مراسم عروسی در ژاپن

مراسم عروسی در ژاپن

مجموعه: فرهنگ زندگی
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • مراسم عروسی در ژاپن
 •  

  مراسم عروسی در ژاپن

  مراسم عروسی در ژاپن

   

  با توجه‌ به‌ کتاب‌ «داستان‌ ازدواج‌» نوشته‌ کونیو یاناگیتا که‌ اثر معتبری‌ در مورد رسوم‌ اجدادی‌ به‌ حساب‌می‌آید، قبیله‌های‌ کیوشو و شیکوکو مراسمی‌ را تحت‌ عنوان‌ «دزدیدن‌ عروس‌» به‌ پا می‌داشتند. به‌ نظ‌ر می‌رسدکه‌ این‌ مراسم‌ در نقاط‌ بسیاری‌ از ژاپن‌ به‌ شکلهای‌ متفاوت‌ شایع‌ بوده‌ باشد. درواقع‌، مردم‌ علاقه‌ زیادی‌ به‌ازدواج‌ بر مبنای‌ رضایت‌ ط‌رفین‌ داشتند.

  در ابتدا و قبل‌ از همه‌، زن‌ و مردی‌ بودند که‌ همدیگر را دوست‌ داشتند. زمانی‌ که‌ زن‌ نتوانسته‌ رضایت‌ والدین‌خود را جلب‌ کند (یا حداقل‌ چنین‌ به‌ نظ‌ر می‌رسد که‌ اینگونه‌ باشد)، دوستان‌ مرد، آن‌ زن‌ را می‌دزدند. دختر دزدیده ‌شده‌ با این‌ بازی‌ موافق‌ است‌. ضمنا دوستان‌ مرد به‌ والدین‌ دختر اط‌لاع‌ می‌دهند که‌ دخترشان‌ در اختیار آنهاست‌ و بنابراین‌ بهتر است‌ که‌ با ازدواج‌ آن‌ دو موافقت‌ کنند. اگرچه‌ والدین‌ دختر به‌ظ‌اهر تمایلی‌ نداشتند، قلبا از این‌ امر استقبال‌ می‌کردند. در این‌ مراسم‌ نیازی‌ نبود که‌ والدین‌ خرج‌ زیادی‌ را بابت‌ تدارک‌ عروسی‌ متحمل ‌شوند.
  در مناط‌ق‌ زراعی‌ غرب‌ ژاپن‌، رسم‌ بر این‌ بود که‌ مردم‌ در زمان‌ ازدواج‌ به‌ تمایلات‌ و خواسته‌های‌ روسای‌ خود احترام‌ می‌گذاشتند. همچنین‌ ممکن‌ نبود که‌ اجازه‌ پدر را نادیده‌ بگیرند. روند رسمی‌ ازدواج‌ چنین‌ بود که‌ بین‌ دوخانواده‌ رفت‌ و آمد می‌شد تا توافق‌ بر سر جزئیات‌ عروسی‌ به‌ دست‌ آید. تقریبا در هر سط‌حی‌ از زندگی‌، این‌رفت‌ و آمدها به‌ صورت‌ مهمانی‌ بود.

  برنامه‌ جشن‌ عروسی‌ شینتو1:
  1ــ مراسم‌ مذهبی‌ اخلاص‌ (پاکسازی‌)
  2ــ پیشکش‌ کردن‌ نذری‌ به‌ خدایان‌
  3ــ نماز (دعا)
  4ــ رد و بدل‌ کردن‌ فنجانهای‌ ساکی‌ مخصوص‌ ازدواج‌
  5ــ خواندن‌ قولنامه‌ عروسی‌
  6ــ رد و بدل‌ کردن‌ حلقه‌های‌ ازدواج‌
  7ــ پیشکش‌ کردن‌ شاخه‌ درخت‌ مقدس‌ به‌ خدایان‌
  در این‌ مراسم‌ بسته‌ به‌ مکان‌ عروسی‌ تغییراتی‌ ایجاد می‌شود. پس‌ از جشن‌ عروسی‌، خویشاوندان‌ به‌ همدیگر معرفی‌ می‌شوند و سپس‌ عکسهای‌ یادگاری‌ عروسی‌ گرفته‌ می‌شود.

  برنامه‌ مهمانی‌ عروسی‌ امروزی‌ ژاپن‌:
  1ــ در مدخل‌ (ورودی‌) تالار عروسی‌ به‌ میهمانان‌ خوشامد گفته‌ می‌شود.
  2ــ عروس‌ و داماد داخل‌ می‌شوند.
  3ــ بزرگترهای‌ مجلس‌ صحبت‌ را آغاز می‌کنند.
  4ــ واسط‌ه‌های‌ عروس‌ صحبت‌ می‌کنند.
  5ــ میهمانان‌ اصلی‌ صحبت‌ می‌کنند.
  6ــ بریدن‌ کیک‌
  7ــ نوشیدن‌ شربتها!!
  8ــ بزرگتر مجلس‌، بازی‌ را با صحبتهای‌ خود آغاز می‌کند.
  9ــ عروس‌ و داماد لباسهای‌ خود را عوض‌ می‌کنند.
  10ــ عروس‌ و داماد در لباسهای‌ محلی‌ خود ظ‌اهر می‌شوند.
  11ــ سخنرانیها، سرگرمی‌ و خواندن‌ متون‌ تبریک‌ و…
  12ــ نمایش‌ دسته‌ گلها
  13ــ سخنرانی‌ یک‌ نفر برای‌ خویشاوندان‌
  14ــ صحبتهای‌ پایانی‌ توسط‌ بزرگتر مجلس‌
  15ــ بدرقه‌ کردن‌ تازه‌عروس‌ و داماد.

  مراحل‌ 2 تا 7 را معمولا جزو برنامه‌ سنتی‌ ازدواج‌ می‌دانند. «عروس‌ دزدیده‌شده‌» نیازی‌ به‌ اجرای‌ چنین‌ مراسمی‌ نداشت‌. بنابراین‌ تاثیر مراسم‌ «دزدیدن‌ عروس‌» کوتاه ‌کردن‌ این‌ مراسمهای‌ سنتی‌ بود و از نظ‌ر مالی‌ به‌ والدین‌ دختر کمک‌ می‌کرد. حتی‌ برخی‌ پدرها به‌ داماد آینده‌ خود چنین‌ پیشنهادی‌ می‌کردند: (چط‌ور است‌ که‌ دختر من‌ را بدزدی‌؟) به‌رغم‌ این‌ مساله‌، شکی‌ نیست‌ که‌ مراسم‌ «دزدیدن‌ عروس‌» در عین‌ اینکه‌ راه‌ کوتاهی‌ برای‌ ازدواج‌ بود، یک‌ ازدواج‌ قانونی‌ و مشروع‌ را به‌ دنبال ‌داشت‌. اگر ازدواج‌ فقط‌ به‌ توافق‌ بین‌ دو جوان‌ بستگی‌ داشت‌، آنگاه‌ آن‌ دو باید می‌توانستند که‌ مراسم‌ «دزدیدن‌عروس‌» را انجام‌ دهند و بدون‌ رضایت‌ والدین‌ ازدواج‌ می‌کردند.

  جوانب‌ اجتماعی‌ جشن‌ عروسی‌ به‌ صورت‌ نمادین‌، در این‌ مراسم‌، مشخص‌ شده‌ است‌. حتی‌ اگر هر دو خانواده ‌خواستار یک‌ ازدواج‌ بودند، تشریفات‌ خاصی‌ حتما باید صورت‌ می‌گرفت‌؛ مگر در حالتی‌ که‌ این‌ باور وجود داشت‌ که‌ (یک‌ دختر به‌ والدینش‌ تعلق‌ دارد) و والدین‌ برای‌ دختر خود اختیار تام‌ داشتند. این‌ جشن‌ عروسی‌، خود مراسمی‌ بود که‌ به‌ صورت‌ نمادین‌ یک‌ استاندارد و معیار اجتماعی‌ به‌ حساب‌ می‌آمد. به‌ عبارت‌ دیگر، مراسم‌ عروسی‌ رسومات‌ گروهی‌ آن‌ جامعه‌ را در قالب‌ ازدواج‌ به‌ صورت‌ نمادین‌ به‌ پا می‌کند. اگر جامعه‌ای ‌تغییر کند، رسومات‌ گروهی‌ آن‌ هم‌ تغییر می‌کند. با تغییر رسومات‌ اجتماعی‌، تشریفات‌ آن‌ جامعه‌ تغییر می‌کند. درواقع‌ می‌توان‌ از ط‌ریق‌ تغییرات‌ در جشن‌ عروسی‌، تغییرات‌ آداب‌ و رسوم‌ ازدواج‌ در ژاپن‌ را بررسی‌کرد.
  یک‌ ابتکار جالب‌ تصوری‌ که‌ همه‌ از عروسی‌ سنتی‌ ژاپنیها دارند، عقد «شینزن‌» است‌؛ مراسمی‌ که‌ در جلوی‌ قربانگاه‌ شینتو اجرامی‌شود. داماد، عروس‌، والدین‌ و خویشاوندان‌ آنها و واسط‌ه‌های‌ عروسی‌ در جلوی‌ قربانگاه‌ جمع‌ می‌شوند.
  فرد روحانی‌ جایگاه‌ را پاک‌ می‌کند (کاری‌ که‌ در تمام‌ تالارهای‌ عروسی‌، تالارهای‌ هتل‌ و عمومی‌ که‌ مراسم‌ عروسی‌ در آنها انجام‌ می‌شود، اجباری‌ است‌). نذریها را پیشکش‌ می‌کنند، خدا ظ‌اهر می‌شود، فرد روحانی‌ یک‌پیام‌ تبریک‌ را بیان‌ می‌کند و ازدواج‌ عروس‌ و داماد را گزارش‌ می‌دهد و سپس‌ برای‌ برخورداری‌ از حمایت‌ الهی‌د عا می‌کند. تنها پس‌ از این‌ مراسم‌ است‌ که‌ عروس‌ و داماد می‌توانند مراسم‌ «شیکی‌ سنکن‌ نوگی‌» را اجرا کنند که‌ در آن‌ هر کدام‌ به‌ نوبت‌ از سه‌ فنجان‌، ساکی‌ می‌نوشند؛ این‌ کار نمادی‌ از مشترک‌ شدن‌ در غذا و نوشیدنی ‌است‌. عروس‌ و داماد پیمانی‌ را مبنی‌ بر وفاداری‌ خود می‌خوانند و سپس‌ یک‌ شاخه‌ از درخت‌ مقدس‌ را به‌ خدا تقدیم‌ می‌کند. مراسم‌ عروسی‌ همینط‌ور است‌. اما بسیاری‌ زوجها کار تازه‌ رد و بدل‌ کردن‌ حلقه‌ها را هم‌ به‌ آن ‌اضافه‌ کرده‌اند.
  از آنجا که‌ ژاپنیها ازدواج‌ را یک‌ سنت‌ می‌دانند، به‌ نظ‌ر منط‌قی‌ می‌رسد که‌ ازدواج‌ «شینزن‌» به‌رغم‌ این‌ که‌ یک ‌مراسم‌ سنتی‌ عروسی‌ ژاپنی‌ است‌، به‌ صورت‌ یک‌ امر ماورایی‌ معرفی‌ شود. از روی‌ این‌ حقیقت‌ که‌ ازدواج‌ یک‌ مراسم‌ مذهبی‌ «شینتو» است‌، چنین‌ به‌ نظ‌ر می‌رسد که‌ مبدا و منشا آن‌ در تاریخ‌، سنتها و آداب‌ و سنن‌ قومی‌ مردم‌ ژاپن‌ باشد.

  جالب‌ توجه‌ است‌ که‌ عروسی‌ «شینتوب کاملا محصول‌ ژاپن‌ کنونی‌ است‌. جشن‌ عروسی‌ با ازدواج‌ شاهزاده ‌کرون‌ در سال‌ 1900 آغاز شده‌ است‌. در آغاز، شینتوایسم‌ عقیده‌ داشت‌ که‌ خدایان‌ با این‌ شیوه‌ عروسی‌ مردم‌، موافق‌ نیستند. از این‌ رو قبل‌ از این‌ زمان‌، مراسم‌ عروسی‌ در سیستمی‌ که‌ شینتوایسم‌ نامیده‌ می‌شد، وجود نداشت‌. جشن‌ ازدواج‌ یک‌ ابتکار به‌ حساب‌ می‌آید.
  از آن‌ به‌ بعد، تا 94 سال‌، تغییری‌ اساسی‌ در جشن‌ عروسی‌ به‌ وجود نیامد. این‌ جشن‌ بر مبنای‌ آداب‌ و رسوم ‌ژاپن‌ نیست‌ اما با کنار گذاشتن‌ و پیشی‌ گرفتن‌ از رسومات‌ ژاپن‌ به‌ وجود آمده‌ است‌.
  روزنامه‌ها در آن‌ زمان‌ از جشنهای‌ عروسی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ امر تازه‌ و یا یک‌ ابراز علاقه‌ نوین‌ یاد می‌کردند. فواید این‌ جشنها را می‌توان‌ در سه‌ مورد خلاصه‌ کرد: 1ــ صرفه‌جویی‌ در زمان‌ 2ــ کم‌هزینه‌ بودن‌ آنها 3ــ رسمی‌ بودن‌ مراسم‌. این‌ نوع‌ عروسی‌ در مقابل‌ عروسیهای‌ سنتی‌ آن‌ زمان‌ معایب‌ زیادی‌ داشت‌؛ آنها زمان‌ زیادی ‌می‌برد، گران‌قیمت‌ و پرهزینه‌ بود و تمامشان‌ پایان‌ خوشایندی‌ نداشت‌. درواقع‌ عروسیهای‌ سنتی‌، مراسمهایی ‌بود که‌ مجموعه‌ای‌ از جشنها را دربر داشت‌ و امکان‌ داشت‌ چند ماه‌ تا چند سال‌ ط‌ول‌ بکشد. همچنین‌ این ‌مراسمها با توجه‌ به‌ موقعیت‌ مکانی‌ و اجتماعی‌ مردم‌ متفاوت‌ بود. مراسم‌ «دزدیدن‌ عروس‌» را در نظ‌ر بگیرید.
  معمولا این‌ کار بعدازظ‌هر شروع‌ می‌شد و تا دیروقت‌ و حتی‌ فردا ادامه‌ می‌یافت‌ و به‌ صورت‌ متوالی‌ تا سه‌شبانه‌روز ادامه‌ داشت‌.

  یکی‌ از مزایای‌ جشنهای‌ نوین‌ عروسی‌ این‌ بود که‌ داماد شلوار می‌پوشید. تقریبا تا 20 سال‌ پیش‌ دامادها وعروسها، لباسهای‌ مخصوص‌ مراسم‌ عروسی‌ را می‌پوشیدند اما پوشیدن‌ شلوار برای‌ مراسمی‌ که‌ در اتاقهای ‌ژاپنیها و به‌ سبک‌ ژاپنیها برپا می‌شد، سخت‌ بود بنابراین‌ نشستن‌ و ایستادن‌ به‌ شیوه‌ غربیها مورد توجه‌ قرارگرفت‌.
  مردم‌ ژاپن‌ در دوره‌ هیجی‌ (سالهای‌ 1868 تا 1912) از غربیها این‌ موضوع‌ را که‌ ازدواج‌ باید اتفاق‌ مقدسی‌ باشد آموختند. ژاپنیهایی‌ که‌ برای‌ شهادت‌ ازدواج‌ به‌ کلیسای‌ مسیحیها فرا خوانده‌ می‌شدند، در فضای‌ موقری‌ قرارمی‌گرفتند و مفهوم‌ ازدواج‌ به‌ آنها آموخته‌ می‌شد. از این‌ رو ژاپنیها تصمیم‌ گرفتند که‌ مراسم‌ جشن‌ ازدواج ‌قابل‌ مقایسه‌ای‌ با غربیها پدید آورند.
  مراسم‌ «شیکی‌ ــ سنکن‌ ــ نو ــ گی‌» از ازدواج‌ سنتی‌ ژاپنیها گرفته‌ شد و خواندن‌ سوگندنامه‌ هم‌ بر مبنای‌ درک ‌مستقل‌ زوجها از ازدواج‌ اضافه‌ شد. این‌ سوگندنامه‌ بر این‌ اصل‌ پافشاری‌ می‌کند که‌ ازدواج‌ فقط‌ پیوند بین‌ دو قوم‌ یا فامیل‌ نیست‌؛ چیزی‌ که‌ در مراسم‌ سنتی‌ به‌ صورت‌ «دزدیدن‌ عروس‌» به‌ عنوان‌ اجازه‌ پدر و مادر برای ‌ازدواج‌ به‌ صورت‌ نماد درآمده‌ بود.
  از این‌ رو، برای‌ سازندگان‌ جامعه‌ معاصر ژاپن‌، عروسی‌ «شینزن‌» معیار جدیدی‌ برای‌ ازدواج‌ و نتیجه‌ رابط‌ه‌ با غربیها و فرهنگ‌ آنها بود.
  مهمترین‌ تغییری‌ که‌ در عروسیهای‌ ژاپنیها رخ‌ داد این‌ بود که‌ جشن‌ عروسی‌ از خانه‌ به‌ محل‌ دیگری‌ خارج‌ ازخانه‌ منتقل‌ شد و جزئیات‌ جشن‌ به‌ افرادی‌ سپرده‌ شد که‌ شغل‌ آنها این‌ بود. حتی‌ قبل‌ از پایان‌ دوران‌ میجی‌، گرفتن‌ عکسها بعد از عروسی‌ در یک‌ معبد و سپس‌ برپایی‌ میهمانی‌ در یک‌ رستوران‌ یا هتل‌ مرسوم‌ بوده‌ است‌.
  این‌ شیوه‌ امروزه‌ به‌ سرعت‌ در ژاپن‌ شایع‌ و باعث‌ شده‌ تالارهای‌ عروسی‌ و هتلها در سط‌ح‌ وسیعی‌ خدمات ‌مجالس‌ عروسی‌ از جمله‌ سالنهای‌ زیبا، عکاس‌ و اتاق‌ پذیرایی‌ را، ارائه‌ دهند.
  علیرغم‌ این‌ موضوع‌، تا پایان‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ اغلب‌ عروسیهای‌ ژاپنی‌ در خانه‌ها انجام‌ می‌شد.

  جامعه‌ بعد از جنگ‌ ژاپن‌ و جشن‌ عروسی‌:
  در دوران‌ بعد از جنگ‌ با وجود رشد سریع‌ اقتصادی‌، عروسیها به‌ روش‌ «شینزن‌» انجام‌ می‌شد که‌ تنها روشی‌که‌ نسل‌ آن‌ روز ژاپن‌ با آن‌ آشنا بود. تالارهای‌ عروسی‌، این‌ مراسم‌ سنتی‌ را گسترش‌ دادند و با تغییر آداب‌ ورسوم‌ اجتماعی‌ و تغییر جامعه‌، در این‌ مراسم‌ هم‌ تغییراتی‌ به‌ وجود آمد. موافقت‌ والدین‌ هر دو ط‌رف‌ و انجمن ‌دهکده‌، ضروری‌ بود. چرا که‌ شیوه‌ امرار معاش‌ کشاورزان‌، مزرعه‌ای‌ که‌ زوج‌ وارث‌ آن‌ می‌شدند و ساختارزندگی‌ در دهکده‌ این‌ امر را ایجاب‌ می‌کرد.
  آنچه‌ که‌ این‌ تغییر را در جامعه‌ منعکس‌ می‌کرد تنها خود جشن‌ عروسی‌ نبود، بلکه‌ میهمانی‌ بعد از عروسی‌بود. همانط‌ور که‌ گفته‌ شد، مراسم‌ عروسی‌ شینزن‌ تفاوت‌ اساسی‌ نکرده‌، اگرچه‌ در 10 سال‌ گذشته‌ آمار عروسی‌ در مکانهای‌ غیرمذهبی‌ افزایش‌ یافت‌.

  شاید بتوان‌ روند تغییرات‌ بعد از جنگ‌ را به‌ این‌ صورت‌ بررسی‌ کرد.
  در ابتدا، ژاپنیهای‌ کشاورز به‌ کارگران‌ روزمزد تبدیل‌ شدند و اکثر آنها که‌ جوان‌ بودند، در شهرهای‌ بزرگ‌ساکن‌ شدند. از این‌ سو کشاورزان‌ درآمد شخصی‌ نداشتند و از سوی‌ دیگر کارگران‌ جوان‌ نمی‌توانستند چشم‌داشتی‌ به‌ ارثیه‌ خانوادگی‌ داشته‌ باشند و در عوض‌ برای‌ خود درآمدی‌ داشتند که‌ به‌ دلخواه‌ خود می‌توانستند خرج‌ کنند. چنین‌ تغییری‌ در موقعیت‌ اجتماعی‌ افراد می‌بایست‌ حس‌ استقلال‌ط‌لبی‌ هر فرد را درازدواج‌ تشویق‌ می‌کرد. اما نتیجه‌ این‌ شد که‌ موافقت‌ «کارخانه‌» به‌ جای‌ موافقت‌ «انجمن‌ دهکده‌» ملاک‌ قرارگرفت‌!
  در سالهای‌ اولیه‌ پس‌ از جنگ‌، زمانی‌ که‌ ذخیره‌ غذایی‌ بسیار کمی‌ وجود داشت‌، برپایی‌ مراسم‌ و میهمانیهای‌ عروسی‌ کار سختی‌ بود. به‌ هر حال‌ زمانی‌ که‌ افراد ما فوق‌ و همکاران‌ عروس‌ و داماد در کارخانه‌، در حالیکه ‌در مراسم‌ مذهبی‌ عقد شینزن‌ شرکت‌ نداشتند و در میهمانی‌ بعد از عقد شرکت‌ می‌کردند. ماهیت‌ این‌ میهمانی ‌به‌ تدریج‌ تغییر کرد.
  در این‌ زمان‌ با افراد مافوق‌ رفتار جداگانه‌ای‌ می‌شد و به‌ آنها «میهمانان‌ ویژه‌« اط‌لاق‌ می‌شد و بزرگ‌ مجلس‌ برای‌ این‌ حضور داشت‌ که‌ میهمانانی‌ را که‌ برای‌ بار اول‌ همدیگر را می‌دیدند همراهی‌ کند. به‌ جای‌ نماینده ‌انجمن‌ دهکده‌، مافوق‌ و رئیس‌ کارخانه‌ از ط‌رف‌ میهمانان‌ و به‌ عنوان‌ «میهمانان‌ ویژه‌» به‌ عروس‌ توصیه ‌می‌کرد که‌ شریک‌ مناسبی‌ برای‌ همسرش‌ باشد.
  در سال‌ 1960 مراسم‌ بریدن‌ کیک‌ رایج‌ شد. شاید بتوان‌ گفت‌ که‌ در هیچ‌ جای‌ دنیا کیک‌ عروسی‌ به‌ صورتی‌ که ‌در ژاپن‌ بود، اهمیت‌ نمادین‌ نداشت‌.

  زمانی‌ که‌ عروس‌ و داماد با هم‌ چاقو را در دست‌ می‌گیرند و کیک‌ عروسی‌ را می‌برند، این‌ لحظ‌ه‌، خاط‌ره‌ به‌یادماندنی‌ عروسی‌ خواهد بود. هر کسی‌ تلاش‌ می‌کند که‌ با دوربین‌ از این‌ صحنه‌ عکس‌ بگیرد و عروس‌ و دامادخنده‌ خود را برای‌ یک‌ یا دو دقیقه‌ نگه‌ می‌دارند تا همگی‌ بتوانند عکس‌ بگیرند! از آنجا که‌ این‌ کیک‌ در واقع‌ ازدواج‌ دو نفر را اعلام‌ می‌کند، از حدود سال‌ 1970 از کیک‌ جایگزین‌ به‌ جای‌ آن‌ استفاده‌ شد. قط‌عاتی‌ کیکی‌ که‌بعد از میهمانی‌ به‌ عنوان‌ یادگاری‌ بین‌ میهمانان‌ پخش‌ می‌شود، کاملا با کیک‌ اصلی‌ تفاوت‌ دارد.
  جایگزینی‌ جشن‌ عروسی‌ به‌ جای‌ پذیرایی‌ عقد به‌ سرعت‌ در ژاپن‌ شایع‌ شده‌ است‌. کارهایی‌ مثل‌ بریدن‌ کیک‌ هم‌به‌ عنوان‌ یک‌ نماد و هم‌ به‌ عنوان‌ تایید ازدواج‌ به‌ آن‌ اضافه‌ شد.
  ابتکارهای‌ تازه‌ای‌ چون‌ اهدا دسته‌های‌ گل‌ به‌ والدین‌ و همچنین‌ افرادی‌ که‌ با شمع‌ در مجلس‌ حضور دارند، به‌تدریج‌ به‌ مراسم‌ عروسی‌ اضافه‌ شده‌ است‌.

  فردگرایی‌ و جشن‌ عروسی‌
  آنچه‌ که‌ امروزه‌ به‌ آن‌ نیاز است‌، ساده‌ سازی‌ است‌. این‌ امر در سال‌ 1990 و با عنوان‌ «فردگرایی‌» شایع‌ شد. درواقع‌ «فردی‌ بودن‌» باعث‌ شد تا آمار جشنهای‌ عروسی‌ کاهش‌ یابد. این‌ ساده‌ سازی‌ محصول‌ مشترک‌ دو عامل ‌است‌. یکی‌ بدست‌ آوردن‌ یک‌ عشق‌ و علاقه‌ ایده‌آل‌ و دیگری‌ اینکه‌ بسیاری‌ از زنان‌ ژاپنی‌ به‌ کارهای‌ خارج‌ از خانه‌ مشغولند. در واقع‌ آنها سهم‌ خودشان‌ را دارند.
  امروزه‌ زنان‌، چه‌ مجرد و چه‌ متاهل‌، برای‌ خود منبع‌ درآمد دارند و دیگر از نظ‌ر مالی‌ به‌ پدر یا همسر خود نیازمند و وابسته‌ نیستند. این‌ تغییر و تحول‌ باعث‌ شد. تا مردها هم‌ تمایلی‌ برای‌ ازدواج‌ نداشته‌ باشند و درزندگی‌ مشترک‌ سهمی‌ برای‌ خود احساس‌ نکنند.
  از این‌ روست‌ که‌ در صحبتهای‌ عروسی‌ دیگر عبارت‌ نایجو ــ نو ــ کو به‌ معنی‌ «سهیم‌ بودن‌ به‌ عنوان‌ یک‌ یاور» رایج‌ نیست‌!

   

  کلمات کلیدی : (دعا) ــ (سالهای‌ (ورودی‌) (پاکسازی‌) ــ (چط‌ور (کاری‌ (یا (یک‌ ) «انجمن‌ «داستان‌ «دزدیدن‌ «دزدیدن‌عروس‌» «سهیم‌ «شینتو» «شینتوب «شینزن‌» «شیکی‌ «عروس‌ «فردگرایی‌» «فردی‌ «میهمانان‌ «کارخانه‌» آداب‌ آشنا آغاز آغاز، آمار آمد آمدها آمده‌ آموختند آموخته‌ آن آنجا آنها آنهاست‌ آنگاه‌ آن‌ آوردن‌ آورند مراسم‌ آید آینده‌ ابتدا ابتدا، ابتکار ابراز اتاقهای اتاق‌ اتفاق‌ اثر اجازه‌ اجباری‌ اجتماعی‌ اجتماعی‌، اجدادی‌ اجرا اجرامی‌شود اجرای‌ احترام‌ احساس‌ اختیار اخلاص‌ ادامه‌ ارائه‌ ارثیه‌ از ازخانه‌ ازدواج ازدواج‌ ازدواج‌ ــ ازدواج‌» اساسی‌ استاندارد استفاده‌ استقبال‌ استقلال‌ط‌لبی‌ است‌ است‌ فردگرایی‌ است‌ این‌ است‌ روزنامه‌ها است‌) است‌، است‌؛ اصلی‌ اصل‌ اضافه‌ اط‌لاع‌ اط‌لاق‌ اعلام‌ اغلب‌ افراد افرادی‌ افزایش‌ اقتصادی‌، الهی‌د اما امر امرار امروزه‌ امروزی‌ امکان‌ انجام‌ انجمن اهدا اهمیت‌ اولیه‌ اول‌ اکثر اگر اگرچه‌ ایجاب‌ ایجاد ایده‌آل‌ ایستادن‌ این اینکه‌ اینگونه‌ این‌ این‌رفت‌ با بابت‌ بار بازی‌ باشد باشد جالب‌ باشد در باشد)، باشند باعث‌ باور باید بتوانند بتوان‌ بدرقه‌ بدزدی‌؟) بدست‌ بدل‌ بدون‌ بر برای برای‌ برخورداری‌ برخی‌ بررسی‌ بررسی‌کرد یک‌ برنامه‌ برپا برپایی‌ بریدن‌ بزرگتر بزرگترهای‌ بزرگ‌ بزرگ‌ساکن‌ بسته‌ بستگی‌ بسیار بسیاری‌ بعد بعد، بعدازظ‌هر بلکه‌ بنابراین‌ بهتر به‌ به‌ازدواج‌ به‌تدریج‌ به‌رغم‌ به‌ظ‌اهر به‌یادماندنی‌ بود بود برنامه‌ بود از بود مهمترین‌ بود، بودند بودند، بودن‌ بودن‌» بوده‌ بکشد بگیرد بگیرند بگیرید معمولا بیان‌ بین‌ تا تاثیر تاریخ‌، تازه‌ تازه‌ای‌ تازه‌عروس‌ تالار تالارهای‌ تام‌ تایید تبدیل‌ تبریک‌ تحت‌ تحول‌ تدارک‌ تدریج‌ تشریفات‌ تشویق‌ تصمیم‌ تصوری‌ تعلق‌ تغییر تغییراتی‌ تغییرات‌ تغییری‌ تفاوت‌ تقدیم‌ تقریبا تلاش‌ تمامشان‌ تمام‌ تمایلات‌ تمایلی‌ تنها توافق‌ توجه‌ توسط‌ توصیه جالب‌ جامعه‌ جامعه‌، جامعه‌ای جایگاه‌ جایگزین‌ جای‌ جداگانه‌ای‌ جدیدی‌ جزئیات‌ جزو جشنها جشنهای‌ جشن‌ جلب‌ جلوی‌ جمع‌ جمله‌ جنگ‌ جنگ‌، جهانی‌ جوان‌ حالتی‌ حالیکه حال‌ حتما حتی‌ حداقل‌ حدود حساب‌ حساب‌می‌آید، حس‌ حضور حقیقت‌ حلقه‌ها حلقه‌های‌ حمایت‌ خارج‌ خاصی‌ خاط‌ره‌ خانه‌ خانه‌ها خانواده خانوادگی‌ خدا خدایان‌ خدایان‌ در خدایان‌ ــ خدمات خرج‌ خلاصه‌ خواسته‌های‌ خواندن‌ خوانده‌ خواهد خود خودشان‌ خوشامد خوشایندی‌ خویشاوندان‌ خویشاوندان‌ ــ داخل‌ داد دادند دارد جایگزینی‌ دارد) دارند دارند امروزه‌ دارند، داشتند داشتند در داشته‌ داشت‌ داشت‌ یکی‌ داشت‌، داشت‌؛ داماد داماد مراحل‌ داماد، دامادخنده‌ دامادها دختر دخترشان‌ در درآمد درآمده‌ درآمدی‌ درازدواج‌ دربر درخت‌ درزندگی‌ درواقع‌ درواقع‌، درک دزدیده دزدیده‌شده‌» دسته‌ دسته‌های‌ دست‌ دقیقه‌ دلخواه‌ دنبال دنیا دهند دهند علیرغم‌ دهکده‌ دهکده‌» دهکده‌، دو دوخانواده‌ دوران‌ دوربین‌ دوره‌ دوستان‌ دوست‌ دوم‌ دیروقت‌ دیگر دیگر، دیگری‌ ذخیره‌ رئیس‌ را را، رابط‌ه‌ راه‌ رایج‌ رخ‌ رد رستوران‌ رسمی‌ رسم‌ رسوم رسومات‌ رسوم‌ رشد رضایت‌ رفتار رفت‌ رو رو، روحانی‌ روز روزمزد روسای‌ روست‌ روشی‌که‌ روش‌ روند روی‌ زراعی‌ زمانی‌ زمان‌ زمان‌، زنان‌ زنان‌، زندگی‌، زن‌ زوجها زوج‌ زیادی زیادی‌ زیبا، ساختارزندگی‌ ساده‌ سازندگان‌ سازی‌ سالنهای‌ سالهای‌ سال‌ سال‌، ساکی‌ سبک‌ سختی‌ سخت‌ سخنرانیها، سخنرانی‌ سر سرعت‌ سرگرمی‌ سریع‌ سط‌حی‌ سط‌ح‌ سنتها سنتی‌ سنتی‌، سنت‌ سنن‌ سنکن‌ سهمی‌ سهم‌ سه‌ سه‌شبانه‌روز سو سوگندنامه‌ سوی‌ سپرده‌ سپس‌ سیستمی‌ شاخه‌ شاهزاده شاید شایع‌ شخصی‌ شد شد ابتکارهای‌ شد، شدند شدن‌ شده‌ شربتها ــ شروع‌ شرکت‌ شریک‌ شغل‌ شلوار شمع‌ شهادت‌ شهرهای‌ شود شکلهای‌ شکی‌ شینتو شینتو ــ شینتوایسم‌ شینزن‌ شیوه‌ شیکوکو صحبتهای‌ صحبت‌ صحنه‌ صرفه‌جویی‌ صورتی‌ صورت‌ ضروری‌ ضمنا ط‌رفین‌ ط‌رف‌ ط‌ریق‌ ط‌ول‌ ظ‌اهر عا عامل عبارت‌ عروسی عروسیها عروسیهای‌ عروسی‌ عروسی‌ آنچه‌ عروسی‌ در عروسی‌ ــ عروسی‌، عروسی‌بود عروس‌ عروس‌» عروس‌، عشق‌ عقد عقیده‌ علاقه‌ عمومی‌ عنوان‌ عوض‌ عکاس‌ عکسها عکسهای‌ عکس‌ عین‌ غذا غذایی‌ غربیها غرب‌ غیرمذهبی‌ ــ فامیل‌ فرا فرد فردا فرهنگ‌ فضای‌ فقط‌ فنجانهای‌ فنجان‌، فواید فوق‌ قالب‌ قانونی‌ قبل‌ قبیله‌های‌ قرارمی‌گرفتند قرارگرفت‌ در قرارگرفت‌ مردم‌ قربانگاه‌ قط‌عاتی‌ قلبا قولنامه‌ قومی‌ قوم‌ لباسهای‌ لحظ‌ه‌، ما مادر مافوق‌ مالی‌ ماهیت‌ ماه‌ ماورایی‌ مبدا مبنای‌ مبنی‌ متاهل‌، متحمل متفاوت‌ متوالی‌ متون‌ مثل‌ مجرد مجلس‌ مجلس‌ ــ مجلس‌، مجموعه‌ای‌ محصول‌ محلی‌ محل‌ مخصوص‌ مدخل‌ مذهبی‌ مراسم مراسمهایی مراسمهای‌ مراسمی‌ مراسم‌ مراسم‌، مرد مرد، مردم‌ مردم‌، مردها مردی‌ مرسوم‌ مزایای‌ مزرعه‌ای‌ مساله‌، مسیحیها مشترک‌ مشخص‌ مشروع‌ مشغولند معاش‌ معاصر معایب‌ معبد معتبری‌ معرفی‌ معمولا معنی‌ معیار مفهوم‌ مقابل‌ مقایسه‌ای‌ مقدسی‌ مقدس‌ ملاک‌ ممکن‌ مناسبی‌ مناط‌ق‌ منبع‌ منتقل‌ منشا منط‌قی‌ منعکس‌ من‌ مهمانی‌ موافقت‌ موافق‌ مورد موضوع‌ موضوع‌، موقری‌ موقعیت‌ مکانهای‌ مکانی‌ مکان‌ مگر میجی‌، میهمانانی‌ میهمانان‌ میهمانی میهمانیهای‌ میهمانی‌ می‌آمد می‌آید از می‌بایست‌ می‌برند، می‌توانستند می‌توانند می‌توان‌ می‌خوانند می‌دارند می‌داشتند می‌دانند می‌دانند، می‌دزدند می‌دهد می‌دهند می‌دیدند می‌رسد می‌رسدکه‌ می‌شد می‌شد جامعه‌ می‌شد، می‌شدند می‌شدند، می‌شود می‌شود برنامه‌ می‌شود ــ می‌شود، می‌شوند می‌شوند ــ می‌شوند فرد می‌نوشند؛ می‌پوشید می‌پوشیدند می‌کرد می‌کرد آنچه‌ می‌کردند می‌کردند جوانب‌ می‌کند می‌کند ــ می‌کند، می‌کنند ــ می‌کنند، می‌گذاشتند می‌گرفت‌؛ می‌گیرند می‌یافت‌ نادیده‌ نامیده‌ نایجو نبود نبود، نتوانسته‌ نتیجه‌ نداشتند نداشتند، نداشته‌ نداشت‌ نداشت‌ زمانی‌ نذریها نذری‌ نسل‌ نشستن‌ نظ‌ر نفر نقاط‌ نماد نمادین‌ نمادین‌، نمادی‌ نماز نمایش‌ نماینده نمی‌توانستند نو نوبت‌ نوشته‌ نوشیدنی نوشیدن‌ نوع‌ نوگی‌» نوین‌ نکرده‌، نکنند از نگه‌ نیاز نیازمند نیازی‌ نیامد نیستند نیست‌ نیست‌؛ هتلها هتل‌ هر همانط‌ور همدیگر همراهی‌ همسر همسرش‌ همه‌ همه‌، همچنین‌ همکاران‌ همگی‌ همینط‌ور هم‌ هم‌به‌ هیجی‌ هیچ‌ و و ــ وابسته‌ وارث‌ واسط‌ه‌های‌ واقع‌ والدینش‌ والدین‌ والدین‌خود وجود ورسوم‌ وسیعی‌ وعروسها، وفاداری‌ ویژه‌« ویژه‌» پا پافشاری‌ پاک‌ پایانی‌ پایان‌ پخش‌ پدر پدرها پدید پذیرایی‌ پرهزینه‌ پس‌ پوشیدن‌ پیشنهادی‌ پیشکش‌ پیشی‌ پیش‌ پیمانی‌ پیوند چاقو چرا چشم‌داشتی‌ چند چنین‌ چه‌ چون‌ چیزی‌ ژاپن ژاپنیها ژاپنیهایی‌ ژاپنیهای‌ ژاپنی‌ ژاپن‌ ژاپن‌ ــ ژاپن‌، کار کارخانه‌ کارخانه‌، کارهایی‌ کارهای‌ کارگران‌ کاملا کاهش‌ کتاب‌ کدام‌ کرد کرد در کردن‌ کرده‌اند از کسی‌ کشاورز کشاورزان‌ کشاورزان‌، کلیسای‌ کمک‌ کمی‌ کم‌هزینه‌ کنار کند کند، کنند کنونی‌ که که‌ که‌بعد کو کوتاه کوتاهی‌ کونیو کیوشو کیکی‌ کیک‌ کیک‌ ــ گذاشتن‌ گذشته‌ گران‌قیمت‌ گرفتند گرفتن‌ گرفته‌ گروهی‌ گزارش‌ گسترش‌ گفته‌ گفت‌ گلها ــ گل‌ گی‌» یا یابد یاد یادگاری‌ یافت‌ شاید یاناگیتا یاور» یک یکی‌ یک‌ یک‌پیام‌ ‌ازدواج‌ ‌است‌ ‌اضافه‌ ‌انجمن‌ ‌به‌ ‌بود ‌تغییر ‌خواستار ‌داشت‌ ‌در ‌دهکده‌، ‌شده‌ ‌شوند در ‌قابل‌ ‌مجالس‌ ‌مراسمها ‌مراسم‌ ‌مستقل‌ ‌می‌برد، ‌می‌کرد ‌ژاپنیها ‌ژاپن‌ ‌کردن‌ ‌کرون‌

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “مراسم عروسی در ژاپن”

  دیدگاه ها بسته شده اند.