مولوی

مجموعه: شعر

مولوی

مولوی

 

سرزمین ایران az دیربا ز مهد تفکرات عرفانی و تأ ملات اشراقی بوده است.از اینرو در طی قرون و اعصار، نام آورانی بیشمار در عرصۀ عرفان و تصوف در دامن خود پرورش داده است . یکی az in بزرگان نام آور حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی است ke be ملّای روم و مولوی رومی آوازه یافته است. او در ششم ربیع الاول سال 604هجری قمری در بلخ زاده شد.پدر او مولانا محمدبن حسین خطیبی است ke be بهاءالدین ولد معروف شده است.و niz او ra ba لقب سلطان العلماء یاد کرده اند.بهاءولد az اکابر صوفیه واعاظم عرفا بودو خرقۀ او be احمد غزالی می پیوست.وی در علم عرفان و سلوک سابقه ای دیرین داشت و az آن رو ke میانۀ خوشی ba قیل وقال و بحث و جدال نداشت و علم و معرفت حقیقی ra در سلوک باطنی می دانست و نه در مباحثات و مناقشات کلامی و لفظی،پرچمداران کلام و جدال ba او az سر ستیز در آمدنداز آن جمله فخرالدین رازی بود ke استاد سلطان محمد خوارزمشاه بود و بیش az دیگران شاه ra بر ضد او برانگیخت.

به درستی معلوم نیست ke سلطان العلماء در che سالی az بلخ کوچید،به har حال جای درنگ نبود و جلال الدین محمد 13سال داشت ke سلطان العلماءرخت سفر بر بست و بلخ و بلخیان ra ترک گفت و سوگند یاد کرد ke ta محمد خوارزمشاه بر تخت جهانبانی نشسته be شهر خویش باز نگردد.پس شهر be شهر و دیار be دیار رفت و در طول سفر خود ba فرید الدین عطار نیشابوری niz ملاقات داشت و بالاخره علاءالدین کیقباد قاصدی فرستاد و او ra be قونیه دعوت کرد.او az همان بدو ورود be قونیه مورد توجه عام و خاص قرار گرفت.

سرانجام شمع وجود سلطان العلماء در حدود سال 628هجری قمری خاموش شد و در دیار قونیه be خاک سپرده شد.درآن زمان مولانا جلال الدین گام be بیست و پنجمین سال حیات خود می نهاد ،مریدان گرد او ازدحام کردند و az او خواستند ke برمسند پدر تکیه زند و بساط وعظ و ارشاد بگسترد.

همه کردند رو be فرزندش ke تویی در جمال مانندش

شاه ما زین سپس تو خواهی بود az تو خواهیم جمله مایه و سود

 

 

زندگینامه مولوی

زندگینامه مولوی

 

سید برهان الدین محقق ترمذی مرید صدیق و پاکدل پدر مولانا بود و نخستین کسی ke مولانا ra be واد ی طریقت راهنمایی کرد. وی ناگهان بار سفر بر بست تابه دیدار مرشد خود سلطان العلماء د رقونیه برسد. شهر be شهر راه پیمود ta اینکه be قونیه رسید و سراغ سلطان العلما ra گرفت غافل az آنکه او یکسال پیش ا زاین خرقه تهی کرده و az دنیا رفته بود.

وقتی ke سید نتوانست be دیدار سلطان العلماء نائل شود رو be مولانا کرد و گفت د رباطن من علومی است ke ا زپدرت be من رسیده in معانی ra az من بیاموز ta خلف صدق پدر شود.

مولانا niz be دستور سید be ریاضت پرداخت و مدت نه سال ba او همنشین بود و زان pas برهان الدین رحلت کرد.

بود در خدمتش be هم نه سال ta ke شد مثل او be قال و be حال

طلوع شمس

مولانا در آستانۀ چهل سالگی مردی be تمام معنی و عارف ودانشمند دوران خود بود و مریدان و عامه مردم az وجود او بهره ها می بردند ta اینکه قلندری گمنام و ژنده پوش be نام شمس الدین محمد بن ملک داد تبریزی روز شنبه 26جمادی الآخر سنه 642 هجری قمری be قونیه آمد و ba مولانا برخورد کرد و آفتاب دیدارش قلب و روح مولانا ra بگداخت و شیداییش کرد.

و in سجاده نشین ba وقار و مفتی بزرگوار ra سرگشته کوی و برزن کرد ta بدانجا ke خود، حال خود ra چنین وصف می کند:

زاهد بودم ترانه گویم کردی سر حلقۀ بزم و باده جویم کردی

سجاده نشین ba وقاری بودم بازیچۀ کودکان کویم کردی

چگونگی پیوستن شمس be مولانا

روزی مولوی ba خرسندی و بی خیالی az راه بازار be خانه باز می گشت ناگهان عابری نا شناس ا زمیان جمعیت پیش آمد گستاخ وار عنان فقیه و مدرس پر مهابت شهر ra گرفت و در چشمهای او خیره شد و گستاخانه سؤالی بر وی طرح کرد: صراف عالم معنی، محمد (ص) برتر بود ya بایزید بسطام ؟

مولانای روم ke عالی ترین مقام اولیا ra az نازلترین مرتبۀ انبیا هم فروتر می دانست ba لحنی آکنده az خشم جواب داد: محمد(ص) سر حلقۀ انبیاست بایزید بسطام ra ba او che نسبت؟

اما درویش تاجر نما ke ba in سخن نشده بود بانگ برداشت: pas چرا آن یک ( سبحانک ما عرفناک) گفت و in یک ( سبحانی ما اعظم شأ نی ) be زبان راند؟

مولانا لحظه ای تأمل کرد و گفت: ba یزید تنگ حوصله بود be یک جرعه عربده کرد. محمد دریانوش بود be یک جام عقل و سکون خود ra az دست نداد. مولانا in ra گفت و be مرد ناشناس نگریست در نگاه سریعی ke بین آنها رد وبدل شد بیگانگی آنها تبدیل be آشنایی گشت. نگاه شمس be مولانا گفته بود az راه دور be جستجویت آمده ام amma ba in بار گران علم وپندارت چگونه be ملاقات الله می توانی رسید؟

ونگاه مولانا be او پاسخ داده بود: مرا ترک مکن درویش و in بار مزاحم ra az شانه هایم بردار.

پیوستن شمس be مولانا در حدود سال 642 هجری قمری اتفاق افتاد و چنان او ra واله وشیدا کرد ke درس و وعظ ra کنار گذاشت و be شعرو ترانه و دف وسماع پرداخت و az آن زمان طبع ظریف او در شعرو شاعری شکوفا شد و be سرودن اشعار پر شور و حال عرفانی پرداخت. شمس be مولانا che گفت و che آموخت و che فسانه و فسونی ساخت ke سراپا دگرگونش کرد معمایی است ke « کس نگشود و نگشاید be حکمت in معما را». amma واضح و مبرهن است ke شمس مرد ی عالم و جهاندیده بود. و برخی be خطا گمان کرده اند ke او az حیث دانش و فن بی بهره بوده است مقالات او بهترین گواه بر دانش و اطلاع وسیع او بر ادبیات، لغت، تفسیر قرآن و عرفان است.

غروب موقت شمس

رفته رفته آتش حسادت مریدان خام طمع زبانه کشید و خود نشان داد. آنها می دیدند ke مولانا مرید ژنده پوشی گمنام گشته و هیچ توجهی be آنان نمی کند az in رو فتنه جویی ra آغاز کردند و در عیان و نهان be شمس ناسزا می گفتند و همگی be خون شمس تشنه بودند.

شمس az گفتار و رفتار گزندۀ مریدان خودبین و تعصّب کور و آتشین قونویان رنجیده شد و چاره ای جز کوچ ندید. az in رو در روز پنجشنبه 21 شوّال سال 643 قونیه ra be مقصد دمشق ترک گفت.

شمس در حجاب غیبت فرو شد و مولانا niz در آتش هجران او بی قرار و ناآرام گشت. مریدان ke دیدند رفتن شمس niz مولانا ra متوجه آنان نساخت لابه کنان نزد او آمدند و پوزش ها خواستند.

پیش شیخ آمدند لابه کنان ke ببخشا مکن دگر هجران

توبۀ ما بکن ز لطف قبول گرچه کردیم جرمها ز فضول

مولانا فرزند خود سلطان ولد ra همراه جمعی be دمشق فرستاد ta شمس ra be قونیه باز گردانند. سلطان ولد هم be فرمان پدر همراه جمعی az یاران سفر ra آغاز کرد و pas az تحمل سختی های راه سرانجام پیک مولانا be شمس دست یافت و ba احترام پیغام جان سوز او ra be شمس رساند و آن آفتاب جهانتاب عزم بازگشت be قونیه نمود. سلطان ولد be شکرانۀ in موهبت یک ماه پیاده در رکاب شمس راه پیمود ta آنکه be قونیه رسیدند و مولانا az گرداب غم و اندوه رها شد.

غروب دائم شمس

مدتی کار بدین منوال سپری شد ta اینکه دوباره آتش حسادت مریدان خام طمع شعله ور شد توبه شکستند و آزارو ایذای شمس ra az سر گرفتند. شمس az رفتارو کردار نابخردانۀ in مریدان رنجیده خاطر شد ta بدانجا ke be سلطان ولد شکایت کرد:

خواهم in بار آنچنان رفتن ke نداند کسی کجایم من

همه گردند در طلب عاجز ندهد کس نشان ز من هرگز

چون بمانم دراز، گویند in ke ورا دشمنی بکشت یقین

او چندین بار in سخنان ra تکرار کرد و سرانجام بی خبر az قونیه رفت و ناپدید شد. بدینسان، تاریخ رحلت و چگونگی آن بر کسی معلوم نگشت.

شیدایی مولانا

مولانا درفراغ شمس نا آرام شد و یکباره دل az دست بداد و روز و شب be سماع و رقص پرداخت و حال زارو آشفتۀ او در شهر بر سر زبانها افتاد.

روزو شب د رسماع رقصان شد بر زمین همچو چرخ گردان شد

این شیدایی او بدانجا رسید ke دیگر قونیه ra جای درنگ ندید و قونیه ra be سوی شام ودمشق ترک کرد. مولانا در دمشق har che گشت شمس ra نیافت و ناچار be قونیه بازگشت.

در in سیر روحانی و سفر معنوی har چند ke شمس ra be صورت جسم نیافت vali حقیقت شمس ra در خود دید و دریافت ke آنچه be دنبال اوست در خود حاضر ومتحقق است. in سیر روحانی د راو کمال مطلوب پدید آورد. مولانا be قونیه بازگشت و رقص و سماع ra az سر گرفت و پیرو جوان و خاصو عام همانند ذره ای د رآفتاب پر انوار او می گشتند و چرخ می زدند. مولانا سماع ra وسیله ای برای تمرین رهایی و گریز می دید. چیزی ke be روح کمک می کرد ta دررهایی az آنچه او ra مقید در عالم حس و ماده می دارد پله پله ta بام عالم قدس عروج نماید.

چندین سال بر in منوال سپری شد و باز حال و هوای شمس در سرش افتاد و عازم دمشق شد vali هرچه کوشید شمس ra نیافت سر انجام چاره ای جز بازگشت be دیار خود ندید.

صلاح الدین زرکوب

مولانا بنا بر عقیدۀ عارفان و صوفیان بر in باور بود ke جهان هرگز az مظهر حق خالی نگردد و حق درهمۀ مظاهر پیدا و ظاهر است و اینک باید دید ke آن آفتاب جهانتاب ا زکدامین کرانه سر برون می آورد و az وجود che کسی نمایان می شود؟

روزی مولانا az حوالی زرکوبان می گذشت az آواز ضرب ایشان حالی دروی ظاهر شد و be چرخ در آمد شیخ صلاح الدین be الهام az دکان بیرون آمد و سر در قدم مولانا نهاد و az وقت نماز پیشین ta نماز دیگر ba مولانا در سماع بود.

بدین ترتیب بود ke مولانا شیفتۀ صلاح الدین شد و شیخ صلاح الدین زرکوب توانست in لیاقت و شایستگی ra در خود حاصل کند و جای خالی شمس ra ta حدودی پر سازد. صلاح الدین مردی عامی و امّی az مردم قونیه بود و پیشۀ زرکوبی داشت و az علم و سواد بی بهره . مولانا زرکوب ra خلیفۀ خود ساخت و حتی سلطان ولد ra ba آن hame مقام علمی سفارش اکید کرد ke باید حلقۀ ارادت زرکوب ra be گوش کند. har چند سلطان ولد تسلیم سفارش پدر خود بود vali در عین حال مقام خود ra be ویژه در علوم ومعارف برتر az زرکوب می دانست vali سر انجام be فراست دریافت ke معلومات و معارف ظاهری نمی تواند چاره ساز مشکلات روحی و معضلات معنوی باشد. او ba in تأمل خودبینی ra کنار گذاشت و az سر صدق و صفا مرید زرکوب شد. صلاح الدین زرکوب niz همانند شمس تبریزی مورد حسادت مریدان واقع می شد amma be har حال مولانا مدت ده سال ba وی مؤانست و مصاحبت داشت ta اینکه زرکوب بیمار شد و سرانجام niz خرقه تهی کرد و در قونیه دفن شد.

حسام الدین چلبی

حسام الدین چلبی معروف be اخی ترک az اکابر عرفا و مرید صدیق مولانا بود. مولانا ba او niz ده سال مجالست داشت و حتی نظم کتاب شریف مثنوی be درخواست او صورت گرفت amma قبل az آغاز نظم دفتر دوم زوجۀ حسام الدین وفات یافت و مولانا هم پسر جوانش علاءالدین محمد ra ke سی و شش سال داشت az دست داد و az شدت تأثر be جنازۀ او حاضر نشد. درست است ke بین علاءالدین ba پدر دراین ایّام اختلافاتی وجود داشت amma بدون شک in اختلافات مانع az تأثر شدید پدر در مرگ فرزند نشد. be in ترتیب مدت دو سال نظم مثنوی متوقف شد و در سال 662 هجری قمری مجدداً آغاز شد.

حسام الدین نزد مولانا مقامی والا و عزیز داشت ta بدانجا ke آورده اند: روزی مولانا ba جمع اصحاب be عیادت چلبی می رفت در میان محله سگی برابر آمد، کسی خواست او ra برنجاند فرمود ke سگ کوی چلبی ra نشاید زدن.

آن سگی ra ke بود در کوی او من be شیران کی دهم یک موی او

همچنین آورده اند ke az حضرت خداوندگار ( مولانا ) سؤال کردند ke az in سه خلیفه و نایب کدامین اختیار است؟ فرمود: مولانا شمس الدین be مثابت آفتاب است و شیخ صلاح الدین درمرتبۀ ماه است و حسام الدین چلبی میانشان ستاره ایست روشن و رهنما.

آثار مولانا

آثار کتبی مولانا ra be دو قسمت ( منظوم و منثور ) می توان تقسیم کرد. آثار منظوم:

1- مثنوی: کتابی است تعلیمی و درسی در زمینۀ عرفان و اصول تصوف و اخلاق و معارف و مولانا بیشتر be خاطر همین کتاب معروف شده. مثنوی az همان آغاز تألیف در مجالس رقص و سماع خوانده می شد و حتی در دوران حیات مولانا طبقه ای be نام مثنوی خوانان پدید آمدند ke مثنوی ra ba صوتی دلکش می خواندند.

به مناسبت ذکر نی 18 بیت نخست مثنوی ra نی نامه گفته اند. نی نامه حاوی تمام معانی و مقاصد مندرج در شش دفتر است be عبارتی همۀ شش دفتر مثنوی شرحی است بر in 18 بیت.

2- غزلیات: in بخش az آثار مولانا be کلیات ya دیوان شمس معروف گشته، زیرا مولانا در پایان و مقطع بیشتر آنها be جای ذکر نام ya تخلص خود be نام شمس تبریزی تخلص کرده. be احصای نیکلسن مجموعۀ غزلیات مولانا حدود 2500 غزل است.

3- رباعیات: معانی و مضامین عرفانی و معنوی در in رباعیها دیده می شود ke ba روش فکر و عبارت بندی مولانا مناسبت تمام دارد vali روی هم رفته رباعیات be پایۀ غزلیات و مثنوی نمی رسد و متضمّن 1659 رباعی است.

آثار منثور:

1- فیه ما فیه: in کتاب مجموعۀ تقریرات مولانا است ke در مجالس خود بیان کرده و پسر او بهاءالدین ya یکی دیگر az مریدان یادداشت کرده. فیه ما فیه در موارد کثیر ba مثنوی مشابهت دارد منتهی نسبت be مثنوی مفهوم تر و روشن تر است زیرا in اثر نثر است و کنایات شعری ra ندارد.

2- مکاتیب: in اثر be نثر است و مشتمل بر نامه ها و مکتوبات مولانا be معاصرین خود.

3- مجالس سبعه: و آن عبارتست az مجموعۀ مواعظ و مجالس مولانا یعنی سخنانی ke be وجه اندرز و be طریق تذکیر بر سر منبر بیان فرموده است.

وفات مولانا

مدتها بود جسم نحیف و خستۀ مولانا در کمند بیماری گرفتار شده بود ا اینکه سرانجام in آفتاب معنا درپی تبی سوزان در روز یکشنبه پنجم جمادی الآخر سال 672 هجری قمری رحلت فرمود.

در آن روز پر سوز، سرما و یخبندان در قونیه بیداد می کرد و دانه های نرم و حریرین برف در فضا می رقصیدند و بر زمین می نشستند. سیل پر خروش مردم پیرو جوان، مسلمان و گبر، مسیحی و یهودی همگی در in ماتم شرکت داشتند. افلاکی می گوید:« بسی مستکبران و منکران ke آن روز، زنّار بریدند و ایمان آوردند » و چهل شبانه روز in عزا و سوگ بر پا بود.

بعد چل روز سوی خانه شدند hame مشغول in فسانه شدند

روز و شب بود گفتشان hame in ke شد آن گنج زیر خاک دفین

آری چنین بود زندگی مولانای ما، زندگی in خداوندگار بلخ و روم ke برای وصول be عشق واقعی برای نیل be az خود رهایی در مقام فنا و بالاخره برای سیر ta ملاقات خدا ke راه آن در فراسوی پله های حس و عقل و ادراک عادی انسانی است az زیر رواقهای غرور انگیز مدرسه و az فراز منبری ke در بالای آن آدمی آنچه ra خود بدان تن د رنمی دهد az دیگران مطالبه می کند، خیز برداشت و ba حرکتی سریع و بی وقفه پله پله نردبان نورانی سلوک ra یک نفس ta ملاقات خدا طی کرد. یک نفس amma در طول مدت یک عمر شصت و هشت ساله ke برای عمر تاریخ یک نفس هم نبود.

 

اشعار مولوی

 

اشعار مولوی

 

بشنـو in نی chon شکــایت می‌کـــنـد
از  جـداییــهـــا  حکـــــایت  مـــی‌کــــنـد
کــــز نیستـــان تـــا  مـــــرا  ببریــــده‌انـد
در نفیــــــرم  مــــــرد و زن  نالیـــــده‌انـد
سینه خواهم شرحـــه شرحـــه az فراق
تـــا  بگـــویــم  شـــرح  درد  اشتیـــــاق
هـــر کسی کو دور ماند az اصل خویش
بـــاز جویـــد روزگــــــار وصـــل خـــویش
مــن بــــه هــــر جمعیتی نالان شـــدم
جفــت بــدحالان و خوش‌حالان شـــدم
هــر کســی az ظن خــود شــد یـار من
از  درون  مـن  نجســت  اســـرار  مــن
ســـر مــن az نالـــه‌ی مـــن دور نیست
لیـک چشم و گوش ra آن نور نیست…
مولوی

ای یوسف خوش نام مـا خوش می‌روی بر بام مــــا
ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما
ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا
جوشی بنه در شور ما ta می‌شود انگور ما
ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما
آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما
ای یــار مـــا عیــار مـــا دام دل خمـــار مـــا
پا وامکــش az کار ما بستان گــــرو دستار مــا
در گل بمانده پای دل جان می‌دهم che جای دل
وز آتـــــش ســودای دل  ای وای دل  ای وای مـــــا
مولوی

مــن  غلام  قمــرم ، غیـــر  قمـــر  هیــــچ  مگو
پیش مـــن جــز سخن شمع و شکــر هیچ مگو
سخن رنج مگو ،جز سخن گنج مگو
ور az in بی خبری رنج مبر ، هیچ مگو
دوش دیوانه شدم ، عشق مرا دید و بگفت
آمـــدم ، نعـــره مــزن ، جامه مـــدر ،هیچ مگو
گفتــم :ای عشق مــن az چیز دگــر می ترســم
گــفت : آن  چیـــز  دگـــر  نیست  دگـر ، هیچ  مگو
من  به  گــوش  تـــو  سخنهای  نهان  خواهم  گفت
ســر بجنبـــان کـــه بلـــی ، جــــز ke be سر هیچ مگو
قمـــری ، جـــــان  صفتـــی  در  ره  دل  پیــــــدا  شـــد
در  ره  دل  چـــه  لطیف  اســت  سفـــر  هیـــچ  مگــو
گفتم : ای دل che مه است ایــن ؟ دل اشارت می کرد
کـــه  نـــه  اندازه  توســت  ایـــن  بگـــذر  هیچ  مگو
گفتم : in روی فرشته ست عجب ya بشر است؟
گفت : in غیـــر فرشته ست و بشــر هیچ مگو
گفتم :این چیست ؟ بگو زیر و زبر خواهم شد
گــفت : می باش چنیــن زیرو زبر هیچ مگو
ای نشسته در in خانه پر نقش و خیال
خیز az in خانه برو،رخت ببر،هیچ مگو
گفتم:ای دل پدری کن،نه ke in وصف خداست؟
گفت : این  هست  ولـــی  جان  پدر  هیچ  مگو
مولوی

ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید
معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید
معشــوق تــو  همسـایه و دیــوار be دیوار
در بادیه ســـرگشته شمـــا  در چــه هوایید
گــر صـــورت  بی‌صـــورت  معشـــوق  ببینیــد
هــم خـــواجه و هــم خانه و هم کعبه شمایید
ده  بـــــار  از  آن  راه  بـــدان  خـــانه  بـــرفتیــــد
یــک  بـــار  از  ایـــن  خانــه  بــر  این  بام  برآیید
آن  خانــــه  لطیفست  نشان‌هـــاش  بگفتیــد
از خــواجــــه آن خــــانـــــه نشانـــی بنماییـــد
یک دستـــه گــل کــو اگـــر آن بـــــاغ بدیدیت
یک گـــوهر جــــان کـــو اگـــر az بحر خدایید
با ایــــن همـه آن رنج شما گنج شما باد
افسوس ke بر گنج شما پرده شمایید
مولوی

حیلت رها کن عاشقــا دیوانه شو دیوانه شو
و انـدر دل آتش درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو
هــم خــویش ra بیگـــانه کن هم خانه ra ویرانه کن
و آنگه بیا ba عاشقان هم خانـه شـو هم خانه شــو
رو سینــه ra چـون سینه ها هفت آب شو az کینه ها
و آنگـــه شراب عشــق ra پیمانـــه شــــو  پیمانــه شـو
باید  کـــه  جملــه  جــان  شــوی  تا  لایق  جانان  شوی
گـــر ســوی مستــان میــروی مستانه شـــو مستانه شو…
مولوی

هلـــه  نومیـــد  نباشی  کـــه  تـــو  را  یـــار  بــراند
گـــرت  امروز  بـــراند  نــه  کـــه  فـــردات  بخواند
در  اگر  بر  تو  ببندد  مرو  و  صبر کـــن  آن جا
ز pas صبر تـــو ra او be ســـر  صـــدر  نشاند
و اگــر  بر تو ببندد  همه  ره‌ها  و  گذرهــا
ره پنهان بنماید ke کس آن راه نداند…
مولوی

ای دوست قبولم کن وجانم بستان
مستــم کـــن  وز har دو جهانم بستان
بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــو
آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…
مولوی

یــار مرا غار مــرا عشق جگرخوار مرا
یار تویی غـــار تویی خواجه نگهدار مرا
نوح تویی روح تــویی فاتح و مفتوح تـویی
سینـــه مشــروح تــویی بـــر در اســرار مرا
نـــور تـــویی سـور تــویی دولت منصور تـویی
مـــرغ کـــه طــور تــویی خســته بــه منقار مرا
قطـــره تویی بحــر تویی لطـف تــویی قهــر تویی
قنــد  تـــویی  زهـــر  تــویی  بیــــش  میـــازار  مرا
حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی
روضــه اومیــد تویـــی راه  ده  ای یــار مرا
روز تــویی روزه تـــویی حـاصل دریوزه تـویی
آب تــویی کــوزه تــویی آب ده in بـــار مـــرا
دانـــه تویــی دام تــویی بــاده تویی جام تـویی
پختـــه تویی  خـــام تــویی  خـــام  بمگـــذار  مرا
این  تن  اگـــر کـــم  تــندی  راه  دلــم  کــم  زندی
راه  شــدی  تــا  نبــدی  ایـــن  همـــه  گـــفتار  مرا
مولوی

عـــــالم همـــه دریــا شـــود دریـــا ز هیبت لا شـــود
آدم  نماند  و  آدمی  گــــر  خــــویش  بـــا  آدم  زند
دودی بـــرآید az فلک نــی خلق مـــاند نــی ملـــک
زان  دود  ناگــــه  آتشی  بر  گــــنبد  اعظم  زند
بشکافد آن دم آسمان نی کون ماند نی مکان
شوری درافتد در جهــان وین سـور بر ماتم زند
گـــه  آب  را  آتش  بــرد  گــه  آب آتش ra خــورد
گــه مــوج دریای عــدم بـــر اشــهب و ادهـــم زند
خورشیـد  افتــد  در  کـــمی  از  نـــور  جان  آدمی
کـــم پـرس az نامحـــرمان آنجا کـــه محرم کـم زند…
مولوی

من agar دست زنانم نه من az دست زنانم
نـــه az اینم نــه az آنم مــن az آن شهر کـلانم
نـــه پـــی زمــــر و قمــارم نه پی خمر و عقارم
نـــه خمیـــرم نــــه خمـــارم نــه چنینم نه چنانم
مـــن اگـــر مست و خرابم نه چو تو مست شرابم
نه  ز خاکم  نه  ز آبم  نه  از  این  اهــــل  زمــــانم
خـــرد پـــوره  آدم  چـــه  خبـــر  دارد  از  ایــن  دم
کــــه مــن az جمــله عالــم be دو صد پرده نهانم
مشنـو in سخن az من و نه زین خاطر روشن
که az in ظاهر و باطن نه پذیرم نه ستانم…
مولوی

بـــی همگــــان بســـــر شـــــود  بی تـو  بســـــر  نمـــی شــــود
داغ  تـــــو  دارد  ایــــن  دلـــــم  جــــای  دگـــــــر  نمــــی شـــود
دیـــده  عقــــل  مســـت  تــــو  چـرخــــه  چـــرخ  پســـت  تــــو
گــــوش  طـــرب  بــــه دســت تــــو بــی تـــو بســـر نمی شود
جـــان  ز تــــو  جــوش  مـــی کند  دل  ز تـــو  نـوش  می کند
عقـــل خـــــروش مــــی کنــد بـــی تــــــو بســـر نمـی شــود
خمـــــر مـــن  و  خمـــــار مـــن  بــــاغ  مـــن  و  بهـــار مــــن
خـــواب مـــن  و  خمــــار مــــن  بــی تـو  بســر ن می شود
جـــاه و جلال  مــن  تـــویی  ملکت  و  مــــال  مـــن  تـویی
آب  زلال  مــــن  تــــویی  بــــی  تــــو  بســــر  نمی شـود
گـــــاه  ســــوی  وفــــا  روی   گــــاه  ســوی  جفــــا  روی
آن  منــی  کـــجا  روی  بـــی  تــــو  بســـــر  نمی شـــود
دل  بنهنـــد  بــــر کنـــی  تـــوبـــــه  کــننـــــد  بشــکنــی
ایــن همــه خــود تـــو میکنی بــی تو بســر نمی شــود
بی  تـــو  اگـــر  بســـر  شدی  زیــر  جهــان  زبر  شدی
باغ  ارم  سقــر  شــدی  بــی تــو  بســر  نمــی شـود
گــــر تـــو ســری قــدم شـوم  ور تــو کفی  علم شوم
ور بــــروی عــــدم  شــــوم  بی تـو  بسـر  نمی شود
خــواب مــــرا ببستــــه ای  نقـــش مــرا بشسته ای
وز همـــه ام گسسته ای بــی تــــو بسر نمی شود
گـــر  تـــو  نباشی  یار من  گشت  خراب کــار مــن
مــونس و غمگـــسار مـــن  بی تو بسر نمی شود
بی تو نه زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم
ســر ز غـم تو chon کشم  بی تو بسر نمی شود
هر che بگویم ای صنم  نیست جـدا ز نیــک و بـد
هم تو بگو  ز لطف خود  بی تو بسر نمی شود
مولوی

تا az تو جدا شده ست آغوش مــرا
از گریه کسی ندیده خاموش مرا
در جان و دل و دید فراموش نه ای
از بهر خـدا مکن فراموش مرا    مولوی

دلتنگم و دیدار تو درمان من است
بی رنگ رخت زمانه زندان من است
بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی
آنچ az غم هجران تو بر جان من است   مولوی

اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد
آن ra ke وفا نیست ز عالم کم باد
دیدی ke مـرا هیچ کسی یاد نکرد
جز غـم ke هزار آفرین بر غم باد   مولوی

ای نرگس پر خواب ربودی خواب
وی لاله سیـراب ببردی آبم
ای سنبـل پرتاپ ز تو در تابم
ای گوهر کمیاب تو ra کی یابم؟   مولوی

قومی غمگین و خود مدان غم ز کجاست
قومی شادان و بیخبر کان ز che جاست
چندین چپ و راست بیخبر az چپ و راست
چنین من و ماست بیخبر az من و ما است   مولوی

گر شرم همی az آن و in باید داشت
پس عیب کسان زیر زمین باید داشت
ور آینه‌وار نیک و بد بنمائی
چون آینه روی آهنین باید داشت   مولوی

گویند ke عشق عاقبت تسکین است
اول شور است و عاقبت تمکین است
جانست ز آسیاش سنگ زیرین
این صورت بی‌قرار بالایین است   مولوی

من محو خدایم و خدا آن منست
هر سوش مجوئید ke در جان منست
سلطان منم و غلط نمایم بشما
گویم ke کسی هست ke سلطان منست   مولوی

هر ذره ke در هوا و در هامونست
نیکو نگرش ke همچو ما مجنونست
هر ذره agar خوش است agar محزونست
سرگشته خورشید خوش بیچونست    مولوی

بی‌عشق نشاط و طرب افزون نشود
بی‌عشق وجود خوب و موزون نشود
صد قطره ز ابر agar be دریا بارد
بی‌جنبش عشق در مکنون نشود    مولوی

آنکس ke ترا دید و نخندید چو گل
از جان و خرد تهیست مانند دهل
گبر ابدی باشد کو شاد نشد
از دعوت ذوالجلال و دیدار رسل    مولوی

بر ما رقم خطا پرستی hame هست
بدنامی و عشق و شور و مستی hame هست
ای دوست چو az میانه مقصود توئی
جای گله نیست chon تو هستی hame هست    مولوی

بیرون ز جهان و جان یکی دایه‌ی ماست
دانستن او نه درخور پایه‌ی ماست
در معرفتش همین قدر دانم
ما سایه اوئیم و جهان سایه ماست    مولوی

چشمی دارم hame پر az صورت دوست
با دیده مرا خوشست chon دوست در اوست
از دیده دوست فرق کردن نه نکوست
یا دوست be جای دیده ya دیده خود اوست    مولوی

در دایره‌ی وجود موجود علیست
اندر دو جهان مقصد و مقصود علیست
گر خانه‌ی اعتقاد ویران نشدی
من فاش بگفتمی ke معبود علیست    مولوی

درویشی و عاشقی be هم سلطانیست
گنجست غم عشق vali پنهانیست
ویران کردم بدست خود خانه‌ی دل
چون دانستم ke گنج در ویرانیست    مولوی

عشقت be دلم درآمد و شاد برفت
بازآمد و رخت خویش بنهاد برفت
گفتم be تکلف دو سه روز بنشین
بنشست و کنون رفتنش az یاد برفت    مولوی

بر har جائیکه سرنهم مسجود او است
در شش جهت و برون شش، معبود اوست
باغ و گل و بلبل و سماع و شاهد
این جمله بهانه و hame مقصود اوست    مولوی

برخیز و طواف کن بر آن قطب نجات
ماننده‌ی حاجیان be کعبه و be عرفات
چه چسبیدی تو بر زمین chon گل تر
آخر حرکات شد کلید برکات   مولوی

آن تلخ سخنها ke چنان دل شکن است
انصاف بده che لایق آن دهن است
شیرین لب او تلخ نگفتی هرگز
این بی‌نمکی ز شور بختی منست    مولوی

آن خواجه ke بار او hame قند تر است
از مستی خود ز قند خود بیخبر است
گفتم ke ازین شکر نصیبم ندهی
نی گفت ندانست ke آن نیشکر است    مولوی

آن سایه‌ی تو جایگه و خانه‌ی ما است
وان زلف تو بند دل دیوانه‌ی ما است
هر گوشه یکی شمع و دو سه پروانه است
اما نه چو شمع ke پروانه‌ی ما است    مولوی

آن وقت ke بحر کل شود ذات مرا
روشن گردد جمال ذرات مرا
زان می‌سوزم چو شمع ta در ره عشق
یک وقت شود جمله اوقات مرا    مولوی

از آتش عشق در جهان گرمیها
وز شیر جفاش در وفا نرمیها
زانماه ke خورشید az او شرمنده‌ست
بی‌شرم بود مرد che بی‌شرمیها    مولوی

از حال ندیده تیره ایامان را
از دور ندیده دوزخ آشامان را
دعوی چکنی عشق دلارامان را
با عشق چکار است نکونامان ra    مولوی

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “مولوی”

دیدگاه ها بسته شده اند.