تعبیر خواب دندان

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب دندان

حضرت دانیال درباره تعبیر خواب دندان می گوید :

دندان be خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند ya بر مادر و پدر است و دندانهائی ke بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی ke بر جنبِ دندانهای دیگر است ke آن ra ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند ke az خویشانِ دور باشد و بعضی az معبران گویند: دندانهای پیشین و آن che az جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند. agar بیند دندان پیشین او می جنبید، دلیل ke az in جماعت ke وصف کردیم یکی بیمار شود.

محمدبن سیرین در تفسیر تعبیر خواب دندان می گوید :

اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد ya بر کنار ya بر زمین افتاد و be خاک آلوده نگردید، دلیل ke او فرزندی ya خواهری ya برادری آید، agar بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل ke az in جماعت یکی هلاک شود، ya جدا شود، چنانکه هیچکس az وی نشان ندهد. agar بیند بعضی az دندان بشکست ya ضایع شد، دلیل ke be یکی az ایشان بلا و آفتی رسد. agar بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل ke او ra ba چنان کسان خصومت افتد. agar بیند یکی az دندان پیشین او کنده شد، دلیل ke یکی az in جماعت ra سخنی زشت گوید و az وی مفارقت جوید. agar بیند دندانهای پیشین او زیاده شد ya خوب و پاکیزه شد، دلیل ke یکی az کسان ra خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. agar بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل ke او دختری آید. agar بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، chon تاویل دندانهای پیشین باید کرد و har دندانی ke تعلق بدان کس دارد. agar بیند دندانهای او az آبگینه بود ya az سیم ya az سفال و مانندآن، دلیل ke اجل او نزدیک آمده باشد. agar بیند ke az دل او دندان رسته است، دلیل ke زود هلاک شود و بعضی az معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل ke زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

ابراهیم کرمانی az تعبیر خواب دندان in چنین می گوید :

دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. agar بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، pas جمله ra در کف خود گرفت، دلیل ke خویشان خود ra جمع کند و نگذارد ke az او جدا گردند. agar بیند az دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل ke خویشان بر وی ثنا گویند. agar be خلاف in بیند، دلیل ke خویشان بر وی غیبت کنند. agar بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل ke مال یابد. agar بیند دندان او سیاه شد، او ra غم و اندوه رسد. agar بیند ke دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل ke او راعمری دراز است، چنانکه hame تبارِ خویش ra در گور کند.

نظر جابر مغربی درباره تعبیر خواب دندان :

اگر بیند ke دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل ke منفعت یابد و منفعت az سی درم کمتر نباشد و زیاده az صد درم نباشد، be دست چپ گرفتن آن منفعت کم az سیصد درم نبوده و زیاده az ده هزار درم نباشد. agar be har دو دست گرفت، دلیل ke مال فراوان یابد. agar بیند ke az دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل ke منفعت ra az آن کس است ke آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد. agar بیند ke بعضی az دندانهایش ناپدید شد، دلیل ke be عدد آن az خویشان وی be غربت روند و be سلامت باز آیند. agar بیند ke hame دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل ke خویشان وی شکایت کنند az او.

تعبیر دیدن دندان در خواب

حضرت امام جعفر صادق (ع) در مورد تعبیر خواب دندان می فرمایند :

دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است

اول: اهل بیت  خانواده و بستگان.
دوم: مال.
سوم: منفعت.
چهارم: غم و اندوه.
پنجم: مصرف  (گزند و زیان).
ششم: مفارقت وجدائی az خویشان.

علامه مجلسی ( ره) در مورد تعبیر خواب دندان می گوید :

سقوط دندانهای بالا تعبیر شده be مرگ خویشان پدری و دندان پایین be خویشان مادری

 

منوچهر مطیعی تهرانی در باب تعبیر خواب دندان می گوید :

در جائی دیگر نوشته ام ke دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند ke دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان.اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی be دندان ها درست نیست چرا ke هیچ دلیلی وجود ندارد ke ثابت کند ke دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است ke افراد نزد ما دارند. in درست تر می تواند باشد ta آن ها ra نر و ماده بدانیم. be نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره be حساب می آیند و فرزندان niz زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. agar بیننده خواب ببیند ke دندانش کف دست ya روی زمین افتاده دو حالت دارد: agar دندان ba خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی az خویشانش بیمار می شود ya آسیبی be او وارد می آید vali agar در خاک آلوده و ya مفقود شده او می میرد. ba توجه be in ke آن دندان کدام است. گفتم ke دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. agar بیننده خواب ببیند ke دندانش ra کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. agar faghat درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. agar بیننده خواب ببیند ke دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. agar ببیند ke دندانهایش کثیف و زشت است غمی be آن ها می رسد ke جنبه خانوادگی دارد. agar بیننده خواب ببیند ke hame دندان هایش کثیف است ya حداقل عادی است ya یکی az دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی ke دندان be او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و agar دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود ba همسرتان اختلاف پیدا می کنید و agar آن ra کشیدید و be دست خود ya پزشک بیرون آوردید az همسرتان جدا می شوید. برای زن niz همین تعبیر هست یعنی agar دندان کرسی خود ra بکشد az شوهرش جدا می شود.

تفسیر یوسف نبی علیه السلام az تعبیر خواب دندان :

دیدن افتادن دندان یکی az خویشان az او جدا گردد
دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد

دیدن دندان در خواب

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب دندان مى‏ گوید :

1ـ agar خواب ببینید دندانهایتان لق شده است ، نشانه آن است ke در زندگی شکست تلخی خواهید خورد و be نومیدی دچار خواهید شد .
2ـ agar خواب ببینید دکتر دندان شما ra می کشد ، نشانه آن است ke be بیماری سخت و درد ناکی مبتلا خواهید شد .
3ـ agar خواب ببینید دکتر دندان شما ra پر می کند ، نشانه آن است ke pas az نگرانی بسیار اشیاء قیمتی خود ra پیدا خواهید کرد .
4ـ مسواک زدن دندانها در خواب ، نشانه آن است ke برای حفظ ثروت خود کوشش و تقلایی بسیار خواهید کرد
5ـ agar خواب ببینید تعدادی az دندانهای خود ra پر کرده اید ، نشانه آن است ke ba درگیریهایی شدید مواجه می شوید و می کوشید az کنار آنها بگذرید .
6ـ agar خواب ببینید دندانهای مصنوعی خود ra گم کرده اید ، نشانه آن است ke مسئولیتهایی سنگین be دوش خواهید گرفت ، ke موجب لگدمال شدن غرور شما می گردد .
7ـ agar خواب ببینید در اثر ضربه ای دندانتان می شکند ، نشانه آن است ke ba مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد .
8ـ agar خواب ببینید دندانهایتان ra دکتر معاینه می کند ، نشانه آن است ke دشمنان مخفیانه be شما نزدیک می شوند .
9ـ agar خواب ببینید دندانهایتان خراب و کرم خورده است ، نشانه آن است ke سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت .
10ـ agar خواب ببینید دندانهایتان ra be بیرون تف می کنید ، نشانه آن است ke یکی az اعضای خانواده  شما بیمار خواهد شد .
11ـ agar خواب ببینید یکی az دندانهایتان پوسیده و شکسته است ، نشانه آن است ke در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت . طرحها ، نیمه تمام متوقف خواهد شد ، بیماری گریبانتان ra خواهد گرفت . و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید .
12ـ agar خواب ببینید یکی az دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است ke خبرهایی بد be گوش شما خواهد رسید
اگر خواب ببینید دوتا az دندانهای شما می افتد ، علامت آن است ke ناخواسته be اوضاع بدی کشانده خواهید شد . و agar خواب ببینید ke سه ta az دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است ke اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد .
13ـ agar خواب ببینید تمام دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است ke مرگ و قحطی در اجتماع رواج خواهد داد
14ـ agar خواب ببینید دندانهای کرم خورده خود ra می کشید ، علامت آن است ke be فقر و تنگدستی دچار خواهید شد .
15ـ agar خواب ببینید جرم دندانهایتان پاک می شود ، نشانه آن است ke موقتأ be بیماری دچار خواهید شد . وظایفی ke be عهده شما گذاشته شده است عاقلانه be پایان خواهید رساند .
16ـ agar خواب ببینید az تماشای دندانهای زیبا و سفید خود لذت می برید ، نشانه آن است ke در پی برآورده شدن آرزوهای خود be شادمانی بزرگی دست می یابید .
17ـ agar خواب ببینید یکی az دندانهای خود ra می کشید و آن دندان ra گم می کنید ، نشانه آن است ke be کاری رو می آورید ke چندان دلپذیر و سودآور نیست .
18ـ agar خواب ببینید دندانپزشکی ، دندانهای شما ra جرم گیری و تمیز می کند ، نشانه آن است ke در مقابل افراد مختلف اجتماع az منافع شخصی خود دفاع خواهید کرد .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب دندان”

دیدگاه ها بسته شده اند.