوچهر مطیعی تهرانی در باب تعبیر خواب برف می گوید :

  برف در خواب غم و اندوه است . روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده ، آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند . در این حالت انسان غمگین می شود . همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خوابد برف در خواب می بیند . عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم . اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آنجا و مکان غمی می رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست . اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود . اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد . این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کنید و برف را دور می ریزید کسالت و غم و اندوه را از خود می زدایید . بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است . از کرمانی نقل است که برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه .

  لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب برف می گوید :

  بارش برف : سستی زود گذر
  برف در کوهستان : قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را فائق شوید .
  آدم برفی : عشق ریاکارانه ؛ احساسات

  یوسف نبی علیه السلام و تعبیر خواب برف :

  دیدن برف عذاب و فتنه است .

  دیدن برف بی هنگام لشگر باشد .

  دیدن برف با هنگام فراخی روزی است .

  دیدن برف در زمین قحط باشد .

  دیدن برف در خواب

  نظر مولف در مورد تعبیر خواب برف :

  دیدن بارش برف به صورت آرام در فصل سرما به معنی گشایش در روزی می باشد و به دست آمدن مال در چند روز پیش رو

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  اگر در خواب بارش برف را ببینید ، به این معناست که باید در انتظار اخبار خوش باشید . مشاهده ‏ى آدم برفى در خواب ، بیانگر آن است که براى مدتى روابطى سرد و بى‏ تفاوت با دیگران خواهید داشت .

  آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب برف مى ‏گوید :

  ۱- دیدن برف در خواب ، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد .
  ۲- اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید ، نشانه آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سال ها خواستار آن بودید ، نومید و اندوهگین خواهید شد .
  ۳- برف خوردن در خواب ، نشانه آن است که به ایده آل های خود دست نخواهید یافت .
  ۴- دیدن برف گل آلود در خواب ، نشانه آن است که شخصیت و غرورتان را کسی مورد تحقیر قرار خواهد داد . با این حال شما باز خواهید کوشید با همین فرد ارتباط برقرار کنید .
  ۵- اگر خواب ببینید برف ها آب می شوند ، نشانه آن است که دلهره شما مبدل به شادمانی می گردد .
  ۶- اگر خواب ببینید از پشت پنجره به دانه های درشت برف نگاه می کنید ، نشانه آن است که در اثر فشار مالی با نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت .
  ۷- دیدن کوه های برف گرفته در خواب ، نشانه آن است که افکار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نمی آورد .
  ۸- اگر خواب ببینید در منظره ای برفی ، خورشید می درخشد ، نشانه آن است که بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد .
  ۹- اگر دختری خواب ببیند بر برف ها سورتمه سواری می کند ، نشانه آن است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفت هایی بسیار مواجه می شود .
  ۱۰- اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می کنید ، علامت آن است که پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید کرد . اگر قضاوت شما بر پایه درستی استوار نباشد ، یقیناً شکست خواهید خورد .
  ۱۱- اگر خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود را گم کرده اید ، علامت آن است که غم و اندوه به زندگی شما راه خواهد یافت .

  در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

  هوای برفی : دوران بسیار خوش در آینده
  زمین پوشیده از برف : خوشبختی
  برف کثیف : ناکامی و کسالت

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب برف”

  دیدگاه ها بسته شده اند.