تعبیر خواب دزد

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب دزد

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب دزد می گوید :

دزد در خواب ya دوست است ya مهمان است و ya مسافر و az in سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما az دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی be وجود می آورد. در علم تعبیر ترس niz شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش ba دزد رو be رو شود می ترسد. in ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود و عینا حالتی است ke ما az مشاهده یک دوست فراموش شده ، یک مسافر az راه رسیده ya دیدار یک مهمان عزیز احساس می کنیم.

اگر در خواب دیدید دزدی be خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد ya مسافری می آید. agar مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. agar be شما خبر دادند ke دزد آمده az دوستی be شما خبر می رسد و ya نامه ای دریافت می کنید be har حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری ke az دزد متنفریم.

تعبیر دیدن دزد در خواب

نظریه لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب دزد in چنین است :

دزدیدن پول : مراقب دزدها باشید
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن دزد فتنه بود

دزد در خواب

مولف در مورد تعبیر خواب دزد می گوید :

همیشه وقتی دزد وارد خانه کسی می شود be دنبال اشیاء گرانقیمت مانند طلا واز in قبیل می گردد.
در خواب طلا معنی غم واندوه دارد pas کسی ke in ها ra بدزدد be یقین دوست ما خواهد بود . chon دوست است ke az ما غم و ناراحتی ra دور می کند.

تفسیر آنلی بیتون az تعبیر خواب دزد اینگونه است :

1ـ agar خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند ،دلالت بر آن دارد ke دشمنان خطرناکی ba شما رقابت می کنند ، در حشر و نشر خود ba دیگران نهایت احتیاط ra be خرج بدهید .
2ـ agar خواب ببینید دزد خانه ya محل کار شما ra زده است ، نشانه آن است ke be شهرتِ اجتماعی شما حمله می شود و شما ba شجاعت az حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کرد .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب دزد”

دیدگاه ها بسته شده اند.