تعبیر خواب عروسی

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب عروسی

اگر درخواب بیند کــه عروسی خواست امــا او را ندید و نامش ندانست؛ دلیل کــه زود بمیرد. اگــر بیند کــه عروس بــه خانه آورد و بــا وی بخفت؛ دلیل بزرگی بود.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب عروسی می گوید :

اگر درخواب عروسی را بــا چنگ و نای بیند؛ دلیل مصیبت است.

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب عروسی می گوید :

اگر زنی بیند کــه عروس شده او را پیش شوهر می بردند؛ دلیل اســت کــه آخر او باشد.

تعبیر دیدن عروسی در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب عروسی می گوید :

دیدن عروسی در خواب ها بــه هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یک مورد بد نـیـسـت کــه عروس را بــه نام و مشخصات بشناسید تازه در ایــن مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی اســت کــه توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند. اگــر کسی در خواب ببیند کــه داماد شده و نداند عروس کیست و چــه نامیده می شــود بــه هیچ وجه خوب نـیـسـت چــون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نــیــز اگــر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چــه کسی شوهر کرده حکم همین است.

تعبیر عروس در خواب

تفسیر آنلی بیتون از تعبیر خواب عروسی :

1ـ اگــر خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده اید ؛ علامت آن اســت کــه بــه زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت ؛ و نومیدی و تلخیهای زندگی از شما فاصله خواهند گرفت .
2ـ اگــر دختری خواب ببیند بــایــد پنهان از چشم دیگران بــا مردی عروسی کــنــد ؛ علامت آن اســت کــه بــه وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت .
3ـ اگــر دختری خواب ببیند بــا مردی ثروتمند ازدواج می کــنــد ؛ علامت آن اســت کــه مقامی برتر از مقام اطرافیان خود بــه دست می آورد و بــه آرزوها و خواسته های خود دست می یابد .
4ـ اگــر دختری خواب ببیند ؛ خانواده اش بــا ازدواج او مخالفت می کـنـنـد ؛ علامت آن اســت کــه اقوام و اطرافیان از پیمان ازدواج او رنج خواهند برد .
5ـ اگــر دختری خواب ببیند نامزدش بــا زن دیگری ازدواج می کــنــد ؛ علامت آن اســت کــه نامزد او صادقانه بــه قولهای خود عمل خواهد کــرد .
6ـ اگــر کسی خواب ببیند بــا دیگری پیمان ازدواج می بندد ؛ نشانه غم انگیزی اســت زیــرا تنها یک معجزه می تواند او را از مرگ نجات بدهد .
7ـ اگــر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی را بــا لباس عزا می بیند ؛ علامت آن اســت کــه زندگی زناشویی او همواره بــا دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب عروسی”

دیدگاه ها بسته شده اند.