تعبیر خواب گرگ

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب گرگ

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب گرگ می گوید :

اگر بیند گرگ او را بدرید؛ دلیل کــه زن طلاق دهد. اگــر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد؛ دلیل کــه بــه قدر آن میراث یابد.

دیدگاه حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب دیدن گرگ :

دیدن گرگ بر سه وجه است

اول: زن.
دوم: کنیزک.
سوم: خادم.

نظر لوک اویتنهاو در مورد تعبیر خواب گرگ :

گرگی کــه زوزه میکشد : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد
گرگهایی کــه بــه صف راه میروند : همسایه های بیرحم

دیدن گرگ در خواب چــه تعبیری دارد

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب گرگ می گوید :

دیدن گرگ دشمن اســت خود را از او نگهدارد

آنلی بیتون و تعبیر خواب گرگ :

1ـ دیدن گرگ در خواب ؛ نشانه آن اســت کــه یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کـنـنـد .
2ـ اگــر خواب ببینید گرگی را می کشید ؛ علامت آن اســت کــه دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد .
3ـ شنیدن زوزه گرگ در خواب ؛ علامت آن اســت کــه اتحادی نهانی ؛ شما را در رقابتی صادقانه ؛ بــه شکست می کشاند .

تعبیر دیدن گرگ در خواب

 

گرگ خاکستری یــا بطور خلاصه گرگ ؛ از پستانداران گوشتخوار است. ایــن حیوان بومی اوراسیا و آمریکای شمالی اســت و بیشترین پراکندگی جغرافیایی را در بین تمام اعضای خانواده سگ‌سانان است. گرگ نیای وحشی سگ است. یعنی سگ‌ها از نسل نوعی گرگ هستند کــه بین ۱۸ تــا ۳۲ هزار سال پیش اهلی شدند. ۳۷ زیرگونه از گرگ شناسایی شده کــه سگ اهلی؛ دینگو؛ گرگ خاوری؛ گرگ قرمز و گرگ ایرانی از جمله آنها هستند.

بیشتر گرگ‌ها بــه رنگ خاکستری بــا لکه‌هایی از رنگ‌های دیگر هستند امــا رنگ‌های سفید؛ سرخ؛ قهوه‌ای و سیاه نــیــز در آنها دیده می‌شود. اندازه و وزن گرگ‌ها در نقاط مختلف بسیار متفاوت است. بــه ایــن صورت کــه عموماً در عرض‌های جغرافیایی بالاتر (مناطق شمالی) گرگ‌ها جثه بزرگتری دارند. گرگ‌های ایرانی از کوچکترین انواع گرگ بــا میانگین وزن حدود ۲۵ کیلوگرم هستند امــا گرگ‌های آلاسکا و کانادا و شمال روسیه بسیار بزرگترند. گرگ‌ها در مقایسه بــا خویشاوندان نزدیک خود همچون شغال زرد و کایوت بیشتر بــرای شکار جانوران بزرگ تخصص یافته‌اند. علاقه بیشتری بــه زندگی اجتماعی دارند و از زبان رفتاری غنی و پیچیده‌ای بهره‌مند هستند.

 

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب گرگ”

دیدگاه ها بسته شده اند.