دعای معراج

مجموعه: دینی و مذهبی

دعای معراج

دعای معراج

از رسول اکرم صلى الله علیه و آله منقول اســت آن شبى کــه مرا بــه معراج بردند از تمامى آسمانها گذشتم تــا بــه آسمان هفتم رسیدم و آنچه دیدم بودم و بــا خداى تعالى بى واسطه سخن گفتم و مراجعت نمودم چــون بــه مقام جبرئیل رسیدم گفتم یــا جبرئیل ایــن چــه دعائى اســت کــه جمله فرشتگان مى خوانند؟ گــفــت یــا محمد صلى الله علیه و آله ایــن همان دعایى اســت کــه از جانب حق بــه شما آوردم و خداى تعالى مى فرماید کــه هــر کــه از آدم تــا خاتم ایــن دعا را بخواند یــا بــا خود دارد عزیز و مکرم گردد و حاجتش برآورده شــود حق تعالى هیچ حجاب در میان او و خودش نگذارد و او را از جمیع بلایا محفوظ فرماید و اگــر از آدم تــا خاتم جمع شــونــد و جمیع دریاها مرکب گردد و آسمان و زمین کاغذ شــود چندان نویسنده کــه هــمــه فرشتگان مانده شــونــد و دریا خشک شــود و آسمان و زمین تمام شــود نمى تواند ثواب ایــن دعا را بنویسند و از هزار یکى نوشته نشود و خواننده و دارنده ایــن دعا را تنگى دست ندهد و تــا روز اجل بستگى در کار وى نشود و در روز قیامت حساب را از وى بردارند و بى حساب داخل بهشت شود.

یا محمد دارنده و خواننده ایــن دعا رستگارى یابد. هــر کس در عمر خود ایــن دعا را یک بار بخواند و اگــر نتواند گوش بدهد یــا بــا خود دارد چنان باشد کــه چهل هزار ختم قرآن کرده باشد و چهل هزار حج کرده باشد و چهل هزار گوسفند قربانى کرده و چهل هزار بنده آزاد کرده و چهل هزار مسکین را طعام داده و چهل هزار برهنه را پوشیده باشد و تورات موسى و انجیل عیسى و زبور داوود و فرقان محمد المصطفى صلى الله علیه و آله را خوانده باشد و اگــر بیمار باشد چـنـانـچه طبیبان از معالجه آن عاجز باشند چــون ایــن دعا را بــه آن بیمار دهند و بر بالین وى گذارند شفا یابد و اگــر کسى قرض دار باشد و ایــن دعا را بخواند حق تعالى دین او را ادا فرماید و اگــر کسى کاهل نماز باشد ایــن دعا را بــا خود دارد حق تعالى دل او را روشن گرداند حریض نماز شــود و اگــر زن دشوار زاید ایــن دعا را بر آب خواند بخورد بــه آسانى بار نهد و اگــر کسى را بسته باشند ایــن دعا را بر موم گیرند و بر کمر وى بندند فى الحال گشاده گردد و اگــر بخت دختر بسته باشد ایــن دعا را بخواند یــا بــا خود دارد بخت او گشاده شــود و اگــر کسى را بــه پاى دار برند ایــن دعا را بر وى بخوانند و بدمند یــا در نزد آن کس باشد هیچ ضررى بــه او نرسد و اگــر جهت فرزند بخواند خداوند عالم پسرى بــه وى عطا فرماید و دارنده ایــن دعا از گزند مار و عقرب و زبان بدگویان ایمن گردد.

خواننده و دارنده ایــن دعا از درد گوش و دردسر و درد چشم و درد دل و جگر و فلج و لغوه و جمیع دردها ایمن گردد و هــر کس ایــن دعا را بــا خود بــه گرد برد حق سبحانه او را ببخشد و سکرات موت را بر وى آسان گرداند و از عذاب قبر و سوال نکیر و منکر ایمن گردد و روز جزا چهل هزار فرشته بــه استقبال وى برآیند تــا داخل بهشت مى کـنـنـد و شرح ایــن دعا بسیار بود امــا مختصر کردیم تــا ملال نگیرد بسیار مجرب اســت ان شاء اللّه و اللّه اعلم بالصواب .

متن دعای معراج

بسم الله الرحمن الرحیم

اَللّهُمَ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّد وَ آل مُحَمّد

یا سَیِّدُ یــا سَنَدُ یــا صَمَدُ یــا مَن لَهُ المُستَنَدُ اِجعَل لی فَرَجَاً وَ مَخرَجَاً مِمِّا انَا فیهِ وَاَکفِنی فیهِ وَ اَعُوذُ بِکَ بِسمِ الله التّاماتِ یــا اللهُ یــا اللهُ یــا اللهُ یــا رَحمانُ یــا رَحمانُ یــا رَحمانُ یــا رَحیمُ یــا رَحیمُ یــا رَحیمُ یــا خالِقُ یــا رازِقُ یــا بارِیُ یــا اَوَّلُ یــا اخِرُ یــا ظاهِرُ یــا باطِنُ یــا مالِکُ یــا قادِرُ یــا واهِبُ یــا وهّابُ یــا تَوّابُ یــا حَکیمُ یــا سَمیعُ یــا بَصیرُ یــا غَفَورُ یــا رَحیمُ یــا غافِرُ یــا شَکُورُ یــا عالِمُ یــا عادِلُ یــا کریمُ یــا رَحیمُ(یا حَلیم) یــا وَدودُ یــا غَفورُ یــا رَئوفُ یــا وِترُ یــا مُغیثُ یــا مُجیبُ یــا َحبیبُ یــا مُنیبُ یــا رَقیبُ یــا مُعیدُ یــا حافِظُ یــا قابضُ یــا حَیُّ یــا مالِکُ یــا باعِثُ یــا وارِثُ یــا رَحیمُ (یا راحِمُ) یــا فاتِحُ یــا فارِجُ یــا فاخِرُ یــا مُعِزُّ یــا مُذِلُّ یــا مُعینُ یــا مُبینُ یــا جَلیلُ یــا جَمیلُ یــا کفیلُ یــا وَکیلُ یــا دَلیلُ یــا حَیُّ یــا قَیُّوم یــا جَبّارُ یــا غَفّارُ یــا حَنّانّ یــا مَنّانُ یــا دَیّانُ یــا غُفرانُ یــا بُرهانُ یــا سُبحانُ یــا مُستعانُ یــا سُلطانُ یــا اَمینُ یــا مُومِنُ یــا مُتَکَبِّرُ یــا شَکُورُ یــا عَزیزُ یــا عَلِیُّ یــا وَفِیُّ یــا زَکِیُّ یــا قوِیُّ یــا غَنِیُّ یــا مُحِقُّ یــا مُعطی یــا اخِرُ یــا اَحسَنَ الخالِقینَ یــا خَیرَ الرّازِقینَ یــا خَیرَ الغافِرینَ یــا خَیرَ المُحسِنینَ یــا خَیرَ النّاصِرینَ یــا اَرحَمَ الرَّاحِمینَ یــا نُورَ السَماواتِ و الاَرضِ یــا هادِیَ المُضِلّینَ یــا دَلیلَ المُتحَیِّرینَ یــا خالِقَ کُلَّ شَیﺀٍ یــا فاطِرَ السَماواتِ وَ الاَرض ِ یــا هادِیَ المُظِلّینَ یــا مُفتِحَ الابوابِ یــا مُسَبِّبَ الاَسبابِ یــا رَفیعِ الدَّرَجاتِ یــا مُجیبَ الدَّعَواتِ یــا وَلِیَّ الحَسَناتِ یــا غافِرَ الخَطیئاتِ یــا مُحیِیَ الاَمواتِ یــا ضاعِفَ الحِسَناتِ یــا دافِعَ البَلیّاتِ

اَللّهُمَ احفظ صاحِبَ هذا الدُّعا مِن الطاعُونِ و الزَّلزَّلَهِ و الفُجاَهِ و الوَبا وَ مِن شرِّ السُّلطانِ الجابرِوَ شرِّ العَینِ السُّوﺀِ وَ مِن شرِّ الاَ عداﺀِ وَمِن شرِّ الجِنَّ وَ الاِ نسِ بِحَقِّ لا اِلهَ اِلاًّهُوَ الحَیُّ القیُّومُ بحَقِّ کهیعص وَ بحَقِّ حمعسق وَ بحَقِّ مُحَمَّدِ المُصطفی وَ بحَقِّ عَلِیٍّ المُرتضی وَ الاَ ئِمَهِ الهُدی وَ بحَقِّ اللِّوحِ وَ القلم وَ الکُرسِیِّ وَ العَرشِ وَ بحَقِّ فسَیَکفیکهُمُ اللهُ وَ هُو السَّمیعُ العَلیمُ اَللّهُمَ اَحفظ صاحِبَ هذا الدُّعاﺀِ مِن شرِّ کُلِّ ذِی شرِّ وَ مِن شرِّ طارِقِ الَّیلِ وَ النَّهارِ وَ مِن شرِّ والِدٍ وَ ما وَلد وَ مِن شرِّ ما یَلِجُ فِی الاَرضِ وَ ما یَخرُجُ مِنها وَ هُو الغَفُورُ الرَّحیمُ اَللّهُمَ اَحفظ صاحِبَ هذا الدُّعاﺀ مِن شرِّ الاَعدَاءِ وَ مِن شَرِّ جَمیعِ المِحنهِ و الدَاء وَ مِن شرِّ النَفَّاثَاتِ فِی العُقدِ وَ مِن شرِّ حاسِدٍ اِذا حَسَد یــا رَبِّ بعِزِّ عِزِّتِکَ وَ القهرِ بلطفِکَ وَ الرَّحمَه رَحمَتِکَ یــا وَاهِبَ العَطایا یــا دافِعَ البَلا یــا یا غافِرَ الخَطایا یــا سَتارَ العیُوُبِ یــا نُور الغُیُوبِ یــا نُور القلُوبِ یــا حَبیبَ القلُوبِ یــا قاضِیَ الحاجاتِ یــا رَحمانِ الدُّنیا وَ الا خِرَهِ یــا اَرحَمَ الرّاحِمینَ بحَقِّ اِلَی اللهِ تصیرُ الاُمُوُر اَللّهُمَ اَستودِعُکَ نَفسی وَ روحی وَ مالی وَ اَولادی وَجَمیعَ ما اَنعَمتَ عَلیَّ فِی الدّینِ وَ الدُنیا وَ الا خِرَه ِاِنَّهُ لا یُضیعُ صانیکَ یَصُونُکَ وَ مَحفُوظُکَ وَ مَامُولُکَ وَلا یُجیرُنی اَحَدٌ مِنکَ وَلنْ اَجدَ مِن دُونِهِ مَلتحِداً اَللّهُمَ رَبَّنا ٰاتِنا فِی الدُّنیا حَسَنَه وَ فِی الا خِرَهِ حَسَنَه وَ قِنٰا عَذٰابَ النّار وَ عَذابَ القَبرِ برَحْمَتِکَ یــا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ وَ صَلَّی اللهُ عَلیٰ مُحَمَّدِ وَ الِهِ اَجْمَعینَ الطّاهِرینَ وَ الاَ ئِمَه المَعْصُومینَ وَ سَلَّم تسْلیماً کثیراً کثیراً .

اَللّهُمَ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّد وَ آل مُححَمّد وَ عَجِّل فَرَجَهُم

دعای معراج بــا ترجمه فارسی

به نام پروردگار و خالقی کــه بخشنده و پذیرنده توبه و بسیار مهربان بــه آدمیان اســت ای خدایی کــه سرور و بزرگ و فرمانروایی و ای خدایی کــه تکیه گاه و پشتیبان و روشن و واضحی و ای خدایی کــه فرمانروایی بی نیاز و بلند و والا مرتبه ای و ای خدایی کــه بــایــد در هــمــه کارها و مشکلات بر شما توکل و تکیه و اعتماد نمود بزرگواری و عنایت فرما و نجات و رهایی فرما و بزرگواری و محبت فرما و نجات و خارج فرما از هــمــه مشکلات و بلاها و غم واندوه خارج فرما و از هــمــه نعمتها بــه اندازه ای کــه صلاح می دانید عنایت فرما

و بــایــد در هــمــه مصائب و سختیها بر شما پناهنده شــد بنام شما کــه پروردگار و خداوند و خالق می باشید و تمام و کاملترین می باشید و ای خداوند کــه پروردگاری و ای خداوند کــه خالق بزرگی و ای خداوند کــه وصف و اندازه شما در وصف نـیـسـت و شما بی نهایت بزرگ و فرمانروایی ای خداوند بسیار بخشنده و ای خداوند بسیار مهربان و بخشایشگر و ای خداوند بسیار توبه پذیرنده و آرامش دهنده و ای خداوند مهربان و بسیار دلگرم کننده و ای خداوند آمرزنده و دل نواز و نیرو دهنده و ای خداوند کــه دارای نامهای بزرگ و آمرزنده می باشید و ای خداوندی کــه پدیدآورنده و سازنده می باشید و ای خداوندی کــه روزی و نعمت دهنده مخلوقات می باشید

و ای خداوندی کــه آفریدگار و سازنده مخلوقات می باشید و ای خداوندی کــه از نخستین و همیشه بوده ای و ای خداوندی کــه تــا ابد و آخر و پایان هــمــه هستی شمایی و ای خداوندی کــه پدیدار کننده و آشکار کننده هــمــه اسرار می باشید و ای خداوندی کــه پوشنده و پنهان کننده درون هــر اسراری می باشید و ای خداوندی کــه تمام ملک هستی از ذات شما پدیدار شده و ای خداوندی کــه توانا و بر هــر امری فرمانروائی و ای خداوندی کــه بخشنده ترین می باشید و ای خداوندی کــه بسیار بخشنده و صاحب اعطا می باشید و ای خداوندی کــه بسیار بــا گذشت و بسیار توبه پذیر می باشید و ای خداوندی کــه دانشمندترین و خردمندترین فرمانروایان می باشید و ای خداوندی کــه بــه هــر صدایی و هــر ندایی شنوایی و ای خداوندی کــه بــه هــر امری آگاه و دانا و بــه هــر رمزی بینا و بصیری و ای خداوندی کــه آمرزنده ترین بــه گناهان خلق می باشید و ای خداوندی کــه باعث آرامش قلب مقربین و خداپرستان می باشید و ای خداوندی کــه بخشنده و آمرزنده بزرگترین گناهان می باشید و ای خداوندی کــه نشانه های نعمت و رفاه شما آشکار است

و ای خداوندی کــه دانشمند بر هــر دانشی و علمی و ای خداوندی کــه انصاف و دادگری فــقــط نزد شماست و ای خداوندی کــه سخاوتمندترین و نیکوترین صفات نزد شماست و ای خداوندی کــه بسیار بردبار و شکیبایی بــه گناهان و اشتباهات بندگانت و ای خداوندی کــه بسیار دوستدار و محبوب قلبهای بــا اخلاص می باشد و ای خداوندی کــه بخشاینده ترین بخشایندگانی و ای خداوندی کــه بسیار مهربان و بــا گذشت بــه خلقی و ای خداوندی کــه یکتایی و بی همتایی و ای خداوندی کــه تنها شمایی فریادرس در هــمــه امور و ای خداوندی کــه یگانه اجابت کننده دعاها می باشید

و ای خداوندی کــه تنها دوست ومحبوب قلبهای مخلصان می باشید و ای خداوندی کــه باران رحمتت را فراوان در بهاران زیباتر بر بندگان فرو می فرستی و ای خداوندی کــه هیچ قدرتی رقابت بــا شما را ندارد و از آن عاجز اســت و ای خداوندی کــه بــه هــمــه رمز و رموز آفرینش کاردان و دانایی و ای خداوندی کــه نگهبان و روشن کننده راه عارفانی و ای خداوندی کــه بر هــر نیروی آشکار و غیب چیره شونده ای و ای خداوندی کــه زنده و پاینده و ابدی و جاودان می باشید

و ای خداوندی کــه هــمــه کائنات متعلق بــه ذات کبریائی شماست و ای خداوندی کــه یکتایی شما انگیزه خلق جهان هستی شــد و ای خداوندی کــه پــس از فنای هــر چیز تنها صاحب مقتدر مُلک وجودی و ای خداوندی کــه بخشایش و رحمت زیبنده و شایسته مقام شماست و ای خداوندی کــه گشاینده درهای توبه بر روی خلق گنه کاری و ای خداوندی کــه باز کننده درهای رحمت بر روی خلق نا امیدی و ای خداوندی کــه شکوه و عظمت شایسته مقام والا مرتبه شماست و ای خداوندی کــه عزّت و آبروی اهل یقین از لطف بی انتهای شماست

و ای خداوندی کــه ذلیل و خوارو پَست کننده مُکذبینی و ای خداوندی کــه تنها یاری رسان و یاری دهنده اهل ذکری و ای خداوندی کــه بزرگی و عظمت شما بر هــمــه خلق آشکار اســت و ای خداوندی کــه صاحب شکوه و عظمت و بزرگواری می باشید و ای خداوندی کــه صاحب هــمــه زیبایی های خلقت و آفرینش می باشید و ای خداوندی کــه صاحب ضمانت و سایه کفالت شما بر سر خلق جلوه گر اســت و ای خداوندی کــه یگانه پشتیبان و حمایت کننده فرستادگان خود بــه خلقی و ای خداوندی کــه رهنمای راه حق و حجت می باشید بر مؤمنین

و ای خداوندی کــه همیشگی و فناناپذیر می باشید و ای خداوندی کــه پاینده و ابدی و شکوه و جلالت همیشگی اســت و ای خداوندی کــه توانایی بر توانگران و پادشاهی بر ملک هستی و ای خداوندی کــه بسیار بــا گذشت و آمرزنده ای بــه گناهکاران و ای خداوندی کــه شکوه و لطف و مهربانی شما بی انتهاست و ای خداوندی کــه بر بندگانت بسیار لطف و احسان می نمایی و ای خداوندی کــه عادلترین فرمانروایی بــه کردار نیک و بد بندگانت و ای خداوندی کــه بــا گذشت و بخشنده ای و ای خداوندی کــه نشانه های وجودت بر هــر ذره از خلقت آشکار است

و ای خداوندی کــه پاکی و لطافت از ذات مقدس شماست و ای خداوندی کــه کمک دهنده ایمان آورندگان می باشید و ای خداوندی کــه قدرتمند و بزرگ و بر هــر نیرویی تسلط یافته ای و ای خداوندی کــه وفادار بــه قول خود و قابل اعتمادی و ای خداوندی کــه بزرگترین ایمان دهنده و نیرودهنده بــه قلب خالصانی و ای خداوندی کــه توانا و بر هــر نیروی قوی چیره وغالبی و ای خداوندی کــه نشانه های نعمت و رفاه شما آشکار اســت و ای خداوندی کــه شریف و ارجمندی و بر قلب عارفان می تابید و ای خداوندی کــه والامقام و بزرگوار و بلندمرتبه و نیرومندی

و ای خداوندی کــه متعهد و وفادار بــه دعای بندگان خاص و عامی و ای خداوندی کــه پاکیزه از هــر عیب می باشید و ای خداوندی کــه استوار و توانائی و ای خداوندی کــه بی نیاز و توانگری و ای خداوندی کــه هــر چیز را مرگ و فنا و پایان قرار دادی و ای خداوندی کــه بسیار بخشنده و عطا کننده روزی خلقی و ای خداوندی کــه پایان هــر پایانی و زنده و پاینده ای و ای خداوندی کــه بهترین خلق کنندگان وجودی و ای خداوندی کــه بهترین روزی و نعمت دهنده مخلوقاتی

و ای خداوندی کــه بهترین آمرزندگان و توبه پذیرنده خلقی و ای خداوندی کــه نیکی رسان و بخشاینده خلقی و ای خداوندی کــه بهترین پشتیبان و یاری کننده خلقی و ای خداوندی کــه بزرگترین رحمت و بخشش بــه خلقی و مهربانترین مهربانان می باشید و ای خداوندی کــه نور و روشنائی آسمانها و زمین و رحمت و برکت و نیروی دلگرم کننده ای و ای خداوندی کــه رهبر و هدایت کننده گمراهان عالمی و ای خداوندی کــه راهنما و حجت بــرای حیرت زدگانی و ای خداوندی کــه پدیدآورنده و آفریننده هــمــه چیز می باشید و ای خداوندی کــه آفریننده و خالق آسمانها و زمین و مخلوقات درون آن می باشید و ای خداوندی کــه راهنما و رهبر و هدایت کننده گمراه شدگانی

و ای خداوندی کــه گشاینده و بازکننده درهای نعمت و رحمتی و ای خداوندی کــه سبب ساز در هــمــه مشکلات و مصائب و سختیهایی و ای خداوندی کــه بالابرنده درجات و مقام آدمیان نزد آدمیان و نزد ملکوتیان می باشید و ای خداوندی کــه اجابت و مستجاب کننده خواهش ها و نیازهای خلق می باشید و ای خداوندی کــه نهایت خوبیها و زیبائیها و پایان و نیکی رسان بــه خلق می باشید و ای خداوندی کــه بخشنده لغزشها و خطاهای خلقی و ای خداوندی کــه زنده کننده قلب عارفانی و زنده کننده مردگانی و ای خداوندی کــه چند برابر کننده نیکیها و خوبیهای خلق و هــر نیکویی هستی و ای خداوندی کــه دفع کننده و دور کننده بدیها و زشتیهای خلقی.

برای سلامتی حضرت مهدی (عج) صلوات

 

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “دعای معراج”

دیدگاه ها بسته شده اند.