تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب عروسی

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب عروسی
 •  

  تعبیر خواب عروسی

  اگر درخواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند که عروس به خانه آورد و با وی بخفت، دلیل بزرگی بود.

  ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب عروسی می گوید :

  اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.

  جابر مغربی در مورد تعبیر خواب عروسی می گوید :

  اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است که آخر او باشد.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  تعبیر دیدن عروسی در خواب

  منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب عروسی می گوید :

  دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند. اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

  تعبیر عروس در خواب

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  تفسیر آنلی بیتون از تعبیر خواب عروسی :

  1ـ اگر خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده اید ، علامت آن است که به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت ، و نومیدی و تلخیهای زندگی از شما فاصله خواهند گرفت .
  2ـ اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند ، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت .
  3ـ اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می کند ، علامت آن است که مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می آورد و به آرزوها و خواسته های خود دست می یابد .
  4ـ اگر دختری خواب ببیند ، خانواده اش با ازدواج او مخالفت می کنند ، علامت آن است که اقوام و اطرافیان از پیمان ازدواج او رنج خواهند برد .
  5ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می کند ، علامت آن است که نامزد او صادقانه به قولهای خود عمل خواهد کرد .
  6ـ اگر کسی خواب ببیند با دیگری پیمان ازدواج می بندد ، نشانه غم انگیزی است زیرا تنها یک معجزه می تواند او را از مرگ نجات بدهد .
  7ـ اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی را با لباس عزا می بیند ، علامت آن است که زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود .

   

  کلمات کلیدی : از ـ ، آخر آرزوها آفت آن آنلی آورد ابراهیم از از  ازدواج است است اش اطرافیان اقوام اما اند انگیزی او اگر ایجاد اید این با بازدید باشد باید ببیند ببینید بخفت، بد بدهد برتر برد بردند، بزرگی بشناسید بلا بمیرد بندد به بود بود بیتون بیشتر بیند بیند، تازه تردید تعبیر تفسیر تلخ تلخیهای تمام تنها تهرانی تواند توضیح ثروتمند جابر جشن حافظ حکم خانه خانواده خواب خواب خوابی خواست خواسته خواهد خواهند خواهید خوب خود دارد داماد دانسته دختری در درباره درخواب دست دعوا دلیل دیدن دیگر دیگران دیگری را رنج روزانه زن زناشویی زندگی زنی زود زودی زیرا شده شرایطی شرکت شما شود شوهر صادقانه صفحات عروس عروسی عزا علامت عمر عمل غم ـ فاصله فال فتنه فراوان فرمائید قرار قولهای لباس مخالفت مردی مرگ مشخصات مصیبت مطلوب مطیعی معبران معجزه مغربی مقام مقامی منوچهر مواجه مورد موقعیتی می ناراحتی نام نامزد نامزدش نامش نامیده نای نجات نداند ندانست، ندید نزدیک نشانه نوشته نومیدی نیز نیست ها های هم همراه همواره همین هیچ و وجه وجود وقایعی وقت وی پایان پنهان پیش پیمان چشم چنگ چنین چه چون کرد کرده کرمانی کسی کند کنند که کیست گرفت گشت گوید گیرد یابد یک

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب عروسی”

  دیدگاه ها بسته شده اند.