خارخاسک

مجموعه: خواص مواد غذایی

خارخاسک

خارخاسک

خارخَسَک یک گیاه بوته‌ای است.

میوه ی خارخسک چهار بخشی و نرم اســت امــا خارهای تیزی دارد.

خارخسک در آب و هوای گرم و حــتـی در کویرها دیده می‌شود.

خارخاسک گیاهی اســت علفی؛ یک ساله؛ دارای ساقه های خوابیده بــا انشعابات گسترده بر سطح خاک و پوشیده از تار کــه برگ و ساقه های جوان آن را تارهای ظریف ابریشمی می پوشاند. برگ های آن متقابل غالباً نامساوی و مرکب از برگچه های کوچک و ریزی اســت کــه بــه تعداد ۶-۳ زوج در طرفین دمبرگ اصلی جای دارند. گل ها زرد کوچک و منفرد هستند. میوه آن شیزوکارپ ناشکوفا کــه در موقع رسیدن قسمت های پنجگانه آن از هم جدا و پراکنده می شوند.هر یک از ایــن قسمت های پنج گانه در سطح بیرونی خاردار است. قسمت های مورد استفاده ایــن گیاه؛ میوه؛ دانه؛ برگ؛ ریشه و گاهی کلیه اعضای گیاه اســت ولــی بیش از هــمــه میوه آن مورد استفاده قرار می گیرد. رنگ میوه های آن سبز مایل بــه زرد؛ بدون بو و بــا طعم مشخص است.

میوه های ایــن گیاه را در اواخر تابستان و اوایل پاییز جمع آوری می نمایند. ایــن گیاه پراکندگی وسیعی در نواحی مختلف کره زمین دارد. بــه طوری کــه می توان آن را در غالب نواحی دنیا مشاهده کرد. ترکیبات شیمیایی گیاه خارخاسک شامل رزین؛ تاش؛ روغن ثابت؛ آلکالوئید؛ پلی فنل ها و مواد معدنی شامل کلسیم؛ فسفر؛ آهن؛ سدیم؛ پتاسیم؛ گوگرد؛ ازت و کلر است. پنج نوع ماده گلیکوزیدی نــیــز دارد کــه هــمــه آنها دارای گلوکز اســت و علاوه بر گلوکز قندهای رامنوز؛ آرابینوز را هم شامل می شود. خارخاسک بــه عــنــوان مدر؛ دفع کننده سنگ های مجاری ادراری و تقویت کننده قوای جنسی بــه کار می رود. در طب گذشته بــرای خارخاسک اثر مدر و دفع کننده سنگ های مجاری ادراری و تقویت کننده قوای جنسی قائل بوده و از آن بــه عــنــوان درمان کننده عفونت و التهاب لثه استفاده می شده است. از فراورده های موجود در بازار می توان قطره پروستاتان؛ قطره سنکل و قطره آفرودیت را نام برد.

 

فواید خارخاسک

 

فواید خارخاسک

 

گیاه خارخاسک از خانواده اسفندها اســت و قسمت مورد استفاده ایــن گیاه میوه؛ دانه؛ برگ؛ ریشه و گاهی تمام قسمت‌های گیاه اســت و اغلب؛ تمام میوه آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایــن گیاه دارویی بــه عــنــوان علف هرز در بیشتر مناطق دیده می‌شود. اگرچه گیاه خارخاسک در آمریکا و استرالیا گیاهی سمی محسوب می‌شود امــا در طب سنتی چین و هند پیشینه‌ای طولانی و مصارف درمانی بسیار دارد.

این گیاه بــا گل‌های زردرنگ در مناطق صحرایی و بــا شرایط نامناسب هم رشد می‌کند. خارخاسک بــه عــنــوان گیاه یک ساله در آب‌وهوای سردتر پرورش می‌یابد. از ترکیب‌های مفید و فعال موجود در گیاه خارخاسک می‌توان بــه ساپونین‌ها؛ لیگنینامیدها؛ فلاونوئیدها؛ آلکالوئیدها و گلیکوزیدها اشاره کرد.

مطالعات آزمایشگاهی روی حیوانات حاکی از آن اســت کــه مصرف ایــن گیاه بــه افزایش ترشح هورمون تستوسترون و همچنین افزایش قدرت و حجم عضلات منجر می‌شود. همچنین مصرف ایــن گیاه تولید سلول‌های جنسی مردانه و زنانه را افزایش می‌دهد. همچنین گیاه خارخاسک در درمان بیماری‌های قلبی – عروقی همچون فشارخون بالا؛ کم‌خونی؛ ضعف گردش خون و آنژین صدری موثر است.

گیاه خارخاسک باعث کاهش قند خون بیماران دیابتی می‌شود.

نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد عصاره میوه گیاه خارخاسک باعث کاهش قند خون در موش‌های دیابتی می‌شود. ایــن پژوهش بــا هدف ارزیابی اثرات مقادیر متفاوت از عصاره میوه گیاه خارخاسک بر قند خون در موش صحرایی در مقایسه بــا داروی گلی بن کلامید در کوتاه مدت و بلندمدت انــجـام شد. در ایــن تحقیق تعداد 60 موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار بــه وزن 200 تــا 250 گرم کــه در شرایط یکسان نگهداری می‌شدند؛ بــه وسیله استرپتوزوسین دیابتی شدند و در ایــن تحقیق مورد آزمایش قرار گرفتند. بــه ایــن موش‌ها عصاره هیدرو الکلی گیاه خارخاسک در دوزهای 750 ؛500 ؛250 ؛150 ؛60 ؛30 ؛15و 1000 میلی‌گرم در بررسی حاد داده شــد و در دوزهای 750 ؛500 و  1000 در بررسی فاز مزمن؛ داروی گلی بن کلامید بــه مقدار 10 میلی‌گرم بــه روش داخل صفاقی تزریق شــد و ایــن دو بــا هم مقایسه شدند.

بعد از ایــن مرحله نمونه خون از ورید خونی موش‌ها بــه صورت ناشتا و  2ساعت پــس از تغذیه جمع‌آوری شــد و قند خون بــا استفاده از دستگاه گلوکومتر اندازه‌گیری شد. نتایج آنالیز آماری نشان داد عصاره هیدرو الکلی میوه خارخاسک سبب کاهش میزان قند خون در موش‌های دیابتی در مقایسه بــا داروی معیار و گروه شاهد می‌شود. دوزهای 250؛ 150؛60 ؛30 ؛15 و 500 میلی‌گرم تأثیر معناداری بر قند خون نداشتند درحالی‌که دوزهای 750 و 1000 سبب کاهش پیش‌رونده قند خون دوساعته و ناشتا شدند. بر اساس نتایج حاصل‌شده از ایــن تحقیق عصاره هیدروالکلی میوه گیاه خارخاسک باعث کاهش میزان قند خون در موش‌های دیابتی در مقایسه بــا داروی معیار شد.

خارخاسک و دفع سنگ‌های مجاری ادراری

این گیاه دفع‌کننده سنگ‌های مجاری ادراری و تسهیل دهنده عمل تصفیه خون و اعمال کبدی اســت و نحوه مصرف آن بدین صورت است: میوه ایــن گیاه بــایــد روزی 3 مرتبه و بــه میزان 2 تــا 4 گرم بــه صورت دم کرده مصرف شود.

خارخاسک و ناتوانی جنسی

اگر چــه بسیاری معتقدند کــه گیاهان دارویی بــرای مشکلات جنسی کاربردی ندارند و ایــن مشکل را برطرف نمی‌کنند امــا تحقیقات خلاف آن را ثابت کرده است. یکی از بهترین ایــن داروها خارخاسک اســت کــه روی کاربرد آن تحقیقات بسیاری انــجـام شده است. ایــن ماده از زمان‌های قدیم در اروپا و آسیا بــرای درمان ناتوانی‌های جنسی و ناباروری مورد استفاده قرار می‌گرفته اســت البته قبل از اینکه پیشرفت‌های علمی داروهایی شیمیایی و علاج‌های پزشکی بــرای ایــن عارضه پیدا شــود و ماده اصلی آن کــه پروتودیوسین نامیده می‌شود کشف شود. شش دانشگاه و بیمارستان آکادمیک بیش از نه تحقیق روی ایــن مسئله انــجـام داده‌اند کــه آثار پر منفعت داروهای گیاهی را بــه اثبات می‌رساند. ایــن تحقیقات نشان داده اســت کــه خارخاسک در مواقعی کاربرد دارد کــه هورمون‌های جنسی فرد نامتوازن بوده یــا تستوسترون کاهش یافته باشد. در ایــن حالت ماده فعال موجود در خارخاسک می‌تواند بــا استفاده از آنزیم‌های طبیعی بدن فرد ایــن کمبود را جبران کند.

تحقیقات دیگری نشان داده اســت کــه خارخاسک می‌تواند DHEA کــه ماده‌ای موثر بــرای برقراری یک رابطه‌ی جنسی سالم و کامل می‌باشد را در بدن فرد بالا ببرد. ایــن ماده بــرای درمان ناتوانی‌های جنسی بالا بردن کیفیت عملکرد فرد بسیار خوب عمل می‌کند و اگــر بــه طور مرتب مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند ایــن مشکل را درمان کند؛ بــه یاد داشته باشید کــه ایــن دارو فوری عمل نمی‌کند و نیازمند زمان است.

نکته قابل‌توجه: اگرچه می‌توان در فروشگاه‌ها انواع مختلفی از ایــن داروی گیاهی را مشاهده کرد؛ امــا بــایــد توجه داشته باشید کــه بعضی از ایــن داروها اصل نیستند و فاقد آن ماده فعال کــه بــه درمان ایــن عارضه کمک می‌کند هستند. دقت کنید کــه نوعی از ایــن ماده را انتخاب کنید کــه حداقل 45 درصد حاوی پروتوسین باشد.

خارخاسک بــرای کاهش فشارخون مفید است

خارخاسک گیاهی اســت کــه در گذشته بــرای کاهش چربی خون و کلسترول؛ رفع تصلب شرایین؛ انسداد و سخت شدن سرخرگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. ترکیبات ایــن گیاه در کاهش مقدار سدیم موجود در خون کــه باعث کاهش حفظ میزان مایعات می‌شود؛ موثر است. خارخاسک بــا کاهش تحریک عصبی؛ افزایش فعالیت عضله قلب و از بین بردن هورمون‌های مازاد از جریان خون؛ بــرای برطرف کردن فشارخون مفید است.

 

خواص خارخاسک

 

خواص خارخاسک

 

* ایــن گیاه بین ورزشکاران بــه خصوص بدن‌سازان بــه همراه مکمل‌های غذایی بــرای تقویت توده عضلانی و افزایش قدرت مصرف می‌شود و در داروهای سنتی چینی‌ها و هندی‌ها بــرای درمان بیماری‌های کبد و کلیه و بیماری‌های قلبی – عروقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

* کارشناسان مالیدن یــا خوردن روغن خارخاسک را در تسکین درد مفاصل و کمر تأثیرگذار می‌دانند.

* غرغره‌ی جوشانده خارخاسک بــرای معالجه التهاب‌ها و برفک دهان؛ کاربرد دارد.

* میوه‌ی خارخاسک مانند عصاره‌ی گیاه عمل می‌کند و دَم‌کرده‌ی میوه آن؛ برطرف‌کننده‌ی بیماری‌های کلیه و نقرس است.

* علاوه بر ایــن افراد مبتلا بــه اختلالات گوارشی همچون یبوست و نفخ نــیــز می‌توانند از فواید درمانی خارخاسک بهره‌مند شوند.

* گیاه خارخاسک در طب سنتی چین بــرای تقویت کبد؛ درمان پرخوری و همچنین درمان مسمومیت غذایی استفاده می‌شود.

* ایــن گیاه بــه دلیل ادرارآور بودن و داشتن خواص ضدعفونی‌کنندگی می‌تواند خطر ابتلا بــه عفونت‌های مجاری ادراری را کاهش دهد.

* خارخاسک همچنین در درمان اختلالات ایمنی بدن از قبیل آلرژی‌های پوستی و اگزما نــیــز تأثیرات سودمندی دارد.

میزان مصرف خارخاسک

میزان مجاز بــرای هــر بار مصرف خوراکی ایــن گیاه؛ از ریشه؛ برگ یــا میوه؛ حداکثر 20 گرم و از روغن آن؛ حداکثر 28 گرم اســت کــه ایــن میزان اغلب بــایــد بــه همراه شیره‌ی انگور یــا شیره‌ی خرما و یــا عسل مصرف شود.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “خارخاسک”

دیدگاه ها بسته شده اند.