مدل لباس جدید

مجموعه: مدل

مدل لباس جدید

مدل لباس جدید

مدل لباس جدید

مدل لباس جدید

مدل لباس جدید

مدل لباس جدید

مدل لباس جدید

مدل لباس جدید

مدل لباس جدید

مدل لباس جدید

مدل لباس جدید

مدل لباس جدید

مدل لباس جدید

مدل لباس جدید

مدل لباس جدید

مدل لبا س جدید

مدل لباس جدید

مدل لبا س جدید

مدل لباس جدید

مدل لبا س جدید

مدل لباس جدید مجلسی

مدل لباس جدید مجلسی

مدل لباس جدید مجلسی

مدل لباس جدید مجلسی

مدل لباس جدید مجلسی

مدل لباس جدید مجلسی

مدل لباس جدید مجلسی

مدل لباس جدید مجلسی

مدل لباس جدید مجلسی

مدل لباس جدید مجلسی

مدل لباس جدید مجلسی

مدل لباس جدید مجلسی

مدل لباس جدید مجلسی

مدل لباس جدید مجلسی

مدل لباس جدید مجلسی

مدل لباس جدید مجلسی

مدل لباس جدید مجلسی

مدل لبا س جدید مجلسی

مدل لباس جدید مجلسی

مدل لبا س جدید مجلسی

مدل لباس جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه

مدل لبا س جدید زنانه

مدل لباس جدید زنانه مجلسی

مدل لبا س جدید زنانه مجلسی

مدل لباس جدید زنانه مجلسی

مدل لباس جدید زنانه مجلسی

مدل لباس جدید زنانه مجلسی

مدل لباس جدید زنانه مجلسی

مدل لباس جدید زنانه مجلسی

مدل لباس جدید زنانه مجلسی

مدل لباس جدید زنانه مجلسی

مدل لباس جدید زنانه مجلسی

مدل لباس جدید زنانه مجلسی

مدل لباس جدید زنانه مجلسی

مدل لباس جدید زنانه مجلسی

مدل لباس جدید زنانه مجلسی

مدل لباس جدید زنانه مجلسی

مدل لباس جدید زنانه مجلسی

مدل لباس جدید زنانه مجلسی

مدل لباس جدید زنانه مجلسی

مدل لباس جدید زنانه مجلسی


راهنمای انتخاب بهترین طرح لباس

وقتی می خواهید بــرای خود یک طرح لباس را انتخاب کنبد بــه چــه چیزهایی توجه دارید؟ بــایــد بــه نکاتی توجه کنید تــا همیشه خوش پوش باشید. آیا می توانید بگویید کــه چــه چیزی باعث می شــود کــه شما طرحی را زشت و غیرجذاب بدانید؟ مــمــکن اســت خطوط موجود در آن طرح بــه نظرتان نامتناسب و زشت بیاید. یــا رنگ و مدل آن را نپسندید.

اکنون فرض کنید طرح لباسی را پسندیده اید. آیا مطمئن هستید کــه آن لباس برازنده شماست؟گاهی اوقات لباسی بــه تن فردی دیگر بسیار زیبا و دوست داشتنی می آید؛ امــا وقتی شما آن را می پوشید؛ جلوه خود را از دست می دهد.به گزارش پارس نازطرح یک لباس هرقدر هم متناسب باشد؛ دلیل بر ایــن نـیـسـت کــه بــه اشخاص مختلف بــا اندام های متفاوت جلوه دهد.

در انتخاب طرح لباس توجه بــه دو نکته ضروری است.اول اینکه خطوط آن از نظر طراحی مناسب باشد و دیگر اینکه بــه اندام کسی کــه می خواهد آن را بپوشد برازنده باشد.

نقش خطوط در طرح لباس

اگر قرار باشد از یک دستور کلی بــرای انتخاب لباس پیروی کنیم؛ بــایــد لباس های ساده و خوش برش را برگزینیم؛ چراکه ایــن نوع لباس ها مناسب اندام های متفاوت اند و از طرفی لباس های پرزرق و برق هم حــتـی بــه اندام های متناسب؛ زیبا بــه نظر نمی رسد و فرد را بدسلیقه و افراطی نشان می دهد.

هر طرحی بــه وسیله خط مشخص می شود. مثلا یک دامن ترک؛ بــه شکل مثلث یــا یک آستین پفی؛ بــه شکل خط منحنی دیده می شود. بیشتر خطوط لباس ها بــه شکل مستقیم و منحنی اســت و البته می توان ایــن دو را کنار هم بــه گونه ای قرار داد تــا از نظر ظاهر؛ تاثیر متفاوتی داشته باشند.

اثر خطوط روی ظاهر افراد

خطوط درلباس تاثیر بسیار فراوانی دارند؛ تــا جایی کــه می توان کاری کــرد فردی بــه نظر تندخو؛ بشاش یــا شوخ طبع بیاید.خطوط عمودی کــه دید چشم را از بالا بــه پایین هدایت می کند؛ انسان را بلندتر جلوه می دهد و خطوط افقی کــه موجب حرکت چشم را از چپ بــه راست و یــا برعکس می شوند؛ فرد را چاق تر نشان می دهد.

معمولا خطوط افقی کــه بــه موازات زمین هستند؛ آرامش بخش بوده و خطوط مورب؛ حس حرکت را بــه وجود می آورند.انواع متفاوتی نــیــز از خطوط منحنی وجود دارد. برخی از آنها بسیار خمیده و برخی دیگر کمتر و بــه خط مستقیم نزدیکتر هستند.اگر خطوط منحنی لباس کم باشد؛ بدن فرد را لطیف و ظریف نشان می دهد امــا اگــر در طرحی خطوط منحنی زیاد باشد؛ فرد را بزرگ و درشت نشان می دهد.

خطوط کوتاه منحنی امــا بسیار خمیده؛ پوشنده را جوان و پرشور نشان می دهد.خطوط عمودی؛ افقی و مورب در بیشتر لباس ها دیده می شــود و ترکیب ایــن خطوط و طرز قرار گرفتن آنها در محل و بــه ویژه طرح و شکل آن؛ لباس را مشخص می کند.

همیشه زیبا

برخی از لباس ها؛ حــتـی اگــر طرح آنها قدیمی باشد؛ باز هم زیبا بــه نظر می رسند و در واقع بــایــد گفت؛ طراحی کــه بــا استفاده از خطوط طبیعی بدن؛ خطوط موجود روی لباس ها را تعیین می کند؛ می تواند بــه طرحی دست یابد کــه همیشه زیبا بوده و جلوه گر باشد.

بنابراین در طراحی لباس بــایــد اندام و خطوط طبیعی بدن فردی کــه قرار اســت آن لباس را بپوشد نــیــز در نظر گرفت.در ادامه ایــن مقاله بــه نکته دوم در زمینه طراحی لباس و آن تناسب طرح بــا اندام فرد اســت می پردازیم.

افراد قد بلند و لاغر

کسانی کــه قد بلندند و اندامی باریک دارند؛ نباید از خطوط عمودی استفاده کـنـنـد و یــا لباس های تنگ بپوشند.مثلا دامن تنگ و بلند؛ شانه های باریک؛ و لباس های یقه هفت؛ از  طرح هایی اســت کــه اشخاص بلند بالا و باریک اندام را بلندتر و باریک تر نشان می دهد.این افراد بــایــد از دامن دور چین؛ یــا کلوش استفاده کـنـنـد تــا قدشان کوتاه تر جلوه کند.

نیم تنه های راست و کوتاه و نیم تنه و دامن از دو رنگ مختلف نــیــز از انواع لباس هایی هستند کــه مناسب اندام ایــن اشخاص می باشد.همچنین چین های بزرگ؛ کمرهای پهن؛ بالاتنه ای کــه دور گردنش چین داشته باشد؛یقه هایی کــه برگردان بلند داشته باشند؛ مناسب آنها ست. آستین و بلوزهای پفی و آستین های کیمونو هم بر تن اشخاص بلند و باریک متناسب اند.

افراد قد کوتاه و چاق

کسانی کــه کوتاه و کمی فربه اند؛ بــایــد از بــه کار بردن طرح هایی کــه دارای خطوط افقی اســت اجتناب کـنـنـد وبه گزارش پارس ناز دامن های پفی و پرحجم نپوشند.روی هم رفته ایــن افراد بــایــد از لباس های ساده و جمع و جور و تاجایی کــه امکان دارد کم تزئین استفاده کنند.آستین های پفی؛ جیب های بزرگ از رو؛ کمرهای پهن؛

یقه های بزرگ؛ طرح های درشت مانند گل های بزرگ روی پارچه و چین های زیاد؛ افراد قدکوتاه و چاق را کوتاه و چاق تر نشان می دهد.دامن های بلند کــه آنها را بلند و باریک تر نشان دهد؛ مناسب است. آستین لباس شان بهتر اســت ساده و سرشانه ها کم چین باشد.

آستین های تــا روی آرنج یــا بلند نــیــز بهتر هستند. آستین های سه ربع و گشاد هرگز مناسب ایــن اندام ها نیستند.بهتر اســت کمر لباس شان از خود پارچه باشد. بالا تنه کمی چسبیده را بر بالاتنه بسیار گشاد و راسته ترجیح دهند. لباس های  بلند بــه ایــن اندام ها می آید.

افراد ریزنقش

افراد ریزنقش نباید لباس های بسیار گشاد بپوشند؛ زیــرا آنها را کوچکتر نشان می دهد.آستین های شان ساده و یقه لباس شان کوچک باشد؛ بهتر است.همچنین از طرح هایی کــه لباس را چند قسمت می کند؛ دوری کنند. هرگونه طرح تزیینی روی لباس شان بــایــد بسیار ساده و کوچک باشد.طرح هایی کــه دارای خطوط افقی مشخص اســت مانند کت کوتاه و صاف بــا شانه های پهن مناسب آنهاست.

افراد قدبلند و امــا چاق

این افراد بــایــد از طرح هایی کــه آنها را بزرگتر نشان می دهد؛ اجتناب کنند.دامن های بسیار تنگ و آستین های بسیار چسبان هم بر تن آنها برازنده نیست.این اشخاص بــرای پوشاندن معایب بدن خود بــایــد از چین هایی کــه کمی باز اســت و در پایین دامن قرار می گیرد استفاده کنند.به طور کلی افراد درشت و چاق بــایــد از طرح های بی کمر استفاده کنند.

افراد دارای اندام متوسط

این افراد نه قدبلندند و نه کوتاه. لاغر و یــا چاق هم نیستند. آنها در انتخاب طرح لباس مشکلی ندارند؛ زیــرا می توانند از انواع طرح های موجود استفاده کنند.با ایــن حال بــایــد در انتخاب لباس سلیقه بــه کار برند و از لباس های تنگ و کوتاه و بدن نما دوری کنند.

افراد بــا گردن بلند و باریک

یقه های بلند و والان دار مناسب ایــن افراد اســت و چـنـانـچه از دستمال گردن استفاده کنند؛ بسیار زیبا جلوه می کند.

افراد بــا گردن کوتاه و نسبتا فربه

این افراد بــایــد یقه های باز بپوشند و برگردان یقه آنها ظریف باشد.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “مدل لباس جدید”

دیدگاه ها بسته شده اند.