مدل لباس دخترانه

مجموعه: مدل

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه بچه گانه

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال

مدل لباس دخترانه مجلسی بزرگسال


چگونه لباس بپوشیم تــا همیشه شیک بــه نظر برسیم؟

۱ – سفید ؛رنگی شگفت انگیز است

کفش های سفید؛ لباس سفید ؛ شلوار جین سفید و هرآنچه کــه سفید باشد زیباست. فرض هم بر ایــن باشد کــه شما می توانید آنها را تمیز نگه دارید ؛باید گــفــت سفید باعث می شــود شما همیشه تر و تازه بــه نظر برسید و مهم نـیـسـت چــه زمانی از سال می باشد بـلـکـه هیچ گاه پوشیدن لباس سفید را نباید فراموش کرد.اما لباس سفید اصلا مناسب محل کار نمی باشد.

۲ – در مجلس عروسی دیگران لباس سفید نپوشید

هنگامی کــه در یک مجلس عروسی شرکت می کنید هرگز نباید لباس سفید بپوشید .چرا کــه لباس سفید عروس در چشم می باشد و لباس شما در ایــن میان جلوه ای پیدا نخواهد داشت.

۳ – لباس زیرتان نباید پیدا باشد

اجازه ندهید تــا لباستان آنقدر باز باشد تــا لباس زیرتان پیدا شود. بــه لباس زیرس کــه در زیر لباستان استفاده می کنید بسیار دقت داشته باشید کــه همرنگ بــا لباستان باشد .

۴ – کمربند نباید کمرشلوارتان را جمع کند

حتی اگــر شما کمربند بستن را بسیار دوست دارید ؛ امــا گاهی اوقات پیش خواهد آمد کــه بستن کمربند نه تنها بــه زیبا شدن لباستان کمک نمی کــنــد بـلـکـه باعث جمع شدن دور کمرتان شده و آن را چین دار می کند. بــه همین دلیل اگــر می خواهید همیشه کمربند ببندید بــایــد دقت داشته باشید کــه سایز شلوارتان واندازه ی دور کمرتان دقیقا فیت بدنتان باشد.

۵ – برهنه نبودن پاها

برای زیباتر نشان دادن اندام و حــتـی لباس ؛خانم ها بهتر اســت همیشه جوراب های زیبا و نازکی بــه پا داشته باشند. جوراب های بسیار زیبایی بــرای لباس های کوتاه وجود دارد. ایــن مدل جوراب ها باعث می شــود تــا لباس زیباتر بــه نظر برسد.

۶ – لباس در شب بــایــد بدرخشد

درخشیدن لباس همیشه خوب اســت .اما اهمیت درخشش لباس در شب چیز دیگری می باشد .دقت کنید در مراسمی کــه در شب برگزار می شــود لباستان در شب زیبایی خاصی داشته باشد.

۷ – زنان قد بلند کفش پاشنه بلند نپوشند

این مهم اســت کــه قد مردان همیشه از زنان بــایــد بلندتر باشد. بنابراین بانوان بــایــد بــه ایــن نکته اهمیت دهند کــه چــه اندازه کفشی را بــرای ایستادن کنار همسرشان اتنخاب می کـنـنـد و می پوشند.

۸ – زنان کوتاه قامت لباس بلند بپوشند

لباس هــر چقدر بلندتر باشد قامت را کشیده تر و لاغرتر و بلندتر نشان می دهد. پــس خانم هایی کــه قامت کوتاه تری دارند بهتر اســت همیشه لباس های ماکسی بپوشند.

۹ – بــا کفش جلوباز جوراب نپوشید

اگرچه جوراب پوشیدن بــرای فصل سرما بسیار مناسب می باشد و پاها را داخل کفش گرم نگه می دارد ؛اما بــایــد بدانید پوشیدن جوراب بــا کفش جلوباز اصلا جلوه ای نخواهد داشت و بسیار زشت می شود.

۱۰ – تعداد جواهراتی کــه آویزان می کنید کم باشد

هر چقدر تعداد جواهراتی کــه آویزان می کنیم کمتر باشد ؛نما و جلوه بیشتری خواهد داشت.حتی اکر یک تو گردنی تک بیاندازید خیلی شیک تر از آویزان کردن چند مدل گردنبند روی هم می باشد.

۱۱ – متناسب بــا اندامتان لباس بپوشید

با توجه بــه مدلی کــه هیکلتان دارد بهتر اســت لباس مناسب بــا هیکلتان را انتخاب کرده و بپوشید.

۱۲ – هنگامی کــه یک لباس یــا دامن رسمی در یک رویداد رسمی می پوشید جوراب هم بپوشید

این کــه در یک مهمانی رسمی و بــه همراه یک دامن مجلسی حتما جوراب بپوشید بسیار اهمیت دارد و ایــن یکی از قانون های لباس پوشیدن کیت میدلتون می باشد کــه شما هرگز نباید آن را فراموش کنید.

۱۳ – هرگز جواهرات طلایی و نقره ای را بــا هم استفاده نکنید

دقت داشته باشید کــه همیشه یــا از جواهرات نقره ای استفاده کنید و یــا از جواهرات طلایی اتان .اینکه کدام رنگ بــه لباس شما بیشتر می آید بسیار مهم اســت و مهمترآن اســت کــه هرگز هــر دو رنگ را بــا هم آویزان نکنید.

۱۴ – بــه کیفیت لباس توجه کنید

اینکه هــر چیزی کــه گران تر باشد حتما جنس بهتری دارد اصلا درست نمی باشد .صرف هزینه های بیشتر دلیل خرید بهتر و بــا کیفیت تر نمی باشد. بهتر اســت بــه هنگام خرید از جنس و کیفیت مناسب پارچه و یــا چیزی کــه می خرید اطلاعات داشته باشید و صرفا دادن پول بیشتر را دلبل بر پر کیفیت تر بودن جنس ندانید.

۱۵ – شلوار کوتاه و چسبان فــقــط مخصوص تابستان نمی باشد

اگر عادت بــه پوشیدن شلوارک و یــا شلوار چسبان در طول سال دارید ؛این اصلا مشکلی ندارد ... چرا کــه بــه راحتی می توانید در طول تمامی ایام سال و حــتـی در زمستان هم بــه همراه چکمه اتان ؛شلوارک تنگ و چسبان بپوشید.

۱۶ – نپوشیدن لباس های کسل کننده

در ایــن مورد هــر کس خودش می داند کــه چــه لباسی را بهتر اســت بپوشد تــا نه تنها خودش را بـلـکـه دیگران را هم کسل نکند.

۱۷ – اگــر کسی لباسی شکل لباس شما پوشیده بود از او فاصله بگیرید

با پوشیدن لباسی مشابه لباس شما در یک مجلس مهم توسط شخص دیگری ؛ بــایــد کاملا در مجلس از او فاصله بگیرید و ایــن بــه ایــن معنا نـیـسـت کــه بــا ایــن کار کمتر احساس خجالت بکنید بـلـکـه بــا ایــن کار جلوه ی لباستان را بالاتر می برید.

۱۸ – لباسی بــا چاپ عکس حیوانات روی آن نپوشید

لباس هایی کــه چاپ حیواناتی چــون یوزپلنگ و گورخر روی آن وجود دارد اصلا مناسب نمی باشد .این حیوانات اصلا بــا یکدیگر سازگار نبوده و بهتر اســت بــه جای آن از لباس های راه راه و شطرنجی و توپ توپی استفاده کنید.

۱۹ – شما بــایــد مد را جدی بگیرید ؛ چرا کــه لباس شما از شخصیت شما سخن می گوید

قضاوت در مورد شخصیت انسان ها از روی لباسی کــه می پوشند یک عادت همیشگی اســت ... هــر چند نوع لباس پوشیدن واقعا فقیر بودن و ثروتمند بودن آدم ها را نشان نمی دهد ؛ امــا در یک نگاه کلی بــرای قضاوت در مورد شخصیت آدم ها بسیار اهمیت دارد. پــس بــه مدل و نوع لباسی کــه می پوشید دقت زیادی کنید و مخصوصا بــه هنگام حضور در جلسات مهمی چــون مصاحبه ی شغلی ؛اینکه چــه لباسی می پوشید بسیار اهمیت دارد و یکی از مهم ترین موارد ایــن اســت کــه از پوشیدن لباستان لذت کافی ببرید و آن را دوست داشته باشید.

۲۰ – مد آموخنتی نیست

اینکه بدانید چــه لباسی را در کجا و کی بپوشید نیاز بــه آموزش ندارد و آموختنی نیست. بـلـکـه تنها نیاز بــه تجربه دارد و بــایــد از دیگران و تجربیات آنها و خود استفاده کرد.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “مدل لباس دخترانه”

دیدگاه ها بسته شده اند.