تعبیر خواب عروسی

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب عروسی

اگر درخواب بیند ke عروسی خواست amma او ra ندید و نامش ندانست، دلیل ke زود بمیرد. agar بیند ke عروس be خانه آورد و ba وی بخفت، دلیل بزرگی بود.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب عروسی می گوید :

اگر درخواب عروسی ra ba چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب عروسی می گوید :

اگر زنی بیند ke عروس شده او ra پیش شوهر می بردند، دلیل است ke آخر او باشد.

تعبیر دیدن عروسی در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب عروسی می گوید :

دیدن عروسی در خواب ها be هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی ra عزا دانسته اند و عروس ra بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یک مورد بد نیست ke عروس ra be نام و مشخصات بشناسید تازه در in مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است ke توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند. agar کسی در خواب ببیند ke داماد شده و نداند عروس کیست و che نامیده می شود be هیچ وجه خوب نیست chon معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن niz agar چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و che کسی شوهر کرده حکم همین است.

تعبیر عروس در خواب

تفسیر آنلی بیتون از تعبیر خواب عروسی :

1ـ agar خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده اید ، علامت آن است ke be زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت ، و نومیدی و تلخیهای زندگی az شما فاصله خواهند گرفت .
2ـ agar دختری خواب ببیند باید پنهان az چشم دیگران ba مردی عروسی کند ، علامت آن است ke be وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت .
3ـ agar دختری خواب ببیند ba مردی ثروتمند ازدواج می کند ، علامت آن است ke مقامی برتر az مقام اطرافیان خود be دست می آورد و be آرزوها و خواسته های خود دست می یابد .
4ـ agar دختری خواب ببیند ، خانواده اش ba ازدواج او مخالفت می کنند ، علامت آن است ke اقوام و اطرافیان az پیمان ازدواج او رنج خواهند برد .
5ـ agar دختری خواب ببیند نامزدش ba زن دیگری ازدواج می کند ، علامت آن است ke نامزد او صادقانه be قولهای خود عمل خواهد کرد .
6ـ agar کسی خواب ببیند ba دیگری پیمان ازدواج می بندد ، نشانه غم انگیزی است زیرا تنها یک معجزه می تواند او ra az مرگ نجات بدهد .
7ـ agar دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی ra ba لباس عزا می بیند ، علامت آن است ke زندگی زناشویی او همواره ba دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب عروسی”

دیدگاه ها بسته شده اند.