شعر خزان از فریدون مشیری

شعر خزان از فریدون مشیری

مجموعه: شعر
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • شعر خزان از فریدون مشیری
 •  

  شعر خزان از فریدون مشیری

  شعر خزان از فریدون مشیری

   

  در گلستانی ، هنگام خزان
  رهگذر بود یکی تازه جوان،
  صورتش زیبا ، قامت موزون
  چهره اش غمزده از سوز درون
  دیدگان دوخته بر جنگل و کوه ،
  دلش افسرده ز فرط اندوه
  با چمن درد دل آغاز نمود
  این چنین لب به سخن باز نمود :
  گفت : آن دلبر بی مهر و وفا
  دوش می گفت به جمع رفقا:
  ((در فلان جشن به دامان چمن
  هر که خواهد که برقصد با من ،
  از برایم ، شده گر از دل سنگ
  کند آماده گلی سرخ و قشنگ !))
  چه کنم من ؟ که در این دشت و دمن
  در همانجا ، به سر شاخه ی بید
  بلبلی حرف جوان را بشنید
  دید بیچاره گرفتار غم است ،
  سخت افسرده ز رنج و الم است
  گفت : باید دل او شاد کنم ،
  روحش از قید غم آزاد کنم .

  رفت تا بادیه ها پیماید ،
  گل سرخی به کف آرد ، شاید !
  گل سرخی نبود ، وای به من !

  جستجو کرد فراوان و چه سود ،
  که گل سرخی در آن فصل نبود،
  هیچ گل در همه گلزار ندید
  جز یکی گلبن گلبرگ سپید
  گفت ای مونس جان ، یار قشنگ !
  گل سرخی ز تو خواهم خون رنگ
  هر چه بایست ، کنم تسلیمت
  بهترین نغمه کنم تقدیمت .
  گفت: (( ای راحت دل، ای بلبل !
  آنچنانی که تو می خواهی گل ،
  قیمتش سخت گران خواهد بود
  راستش ، قیمت جان خواهد بود ))

  بلبلک کامده بود آنهمه راه،
  بود از محنت عشق آگاه ،
  گفت : (( برخیز که جان خواهم داد
  شرف عشق نشان خواهم داد .))
  گفت گل: ((سینه به خارم بفشار
  تا خلد در دل پر خون تو خار
  از دلت چون خون بر این برگ چکید
  گل سرخی شود این برگ سپید
  سرخ مانند شقایق گردد
  لاله گون چون دل عاشق گردد
  تا سحر نیز در این شام دراز
  نغمه ای ساز کن از آن آواز
  شب هوا خوش ، همه جا مهتاب است
  اینچنین آب و هوا نایاب است !)

  بلبلک سینه ی خود کرد ، سپر
  رفت سر مست در آغوش خطر
  خار آن گل همه تیز و خون ریز،
  رفت اندر دل او خاری تیز
  سینه را داد بر آن خار فشار
  خون دل کرد بر آن شاخه نثار
  برگ گل سرخ شد از خون دلش
  مهر بود ، آری ، در آب و گلش
  شد سحر ، بلبل بی برگ و نموا
  دگر از درد نمی کرد صدا ،
  جان به لب، سینه و دل چاک زده
  با ل و پر بر خس و خاشاک زده
  گل به کف ، در گل و خون غلط زنان
  سوی ماءوای جوان گشت روان
  عاشق زار در اندیشه ی یار
  بود تا صبح همانجا بیدار،
  بلبل افتاد به پایش ،جان داد
  گل بدان سوخته ی حیران داد
  هر که می دید گمانش گل بود،
  پاره های جگر بلبل بود ،
  سوخت بسیار دلش از غم او
  ساعتی داشت به جان ماتم او
  بوسه اش داد و وداعی به نگاه
  کرد و برداشت گل ، افتاد به راه
  دلش آشفته بود از بیم و امید
  رفت تا بر در دلدار رسید ،
  بنمودش چو گل خوشبو را
  دخترک کرد ورانداز او را
  قد و بالای جوان را نگریست
  گفت: (( افسوس ، پزت عالی نیست !!
  گرچه دم می زنی از مهر و وفا
  جامه ات نیست ولی در خور ما !))

  پشت پا بر دل آن غمزده زد
  خنده بر عاشق ماتم زده زد
  طعنه ها بود به هر لبخندش
  کرد پرپر گل و دور افکندش
  وای از عاشقی و بخت سیاه
  آه از دست پری رویان، آه !

  (( فریدون مشیری ))

   

  کلمات کلیدی : آنچنانی گرچه گفت گل (( ((سینه ) )) )) )) چه )) گفت ، ، از ، بنمودش ، جان ، دلش ، روحش ، سخت ، سوخت ، قیمتش ، که ، گفت ، گل ،جان ؟ آب آرد آری آزاد آشفته آغاز آغوش آماده آن آنهمه آه آواز شب آگاه ات از است است اینچنین است گفت اش افتاد افسرده افسوس افکندش وای الم امید رفت اندر اندوه با اندیشه او او بوسه او ساعتی ای این با بادیه باز بالای باید بایست بخت بدان بر برایم برخیز برداشت برقصد برگ بسیار بشنید دید بفشار تا بلبل بلبلک به بود بود راستش بود، پاره بی بید بلبلی بیدار، بلبل بیم بیچاره تا تازه تسلیمت بهترین تقدیمت تو تیز تیز سینه جا جان جستجو جشن جمع جنگل جوان جوان، صورتش جگر حرف حیران خار خار از خارم خاری خاشاک خزان خزان رهگذر خس خطر خار خلد خواهد خواهم خواهی خود خور خوش خوشبو خون داد داد شرف داد هر داد گل داشت دامان در دراز نغمه درد درون دیدگان دست دشت دل دل، دلبر دلت دلدار دلش دلش مهر دم دمن در دوخته دور دید را را دخترک را قد راحت راه دلش راه، بود رسید رفت رفقا ((در رنج رنگ هر روان عاشق رویان، ریز، رفت ز زار زد خنده زد طعنه زده زده با زده گل زنان سوی زنی زیبا ساز سحر سخت سخن سر سرخ سرخی سنگ کند سوخته سود سوز سپر رفت سپید سرخ سپید گفت سیاه آه سینه شاخه شاد شام شاید شد شده شعر شقایق شود صبح صدا عاشق عاشقی عالی عشق غلط غم غمزده فراوان فرط فریدون فشار خون فصل فلان قامت قشنگ قید قیمت ل لب لب، لبخندش کرد ما ماءوای ماتم مانند محنت مست مشیری مشیری من مهتاب مهر موزون چهره مونس می نایاب نبود نبود، هیچ نثار برگ ندید جز نشان نغمه نموا دگر نمود نمود این نمی نگاه کرد نگریست گفت نیز نیست ها های هر همانجا همه هنگام هوا و وای وداعی ورانداز وفا جامه وفا دوش ولی پا پایش پر پرپر پری پزت پشت پیماید چاک چمن چمن هر چنین چه چو چون چکید گل کامده کرد کف کن کنم که کوه گر گران گردد تا گردد لاله گرفتار گشت گفت گل گلبرگ گلبن گلزار گلستانی گلش شد گلی گمانش گون ی یار یار بود یکی

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “شعر خزان از فریدون مشیری”

  دیدگاه ها بسته شده اند.