تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب دندان
 •  

  تعبیر خواب دندان

  حضرت دانیال درباره تعبیر خواب دندان می گوید :

  دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد و بعضی از معبران گویند: دندانهای پیشین و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند دندان پیشین او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود.

  محمدبن سیرین در تفسیر تعبیر خواب دندان می گوید :

  اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد. اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند جمله دندانهایش بر دندانهای دیگر، چون تاویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد. اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

  ابراهیم کرمانی از تعبیر خواب دندان این چنین می گوید :

  دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  نظر جابر مغربی درباره تعبیر خواب دندان :

  اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد. اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد. اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد. اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او.

  تعبیر دیدن دندان در خواب

  حضرت امام جعفر صادق (ع) در مورد تعبیر خواب دندان می فرمایند :

  دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است

  اول: اهل بیت  خانواده و بستگان.
  دوم: مال.
  سوم: منفعت.
  چهارم: غم و اندوه.
  پنجم: مصرف  (گزند و زیان).
  ششم: مفارقت وجدائی از خویشان.

  علامه مجلسی ( ره) در مورد تعبیر خواب دندان می گوید :

  سقوط دندانهای بالا تعبیر شده به مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان مادری

   

  منوچهر مطیعی تهرانی در باب تعبیر خواب دندان می گوید :

  در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان.اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد. اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  تفسیر یوسف نبی علیه السلام از تعبیر خواب دندان :

  دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا گردد
  دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد

  دیدن دندان در خواب

  آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب دندان مى‏ گوید :

  1ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان لق شده است ، نشانه آن است که در زندگی شکست تلخی خواهید خورد و به نومیدی دچار خواهید شد .
  2ـ اگر خواب ببینید دکتر دندان شما را می کشد ، نشانه آن است که به بیماری سخت و درد ناکی مبتلا خواهید شد .
  3ـ اگر خواب ببینید دکتر دندان شما را پر می کند ، نشانه آن است که پس از نگرانی بسیار اشیاء قیمتی خود را پیدا خواهید کرد .
  4ـ مسواک زدن دندانها در خواب ، نشانه آن است که برای حفظ ثروت خود کوشش و تقلایی بسیار خواهید کرد
  5ـ اگر خواب ببینید تعدادی از دندانهای خود را پر کرده اید ، نشانه آن است که با درگیریهایی شدید مواجه می شوید و می کوشید از کنار آنها بگذرید .
  6ـ اگر خواب ببینید دندانهای مصنوعی خود را گم کرده اید ، نشانه آن است که مسئولیتهایی سنگین به دوش خواهید گرفت ، که موجب لگدمال شدن غرور شما می گردد .
  7ـ اگر خواب ببینید در اثر ضربه ای دندانتان می شکند ، نشانه آن است که با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد .
  8ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان را دکتر معاینه می کند ، نشانه آن است که دشمنان مخفیانه به شما نزدیک می شوند .
  9ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان خراب و کرم خورده است ، نشانه آن است که سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت .
  10ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان را به بیرون تف می کنید ، نشانه آن است که یکی از اعضای خانواده  شما بیمار خواهد شد .
  11ـ اگر خواب ببینید یکی از دندانهایتان پوسیده و شکسته است ، نشانه آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت . طرحها ، نیمه تمام متوقف خواهد شد ، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت . و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید .
  12ـ اگر خواب ببینید یکی از دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است که خبرهایی بد به گوش شما خواهد رسید
  اگر خواب ببینید دوتا از دندانهای شما می افتد ، علامت آن است که ناخواسته به اوضاع بدی کشانده خواهید شد . و اگر خواب ببینید که سه تا از دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است که اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد .
  13ـ اگر خواب ببینید تمام دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است که مرگ و قحطی در اجتماع رواج خواهد داد
  14ـ اگر خواب ببینید دندانهای کرم خورده خود را می کشید ، علامت آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد .
  15ـ اگر خواب ببینید جرم دندانهایتان پاک می شود ، نشانه آن است که موقتأ به بیماری دچار خواهید شد . وظایفی که به عهده شما گذاشته شده است عاقلانه به پایان خواهید رساند .
  16ـ اگر خواب ببینید از تماشای دندانهای زیبا و سفید خود لذت می برید ، نشانه آن است که در پی برآورده شدن آرزوهای خود به شادمانی بزرگی دست می یابید .
  17ـ اگر خواب ببینید یکی از دندانهای خود را می کشید و آن دندان را گم می کنید ، نشانه آن است که به کاری رو می آورید که چندان دلپذیر و سودآور نیست .
  18ـ اگر خواب ببینید دندانپزشکی ، دندانهای شما را جرم گیری و تمیز می کند ، نشانه آن است که در مقابل افراد مختلف اجتماع از منافع شخصی خود دفاع خواهید کرد .

   

  کلمات کلیدی : از ـ ( (ع) (گزند ، آبگینه آرزوهای آسیبی آفتی آلود آلوده آماسیده آمد، آمده آن آنلی آنها آوردید آورید آید آید، آیند ابراهیم اتفاق اتفاقات اثر اجتماع اجل اختلاف اختلال ارزش از ازاعضا است است است است، استحکام استحکامی اش اشیاء اعتقاد اعضای افتاد افتاد، افتادن افتاده افتد افراد السلام ام امام انتصاب اندامتان اندوه اندوه پنجم اهل او او اوضاع اول اگر ای اید ایشان این با باب باز بازدید باشد باشد باشند، بالا باید ببیند ببینید بد بدان بدانیم بدن بدهی بدی بر برآورده برادران برادری براق برای برایتان برکند، برگیرد، برید بزرگ بزرگی بست، بستگان دوم بسیار بشکست بعضی بلا به بود بوی بکشد بگذرید بیت بیت  بیتون بیرون بیمار بیماری بیند بیند، بیننده تا تاویل تبارِ تر تعبیر تعدادی تعلق تف تفسیر تقلایی تلخ تلخی تماشای تمام تمیز تنگدستی تهرانی تواند توجه ثابت ثروت ثنا ثنایا جائی جابر جانب جای جدا جدل جرم جعفر جلا جلو جماعت جمع جمله جنب جنبه جنبِ جنبید، جنگ جوید حادثه حافظ حالت حداقل حساب حساس حضرت حفظ حوادثی خال خالان خاندان خانواده خانواده  خانوادگی خاک خبرهایی خراب خرمی خصومت خطر خلاف خواب خواب خوانند، خواهد خواهران خواهری خواهید خوب خود خورد خورده خوش خون خویش خویشان خویشان خویشانش خویشانِ خیر خیلی داد داد ـ دادن دارد دارند داشت داشتند دانیال دختری در دراز درباره درد درست درم درگیریهایی دست دستش دشمنان دشمنی دفاع دل دلالت دلپذیر دلیل دلیلی دندان دندان، دندانتان دندانش دندانها دندانهائی دندانهای دندانهایتان دندانهایش دندانپزشکی دندانی ده دهان دو دوتا دور دوش دچار دکتر دیدن دیگر دیگر، را راعمری رخ رساند رسته رسد رسید اگر رفعت ره) رو رواج روبرو روزانه روند رونق روی زبان زدن زشت زمین زن زناناما زندگی زود زیاد زیاده زیادی زیان) ششم زیب زیبا زیرین زیرین، زینت سخت سخنی سفال سفید سقوط سلامت سلامتی سنتی سنگین سه سودآور سی سیاه سیرین سیستم سیصد سیم شاخص شادمانی شان شخصی شد شد، شدن شده شدید شش شما شود شود شود شود، شوند شوهرش شوید شکایت شکست شکستن شکسته شکند صاحب صادق صد صفحات ضایع ضربه طرحها عادی عاقلانه عدد عصبی علامت علامه علیه عم عمان عهده غربت غرور غم غمی غیبت ـ فال فرا فراوان فرزندان فرزندی فرمائید فرمایند فقر فقط فک قحطی قرار قرض قیمتی لذت لق لکن لگدمال ما مادر مادری ماده مادینه مادینگی مال مال سوم مانندآن، مبتلا متورم متوقف مجلسی محسوب محمدبن مختلف مخفیانه مردان مرگ مسئولیتهایی مسواک مصرف  مصنوعی مصیبت مصیبتی مطیعی معاینه معبران معرض معرف مغربی مفارقت مفقود مقابل ممتاز من منافع منزلت منفعت منفعت چهارم منوچهر مهتر مواجه موجب مورد موقتأ موقعیت مى‏ می میان میر میرد ناخواسته ناپدید ناکی نباشد نباشد، نبوده نبی ندارد ندهد نر نرینه نرینگی نزد نزدیک نسبت نشان نشانه نشد نشست، نظر نوشته نومیدی نگذارد نگرانی نگردید، نگردیده نیز نیست نیمه ها های هایش هر هزار هست هستند هلاک همسر همسرتان همه همین هیچ هیچکس و وارد وام وامدار وجدائی وجه وجود وصف وظایفی ولی وی پائین پاک پاکیزه پایان پایین پدر پدری پر پزشک پس پسین، پوسیده پی پیدا پیشانی پیشین چرا چشم چنان چنانکه چندان چنین چه چهره چون چپ کاری کثیف کدام کرد کرد ـ کرده کردیم کرسی کرم کرمانی کس کسان کسی کشانده کشد کشید کشیدید کف کم کمتر کنار کنارش کند کند کنده کنند کنید که کهنه کوشش کوشید کوفته گذاردن گذاشته گردد گردد دیدن گردند گردید گردید، گرفت گرفت، گرفتار گرفتن گریبانتان گفتم گم گور گوش گوید گویند گویند، گیری یا یابد یابید یعنی یوسف یکی

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب دندان”

  دیدگاه ها بسته شده اند.