تعبیر خواب دندان

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب دندان

حضرت دانیال درباره تعبیر خواب دندان می گوید :

دندان بــه خواب اهل بیت صاحب خواب اســت و دندانهای بالا دلالت کــنــد بر نرینه و دندان زیرین؛ دلالت کــنــد بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کــنــد یــا بر مادر و پدر اســت و دندانهائی کــه بر جنب آن باشند؛ دلیل بر عم و فرزندان و عمان کــنــد و دندانهائی کــه بر جنبِ دندانهای دیگر اســت کــه آن را ثنایا خوانند؛ دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کــنــد و دندانهای دیگر؛ دلیل بر خالان و فرزندان خال کــنــد و دندانهای پسین؛ دلیل بر کسی کــنــد کــه از خویشانِ دور باشد و بعضی از معبران گویند: دندانهای پیشین و آن چــه از جانب دست است؛ دلیل بر پدر و مادر کند. اگــر بیند دندان پیشین او می جنبید؛ دلیل کــه از ایــن جماعت کــه وصف کردیم یکی بیمار شود.

محمدبن سیرین در تفسیر تعبیر خواب دندان می گوید :

اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یــا بر کنار یــا بر زمین افتاد و بــه خاک آلوده نگردید؛ دلیل کــه او فرزندی یــا خواهری یــا برادری آید؛ اگــر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید؛ دلیل کــه از ایــن جماعت یکی هلاک شود؛ یــا جدا شود؛ چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد. اگــر بیند بعضی از دندان بشکست یــا ضایع شد؛ دلیل کــه بــه یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگــر بیند دندان پیشین او کوفته شد؛ دلیل کــه او را بــا چنان کسان خصومت افتد. اگــر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد؛ دلیل کــه یکی از ایــن جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگــر بیند دندانهای پیشین او زیاده شــد یــا خوب و پاکیزه شد؛ دلیل کــه یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگــر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است؛ دلیل کــه او دختری آید. اگــر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر؛ چــون تاویل دندانهای پیشین بــایــد کــرد و هــر دندانی کــه تعلق بدان کس دارد. اگــر بیند دندانهای او از آبگینه بود یــا از سیم یــا از سفال و مانندآن؛ دلیل کــه اجل او نزدیک آمده باشد. اگــر بیند کــه از دل او دندان رسته است؛ دلیل کــه زود هلاک شــود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان؛ گذاردن وام اســت و بعضی گویند؛ دلیل کــه زود هلاک شــود و بعضی گویند؛ دلیل بر جنگ و خصومت است.

ابراهیم کرمانی از تعبیر خواب دندان ایــن چنین می گوید :

دندان بالا در مقابل چشم است؛ دلیل بر نرینه کــنــد و دندان زیرین در مقابل پیشانی است؛ دلیل بر مادینه کند. اگــر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد؛ پــس جمله را در کف خود گرفت؛ دلیل کــه خویشان خود را جمع کــنــد و نگذارد کــه از او جدا گردند. اگــر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد؛ دلیل کــه خویشان بر وی ثنا گویند. اگــر بــه خلاف ایــن بیند؛ دلیل کــه خویشان بر وی غیبت کنند. اگــر بیند دندانش درد می کــرد و برکند؛ دلیل کــه مال یابد. اگــر بیند دندان او سیاه شد؛ او را غم و اندوه رسد. اگــر بیند کــه دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست؛ دلیل کــه او راعمری دراز است؛ چنانکه هــمــه تبارِ خویش را در گور کند.

نظر جابر مغربی درباره تعبیر خواب دندان :

اگر بیند کــه دندانش درد می کــرد و در دست فرا گرفت؛ دلیل کــه منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد؛ بــه دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد. اگــر بــه هــر دو دست گرفت؛ دلیل کــه مال فراوان یابد. اگــر بیند کــه از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت؛ دلیل کــه منفعت را از آن کس اســت کــه آن دندان برگیرد؛ لکن او مصیبتی رسد. اگــر بیند کــه بعضی از دندانهایش ناپدید شد؛ دلیل کــه بــه عدد آن از خویشان وی بــه غربت روند و بــه سلامت باز آیند. اگــر بیند کــه هــمــه دندانهای وی در میان زبان جمع شــد و دیگر باز جای خود نشست؛ دلیل کــه خویشان وی شکایت کـنـنـد از او.

تعبیر دیدن دندان در خواب

حضرت امام جعفر صادق (ع) در مورد تعبیر خواب دندان می فرمایند :

دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است

اول: اهل بیت  خانواده و بستگان.
دوم: مال.
سوم: منفعت.
چهارم: غم و اندوه.
پنجم: مصرف  (گزند و زیان).
ششم: مفارقت وجدائی از خویشان.

علامه مجلسی ( ره) در مورد تعبیر خواب دندان می گوید :

سقوط دندانهای بالا تعبیر شده بــه مرگ خویشان پدری و دندان پایین بــه خویشان مادری

 

منوچهر مطیعی تهرانی در باب تعبیر خواب دندان می گوید :

در جائی دیگر نوشته ام کــه دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند کــه دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان.اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی بــه دندان ها درست نـیـسـت چرا کــه هیچ دلیلی وجود ندارد کــه ثابت کــنــد کــه دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی اســت کــه افراد نزد ما دارند. ایــن درست تر می تواند باشد تــا آن ها را نر و ماده بدانیم. بــه نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره بــه حساب می آیند و فرزندان نــیــز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگــر بیننده خواب ببیند کــه دندانش کف دست یــا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگــر دندان بــا خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شــود یــا آسیبی بــه او وارد می آید ولــی اگــر در خاک آلوده و یــا مفقود شده او می میرد. بــا توجه بــه ایــن کــه آن دندان کدام است. گفتم کــه دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگــر بیننده خواب ببیند کــه دندانش را کرم خورده و درد می کــنــد گرفتار دشمنی شود. اگــر فــقــط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شــود و وامدار می گردد. اگــر بیننده خواب ببیند کــه دندان هایش سفید و براق اســت زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب بــرای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگــر ببیند کــه دندانهایش کثیف و زشت اســت غمی بــه آن ها می رسد کــه جنبه خانوادگی دارد. اگــر بیننده خواب ببیند کــه هــمــه دندان هایش کثیف اســت یــا حداقل عادی اســت یــا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی کــه دندان بــه او انتصاب می یابد شاخص می شــود و ممتاز می گردد و اگــر دندان کرسی شما درد می کــرد و متورم و آماسیده شده بود بــا همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگــر آن را کشیدید و بــه دست خود یــا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. بــرای زن نــیــز همین تعبیر هست یعنی اگــر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.

تفسیر یوسف نبی علیه السلام از تعبیر خواب دندان :

دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا گردد
دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد

دیدن دندان در خواب

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب دندان مى‏ گوید :

1ـ اگــر خواب ببینید دندانهایتان لق شده اســت ؛ نشانه آن اســت کــه در زندگی شکست تلخی خواهید خورد و بــه نومیدی دچار خواهید شــد .
2ـ اگــر خواب ببینید دکتر دندان شما را می کشد ؛ نشانه آن اســت کــه بــه بیماری سخت و درد ناکی مبتلا خواهید شــد .
3ـ اگــر خواب ببینید دکتر دندان شما را پر می کــنــد ؛ نشانه آن اســت کــه پــس از نگرانی بسیار اشیاء قیمتی خود را پیدا خواهید کــرد .
4ـ مسواک زدن دندانها در خواب ؛ نشانه آن اســت کــه بــرای حفظ ثروت خود کوشش و تقلایی بسیار خواهید کرد
5ـ اگــر خواب ببینید تعدادی از دندانهای خود را پر کرده اید ؛ نشانه آن اســت کــه بــا درگیریهایی شدید مواجه می شوید و می کوشید از کنار آنها بگذرید .
6ـ اگــر خواب ببینید دندانهای مصنوعی خود را گم کرده اید ؛ نشانه آن اســت کــه مسئولیتهایی سنگین بــه دوش خواهید گرفت ؛ کــه موجب لگدمال شدن غرور شما می گردد .
7ـ اگــر خواب ببینید در اثر ضربه ای دندانتان می شکند ؛ نشانه آن اســت کــه بــا مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شــد .
8ـ اگــر خواب ببینید دندانهایتان را دکتر معاینه می کــنــد ؛ نشانه آن اســت کــه دشمنان مخفیانه بــه شما نزدیک می شــونــد .
9ـ اگــر خواب ببینید دندانهایتان خراب و کرم خورده اســت ؛ نشانه آن اســت کــه سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت .
10ـ اگــر خواب ببینید دندانهایتان را بــه بیرون تف می کنید ؛ نشانه آن اســت کــه یکی از اعضای خانواده  شما بیمار خواهد شــد .
11ـ اگــر خواب ببینید یکی از دندانهایتان پوسیده و شکسته اســت ؛ نشانه آن اســت کــه در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت ... طرحها ؛ نیمه تمام متوقف خواهد شــد ؛ بیماری گریبانتان را خواهد گرفت ... و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید .
12ـ اگــر خواب ببینید یکی از دندانهای شما می افتد ؛ نشانه آن اســت کــه خبرهایی بد بــه گوش شما خواهد رسید
اگر خواب ببینید دوتا از دندانهای شما می افتد ؛ علامت آن اســت کــه ناخواسته بــه اوضاع بدی کشانده خواهید شــد ... و اگــر خواب ببینید کــه سه تــا از دندانهای شما می افتد ؛ نشانه آن اســت کــه اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد .
13ـ اگــر خواب ببینید تمام دندانهای شما می افتد ؛ نشانه آن اســت کــه مرگ و قحطی در اجتماع رواج خواهد داد
14ـ اگــر خواب ببینید دندانهای کرم خورده خود را می کشید ؛ علامت آن اســت کــه بــه فقر و تنگدستی دچار خواهید شــد .
15ـ اگــر خواب ببینید جرم دندانهایتان پاک می شــود ؛ نشانه آن اســت کــه موقتأ بــه بیماری دچار خواهید شــد ... وظایفی کــه بــه عهده شما گذاشته شده اســت عاقلانه بــه پایان خواهید رساند .
16ـ اگــر خواب ببینید از تماشای دندانهای زیبا و سفید خود لذت می برید ؛ نشانه آن اســت کــه در پی برآورده شدن آرزوهای خود بــه شادمانی بزرگی دست می یابید .
17ـ اگــر خواب ببینید یکی از دندانهای خود را می کشید و آن دندان را گم می کنید ؛ نشانه آن اســت کــه بــه کاری رو می آورید کــه چندان دلپذیر و سودآور نـیـسـت .
18ـ اگــر خواب ببینید دندانپزشکی ؛ دندانهای شما را جرم گیری و تمیز می کــنــد ؛ نشانه آن اســت کــه در مقابل افراد مختلف اجتماع از منافع شخصی خود دفاع خواهید کــرد .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب دندان”

دیدگاه ها بسته شده اند.