دعای نور

مجموعه: دینی و مذهبی

دعای نور

دعای نور

هرکس دعا ی نور را در عمر خود یکبار بخواند حقتعالی از گناهان [او] درگذرد بــه برکت ایــن دعا و اگــر در جایی صاعقه یــا زلزله و انواع بلاها نعوذبالله ازغضب خدای تعالی حادث شــود چــون ایــن دعا را خوانند هــمــه بلاها دفع خواهد شــد و ایــن دعا را عزیز و محترم بــایــد داشت چنانکه مشروط اســت کــه ایــن دعا را بامُشک و زعفران بر کفن میّت نویسند ان مرده را عذاب قبر نباشد و صد هزارنور در قبر او بتابد و سؤال نکیر و منکر بر او آسان شــود و هفت هزار فرشته بر سر قبر او حاضر شــونــد و بر دست هــر یک طبقی از نور کــه بر سر او نثار کـنـنـد و گویند مترس و اندوه مدار کــه ما مونس توییم تــا روز قیامت و قبر او رافراخ کـنـنـد چندانکه چشم کار کــنــد و دری از بهشت بــه قبر او گشایند؛ دیگرجبرییل عرض کــرد یــا رسول الله من شرم می کنم از آن بنده کــه ایــن دعا بر کفن او نوشته شده باشد و من او را عذاب کنم …

دعای نور بــا معنی

سیّد ابن طاووس در کتاب «مهج الدعوات» از سلمان روایتى نقل کرده که: در آخر روایت مطلبى آمده بــه ایــن مضمون: حضرت فاطمه علیها السلام کلامى بــه من آموخت کــه از حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله فراگرفته بود؛ ایشان آن را در صبح و شام میخواند بــه من فرمود: اگــر میخواهى هرگز در دنیا دچار تب نشوى بر آن مداومت کن.

و آن کلام ایــن اســت :

بِسْمِ اللّهِ النُّورِ بِسْمِ اللّهِ نُورِ النُّورِ بِسْمِ اللّهِ نُورٌ عَلى نُورٍ بِسْمِ اللّهِ الَّذى هُوَ مُدَبِّرُ الاُْمُورِ بِسْمِ اللّهِ الَّذى خَلَقَ النُّورَ مِنَْ النُّورِ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى خَلَقَ النُّورَ مِنَ النُّورِ وَاَنْزَلَ النُّورَ عَلىَ الطُّورِ فى کِتابٍ مَسْطُورٍ فى رَقٍّ مَنْشُورٍ بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ عَلى نَبِیٍ مَحْبُورٍ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى هُوَ بِالْعِزِّ مَذْکُورٌ وَبِالْفَخْرِ مَشْهُورٌ وَعَلَى السَّرّاَّءِ وَالضَّرّاَّءِ مَشْکُورٌ وَصَلَّى اللّهُ عَلى سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ.

به نام خداى نور؛ بــه نام خداى نور نور؛ بــه نام خداى نور بر نور؛ بــه نام خدایى کــه تدبیرگر امور است؛ بــه نام خدایى کــه نور را از نور آفرید؛ و سپاس خدایى را کــه نور را از نور آفرید؛ و نور را در کوه طور فرو فرستاد در کتابى بر نوشته؛ در ورق ه اى گشوده؛ بــا اندازه ه اى درخور؛ بر پیامبری آراسته؛ سپاس خداى را کــه بــه عزّت یاد شود؛ و بــه عظمت مشهور است؛ و بر شادى و بدحالى سپاسگزارى شود؛ درود خدا بر آقاى ما محمّد و خاندان پاکش.
سلمان فرموده: چــون آن را از حضرت فاطمه (س) آموختم بــه خدا آن را بــه بیش از هزار نفر از مردم مکه و مدینه کــه دچار تب بودند تعلیم دادم؛ پــس هــمــه آنان بــه اذن خداى تعالى شفا یافتند.

متن دعای نور

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم یانور النور
تنورت بالنوروالنورفی نورک یــا نور
اللهم یاعزیز تعززت بالعزه والعزه فی عزه عزتک یاعزیز
اللهم یــا جلیل تجللت بالجلال والجلال فی جلال جلالک یــا جلیل
یاقدیم تقدمت بالقدم والقدم فی قدم قدمک یاقدیم
اللهم یــا قدیر تقدرت بالقدره والقدره فی قدره قدرتک یــا قدیر
اللهم یاوهاب توهبت بالهیبه والهیبه فی هیبته هیبتک یــا وهاب
اللهم یــا علیم تعلمت بالعلم والعلم فی علم علمک یــا علیم
اللهم یــا حکیم تحکمت بالحکمته والحکمته فی حکمته حکمتک یــا حکیم
اللهم یامالک تملکت بالملک والملکوت فی ملکوت ملکوتک یــا مالک
اللهم یــا قدوس تقدست بالقدس والقدس فی قدس قدسک یــا قدوس
اللهم صبور تصبرت بالصبر والصبر قی صبر صبرک یــا صبور
اللهم یــا منان تمننت بالمنه والمنه فی منت منتک یــا منان
اللهم یــا فرد تفردت بالفرد والفرد فی فرد فردک یــا فرد
اللهم یــا واحد توحدت بالوحدانیه فی وحدانیه وحدانیتک یــا واحد
اللهم یــا جمیل تجملت بالجمال والجمال فی جمال جمالک یــا جمیل
اللهم یاسلام تسلمت بالسلام والسلام فی سلام سلامک
اللهم یارب تربیت بالربوبیه والربوبیته فی ربوبیه ربوبیتک یــا رب
اللهم یاقهار تقهرت بالقهر والقهر فی قهر قهرک یــا قهار
اللهم یــا جبارتجبرت بالجبروت والجبروت فی جبروت جبروتک یاجبار
اللهم یــا کریم تکرمت بالکرم والکرم فی کرم کرمک یــا کریم
اللهم یاکبیرتکبرت بالکبریاء والکبریاء فی کبریاء کبریائک یــا کبیر
اللهم یارحیم ترحمت بالرحمه والرحمه فی رحمه رحمتک یــا رحیم
اللهم یــا عظیم تعظمت بالعظمه والعظمه فی عظمه عظمتک یــا عظیم
اللهم یــا مجید نمجدت بالمجد والمجد فی مجدمجدک یــا مجید
اللهم یــا حلیم تحملت بالحلم والحلم فی حلم حلمک یــا حلیم
اللهم لااله الاانت انک علی کل شیء قدیر سبحان القهارسبحان الغفار سبحان القادر
سبحان العزیز سبحان القاهر سبحان الجبار سبحان الصبیر سبحان الجبارالوهاب
سبحان المانع سبحان المبین سبحان الحی سبحان القیوم سبحان الشافی
سبحان الکافی سبحان المعافی سبحان المومن سبحان المهیمن
سبحان الماجد سبحان الواحد سبحان الاحد سبحان الرحمن سبحان الجلیل سبحان الکریم سبحان المقدم سبحان المؤخر سبحان الاول سبحان الاخر سبحان الظاهر
سبحان الباطن سبحان الوافی سبحان الغنی سبحان المغنی سبحان المقدر
سبحان النورسبحان الهادی سبحان الجلیل سبحان المجیب
سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله اکبر سبحان الله المسمی قبل ان یسمی
سبحان العلی الاعلی سبحان الله وتعالی عما یقولون علوا کبیرا سبحان ذی الملک والملکوت
سبحان ذی العزه والعظمه والهیبه والقدره والکبریاء والجلال والجبروت
سبحان الملک المعبود سبحان الملک المقصود سبحان الملک الحی العلیم الحکیم
الذی لاینام ولایفوت ابدا دائما باقیا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکته والروح
لااله الاالله وحده لاشریک له
له الملک وله الحمد وهوعلی کل شی ء قدیر یاحی یاقیوم یاذالجلال والاکرام لااله الا هو
علیه وتوکلت وهورب العرش العظیم ولاحول ولاقوه الابالله العلی العظیم
برحمتک یاارحم الراحمین لااله الاالله الحلیم الکریم لااله الاالله العلی العظیم
سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضین السبع وما فیهن ومابینهن ورب العرش العظیم
والحمد لله رب العالمین یــا من اظهرالجمیل وستر القبیح یــا من لم یواخذ بالجریره ولم یهتک الستر یــا عظیم العفو یــا حسن التجاوز یــا واسع المغفره ویا باسط الیدین
بالرحمه یــا صاحب کل نجوی ویا منتهی کل شکوی ویا مفرج کل کربه یــا مقیل کل عثره
یا کریم الصفح یــا عظیم المن یــا مبتدء بالنعم قبل استحقاقها یــا رباه یاسیداه یــا غایه رغبتاه
اسئلک بک وبمحمد وعلی وفاطمه والحسن والحسین وعلی بن حسین ومحمد بن علی وجعفربن محمد وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والقائم المهدی الائمه الهادیه علیهم السلام ان تصلی علی محمد وال محمد واسئلک یــا الله یاالله الاتشوه خلقی بالنار وان تفعل بی ما انت اهله برحمتک یــا ارحم الراحمین

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “دعای نور”

دیدگاه ها بسته شده اند.