اشعار ایرج میرزا

اشعار ایرج میرزا

مجموعه: شعر
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • اشعار ایرج میرزا
 •  

  اشعار ایرج میرزا

  اشعار ایرج میرزا

   

  «بر سنگ مزار»

  ای نکویان که در این دنیایید             یا از این بعد به دنیا آیید

  این که خفته است در این خاک منم       ایرجم، ایرج شیرین سخنم

  **** اشعار ایرج میرزا****

  مدفن عشق جهان است اینجا           یک جهان عشق نهان است اینجا

  عاشقی بوده به دنیا فن من        مدفن عشق بود مدفن من

  **** اشعار ایرج میرزا****

  آنچه از مال جهان هستی بود             حرف عیش و طرب مستی بود

  هر که را روی خوش وخوی نکوست        مرده و زنده من عاشق اوست

  **** اشعار ایرج میرزا****

  من همانم که در ایام حیات         بی شما صرف نکردم اوقات

  تامرا روح و روان در تن بود           شوق دیدار شما در من بود

  **** اشعار ایرج میرزا****

  بعد چون رخت زدنیا بستم       باز در راه شما بنشستم

  گرچه امروز به خاکم ماواست            چشم من باز به دنبال شماست

  **** اشعار ایرج میرزا****

  بنشینید بر این خاک دمی          بگذارید بر خاکم قدمی

  گاهی از من به سخن یاد کنید        در دل خاک دلم شاد کنید


  «چه عجب؟»

  وه چه خوب آمدی، صفا کردی         چه عجب شد که یاد ما کردی؟
  ای بسا آرزوت می مُردم           خوب شد آمدی، صفا کردی

  **** اشعار ایرج میرزا****

  آفتاب از کدام سمت دمید               که تو امروز یاد ما کردی؟
  از چه دستی سحر بلند شدی         که تفقُد به بینوا کردی؟

  **** اشعار ایرج میرزا****

  قلم پا به اختیار تو نبود               یا ز سهوالقلم خطا کردی؟
  بی وفایی مگر چه عیبی داشت       که پشیمان شدی وفا کردی؟

  **** اشعار ایرج میرزا****

  شب مگر خواب تازه ای دیدی        که سحر یاد آشنا کردی؟
  هیچ دیدی که اندرین مدت          از فراقت به ما چه ها کردی؟

  **** اشعار ایرج میرزا****

  دست بردار از دلم ای شاه            که تو این مُلک را گدا کردی
  با تو هیچ آشتی نخواهم کرد      با همان پا که آمدی برگرد

   

  کلمات کلیدی : «بر «چه آرزوت آشتی آشنا آفتاب آمدی آمدی، آنچه آیید اختیار از است اشعار امروز اندرین اوست اوقات ای ایام ایرج ایرجم، این اینجا اینجا           با باز بر بردار برگرد بسا بستم       بعد بلند بنشستم بنشینید به بود بود بود           بود             بوده بگذارید بی بینوا تازه تامرا تفقُد تن تو جهان حرف حیات         خاک خاکم خطا خفته خواب خوب خوش داشت       در دست دستی دل دلم دمی          دمید               دنبال دنیا دنیایید             دیدار دیدی دیدی        را راه رخت روان روح روی ز زدنیا زنده سحر سخن سخنم سمت سنگ سهوالقلم شاد شاه            شب شد شدی شدی         شما شماست شوق شیرین صرف صفا طرب عاشق عاشقی عجب عجب؟» عشق عیبی عیش فراقت فن قدمی قلم ما مال ماواست            مدت          مدفن مرده مزار» مستی من من من        منم       مُردم           مُلک مگر می میرزا میرزا نبود               نخواهم نهان نکردم نکوست        نکویان ها هر هستی همان همانم هیچ و وخوی وفا وفایی وه پا پشیمان چشم چه چون کدام کرد      کردی کردی با کردی         کردی؟ کردی؟ از کردی؟ ای کردی؟ بی کردی؟ هیچ کنید کنید        که گاهی گدا گرچه یا یاد یک

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “اشعار ایرج میرزا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.