تعبیر خواب دزد

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب دزد

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب دزد می گوید :

دزد در خواب یــا دوست اســت یــا مهمان اســت و یــا مسافر و از ایــن سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نـیـسـت و هیچ تعبیری ندارد بـلـکـه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی بــه وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نــیــز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش بــا دزد رو بــه رو شــود می ترسد. ایــن ترس فطری اســت و در خواب شادی تعبیر می شــود و عینا حالتی اســت کــه ما از مشاهده یک دوست فراموش شده ؛ یک مسافر از راه رسیده یــا دیدار یک مهمان عزیز احساس می کنیم.

اگر در خواب دیدید دزدی بــه خانه شما آمده مهمانی بــرای شما می رسد یــا مسافری می آید. اگــر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگــر بــه شما خبر دادند کــه دزد آمده از دوستی بــه شما خبر می رسد و یــا نامه ای دریافت می کنید بــه هــر حال در خواب دزد بد نـیـسـت بر خلاف بیداری کــه از دزد متنفریم.

تعبیر دیدن دزد در خواب

نظریه لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب دزد ایــن چنین اســت :

دزدیدن پول : مراقب دزدها باشید
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن دزد فتنه بود

دزد در خواب

مولف در مورد تعبیر خواب دزد می گوید :

همیشه وقتی دزد وارد خانه کسی می شــود بــه دنبال اشیاء گرانقیمت مانند طلا واز ایــن قبیل می گردد.
در خواب طلا معنی غم واندوه دارد پــس کسی کــه ایــن ها را بدزدد بــه یقین دوست ما خواهد بود ... چــون دوست اســت کــه از ما غم و ناراحتی را دور می کند.

تفسیر آنلی بیتون از تعبیر خواب دزد اینگونه اســت :

1ـ اگــر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند ؛دلالت بر آن دارد کــه دشمنان خطرناکی بــا شما رقابت می کـنـنـد ؛ در حشر و نشر خود بــا دیگران نهایت احتیاط را بــه خرج بدهید .
2ـ اگــر خواب ببینید دزد خانه یــا محل کار شما را زده اســت ؛ نشانه آن اســت کــه بــه شهرتِ اجتماعی شما حمله می شــود و شما بــا شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کــرد .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب دزد”

دیدگاه ها بسته شده اند.